• BIST 79.433
  • Altın 125,710
  • Dolar 3,0740
  • Euro 3,3468
  • Gaziantep : 24 °C
  • Adana : 28 °C
  • Ankara : 16 °C
  • İstanbul : 16 °C
  • İzmir : 22 °C

AKP'NİN DESTEKLEDİĞİ YBP HSYK'YI ELDE ETTİ

AKP'NİN DESTEKLEDİĞİ YBP HSYK'YI ELDE ETTİ
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 10 asıl ve 6 yedek üyesini belirlemek için yapılan seçimde hükümetin desteklediği Yargıda Birlik Platformu (YBP) 8 asıl üyeliği kazandı.

2 üye ise bağımsızların oldu. Böylece 22 üyeli HSYK'nın 15 üyesi hükümet yanlısı isimlerden oluştu.

HSYK’nın 10 asıl 6 ye­dek üye­si­ni be­lir­le­mek için ha­kim ve sav­cı­lar dün san­dı­ğa git­ti. 12 bin 520’si ad­li, bin 474’ü ida­ri yar­gı­dan ol­mak üze­re 13 bin 994 ha­kim ve sav­cı oy kul­lan­dı. Hü­kü­me­tin des­tek­le­di­ği Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu, se­çim­ler­de 8 asıl üye­lik ka­zan­dı. Böy­le­ce 22 üye­li HSYK'nın 15 üye­si hü­kü­met yan­lı­sı isim­ler­den oluş­tu.

YAR­GI­DA BİR­LİK KA­ZAN­DI

HSYK se­çim­le­ri için oy kul­lan­ma iş­le­mi sa­at 17.00’da ta­mam­lan­dı. HSYK üye­li­ği için ad­li yar­gı­dan 45 ada­yın ya­rış­tı­ğı se­çim­ler­de hü­kü­met des­tek­li Yar­gı­da Bir­li­k’­in aday­la­rı 7 asıl üye­li­ğin ta­ma­mı­nı ka­zan­dı. YBP aday­la­rı ile ba­ğım­sız aday­lar ara­sın­da yak­la­şık 517 oy fark oluş­tu.

ADLİ YARGI

YBP’­den aday olup asıl üye­li­ğe se­çi­len isim­ler ve al­dık­la­rı oy sa­yı­sı şöy­le: Ba­lı­ke­sir Baş­sav­cı­sı Me­tin Yan­dır­maz (5836), HSYK Baş­mü­fet­ti­şi Meh­met Yıl­maz (5758), İs­tan­bul Ha­ki­mi Meh­met Dur­gun (5694), İs­tan­bul Ana­do­lu Baş­sav­cı Ve­ki­li Ömür To­paç (5665), An­ka­raBaş­sav­cı Ve­ki­li Ra­ma­zan Ka­ya (5656), HSYK Baş­mü­fet­ti­şi İsa Çe­li k(5436), De­niz­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Tur­gay Ateş (5354).

Ad­li yar­gı se­çim­le­ri­ne ba­ğım­sız aday ola­rak gi­ren Uşak Baş­sav­cı Ve­ki­li İl­ker Çe­tin, Ba­kır­köy Ha­ki­mi Or­han Gö­del ile YBP aday­la­rı Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Se­la­hat­tin Men­teş, Yar­gı­tay Tet­kik Ha­ki­mi Zey­nep Şa­hin ye­dek üye se­çil­di.

İDA­Rİ YAR­GI­

İdari yargıda YBP ada­yı HSYK üye­si Ha­lil Koç (736) oy, ba­ğım­sız aday­lar HSYK üye­si Ah­met Ber­be­roğ­lu (735) oy alır­ken ve An­ka­ra İda­re Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Mah­mut Şen ise 713 oy­la asıl üye­li­ğe se­çil­di­. YBP’­nin des­tek­le­di­ği Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Ca­fer Er­gen, Edir­ne İda­re Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Meh­met Gök­pı­nar ye­dek üye­ oldu.

KA­ME­RA KRİ­Zİ

30 Mart se­çim­le­rin­de ya­şa­nan hi­le tar­tış­ma­la­rı HSYK se­çim­le­ri­ne de yan­sı­dı. Ha­kim ve sav­cı­lar, oy­la­rın ma­ni­pü­le edi­le­ce­ği en­di­şe­siy­le oy sa­yı­mı­nı ka­me­ray­la kay­det­ti. Ka­me­ray­la ka­yıt iş­le­mi­ne ba­zı il­ler­de iti­raz ol­du. Ada­na ve Ankara’da görevliler oy sa­yı­mı­nın ka­me­ra­ya çe­ki­le­me­ye­ce­ği­ni  be­lir­te­rek sa­yı­mı dur­dur­du. An­cak YSK’dan gö­rüş alı­na­rak oy sa­yı­mı ka­me­ra­ya çe­ki­le­rek de­vam et­ti.

İLGİNÇ TEPKİ

YAR­SA­V’­dan HSYK üye­li­ği­ne aday olan bir isim, “Biz oy kul­lan­ma­ya ken­di ara­cı­mız­la, Ada­let Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı ise ma­kam araç­la­rıy­la gel­di. Ara­mız­da­ki fark bu­” di­ye­rek du­ru­ma tep­ki gös­ter­di.

HSYK SEÇİMİNDE HELİKOPTER TARTIŞMASI

HSYK üye­li­ği için 81 il­de ad­li­ye­de ya­pı­lan se­çim­ler dün sa­bah 9'da baş­la­yıp, ak­şam 17'de so­na er­di. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu, YAR­SAV ve ba­zı yar­gı men­sup­la­rı­nın baş­vu­ru­su üze­ri­ne se­çim gü­ven­li­ği için aza­mi gay­ret gös­ter­di. YSK’­nın se­çim ön­ce­si va­li­lik­ler­le gö­rü­şe­rek, Di­yar­ba­kır baş­ta ol­mak üze­re Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da ba­zı il­çe­ler­de­ki ha­kim ve sav­cı­la­rı oy kul­la­na­cak­la­rı il­le­re he­li­kop­ter­le ta­şın­ma­sı­nı sağ­la­dı.

HELİKOPTERLE GELDİLER

Di­yar­ba­kı­r’­ın mer­kez dört il­çe­si­nin dı­şın­da gö­rev ya­pan ha­kim ve sav­cı­lar, as­ke­ri he­li­kop­ter­ler­le oyu­nu kul­la­na­cak­la­rı Ye­ni­şe­hir il­çe­si­ne ta­şın­dı. Özel­lik­le te­rö­rün yo­ğun ol­du­ğu Kulp, Li­ce, Ha­ni, Dic­le il­çe­si ile Çün­güş ve Çer­mik gi­bi uzak il­çe­ler­de gö­rev ya­pan ha­kim sav­cı­lar, Di­yar­ba­kır 7. Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı­’na bağ­lı he­li­kop­ter­ler­le Di­yar­ba­kı­r’­a ge­ti­ril­di. Yar­gı men­sup­la­rı, Di­yar­ba­kır Ad­li­ye­si­’ne ge­le­rek oyu­nu kul­lan­dı.

‘O­TO­BÜS­LE DÖ­NÜ­N’

Bin­göl'ün il­çe­le­rin­den oy kul­lan­ma­la­rı için he­li­kop­ter­le ge­ti­ri­len ha­kim ve sav­cı­la­ra "oto­büs­le dö­nün" de­nil­di­ği id­di­a edil­di. YAR­SAV Ge­nel Sek­re­te­ri Ley­la Kök­sal Tar­han bu olaya tep­ki­le­ri­ni "Biz ala­ca­ğı­mı­zı al­dık ba­şı­nı­zın ça­re­si­ne ba­kın de­nil­miş mes­lek­taş­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­nı is­te­dik. İl­çe se­çim ku­ru­lu va­li­li­ği ara­ya­cak" söz­le­riy­le di­le ge­tir­di.

TOKALAŞIRKEN SEÇİM YASAĞINI DELDİLER

YSK ka­ra­rıy­la pro­pa­gan­da ya­sa­ğı bu­lun­ma­sı­na rağ­men An­ka­ra Ad­li­ye­si'nde skan­dal ya­şan­dı. YBP aday­la­rı oy kul­lan­ma­ya ge­len ha­kim-sav­cı­la­ra aday­la­rın isim­le­ri­nin ya­zı­lı ol­du­ğu kü­çük ka­ğıt­la­rın to­ka­laş­ma sı­ra­sın­da da­ğıt­ma­la­rı dik­kat çek­ti. Ka­ğıt­lar­da YBP aday­la­rı­nın pu­su­la­da­ki sı­ra nu­ma­ra­sı ve isim­le­ri ya­zı­lıy­dı.

İPEK'TEN YBP'YE DESTEK

Se­çim­ler­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Ke­nan İpek, HSYK Birinci Dai­re Baş­ka­nı İb­ra­him Okur, HSYK İkinci Dai­re Baş­ka­nı Ne­si­be Özer, HSYK üye­le­ri Teo­man Gök­çe ve Ah­met Ber­be­roğ­lu An­ka­ra Ad­li­ye­si­’n­de oy kul­lan­dı. İpek, 1008 No­’lu san­dık­ta oy kul­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan se­çim sa­at 15.00’e ka­dar An­ka­ra Ad­li­ye­si­’n­den ay­rıl­ma­dı.

Ad­li­ye bah­çe­sin­de­ki ka­fe­ter­ya­da hü­kü­me­tin des­tek­le­di­ği YBP üye­le­riyle ay­nı ma­sa­da otur­du. İpe­k’­in ma­sa­sın­da An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Fet­hi Şim­şek ile Ad­li Yar­gı Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ra­ma­zan Ak­san da yer al­dı.

YAPISI 2010'DA DEĞİŞTİ

12 Ey­lül 2010 re­fe­ran­du­muy­la ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­lan Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu, 22 asıl 12 ye­dek üye­den olu­şu­yor. Ku­ru­lun 4 üye­si­ni Cum­hur­baş­ka­nı, hu­kuk ala­nın­da gö­rev ya­pan öğ­re­tim üye­le­ri ile avu­kat­lar ara­sın­dan doğ­ru­dan be­lir­li­yor. Ada­let Ba­ka­nı ve müs­te­şa­rın do­ğal üye ol­du­ğu HSYK’­ya Yar­gı­tay 3, Da­nış­tay 2, Ada­let Aka­de­mi­si 1, ad­li yar­gı 7, ida­ri yar­gı 3 asıl üye se­çi­yor. Yar­gı­tay 23 Ey­lü­l’­de Da­nış­tay 29 Ey­lü­l’­de HSYK üye­le­ri­ni seç­miş­ti. Yar­gı­ta­y’­dan Ya­kup Ata, Ke­rim To­sun ile Mus­ta­fa Ke­mal Öz­çe­lik, Da­nış­ta­y’­dan Ta­ci Bay­han ile Şa­ban Işık ku­rul üye­li­ği­ne se­çil­miş­ti.

Bugün Gazetesi

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 589 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim