• BIST 79.433
  • Altın 125,916
  • Dolar 3,0719
  • Euro 3,3449
  • Gaziantep : 13 °C
  • Adana : 19 °C
  • Ankara : 6 °C
  • İstanbul : 15 °C
  • İzmir : 17 °C

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HSYK kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HSYK kararı
Anayasa Mahkemesi, HSYK'yı yapısını değiştiren kanunun Adalet Bakanı'na verilen yetkileri düzenleyen hükmünü iptal etti

Anayasa Mahkemesi, HSYK'nın yapısını değiştiren kanunun, Adalet Bakanına verilen yetiklerini düzenleyen hükümlerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda Adalet Bakanına verilen yetkileri düzenleyen hükümleri iptal etti. HSYK’nın yapısını değiştiren kanunun, Adalet Akademisi ile ilgili bölümlerinin iptal istemi ise reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren hükmü de iptal etti.

10 Nisan 2014 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosya ve Sonucu

15.2.2014 günlü, 6524 sayılı
Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un;
A- Tümünün yok hükmünde
olduğunun saptanmasına,
B- Tümünün şekil
bakımından Anayasa’ya aykırılığı
nedeniyle iptaline,
C- 1- 1. maddesiyle, 24.2.1983
günlü, 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanunu’nun 49.
maddesinin;
a- Birinci fıkrasında yer
alan “aşmamak üzere”
ibaresinden sonra gelmek üzere
eklenen “Bakanlıkça” ibaresinin,
b- İkinci fıkrasının
yürürlükten kaldırılmasının,
c- Dördüncü fıkrasında
yer alan “ilgisine göre Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca
veya” ibaresinin madde
metninden çıkarılmasının,
2- 2. maddesiyle
değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un
50. maddesinin birinci fıkrasının,
3- 3. maddesiyle
değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un
119. maddesinin,
4- 7. maddesiyle,
23.7.2003 günlü, 4954 sayılı
Türkiye Adalet Akademisi
Kanunu’nun 9. maddesinin;
a- Değiştirilen birinci
fıkrasının,
b- İkinci fıkrasında yer
alan “Yönetim Kurulunca”
ibaresinin “Başkan tarafından”
şeklinde değiştirilmesinin,
5- 8. maddesiyle, 4954
sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte
değiştirilen 11. maddesinin
dördüncü fıkrasının,
6- 9. maddesiyle
değiştirilen 4954 sayılı Kanun’un
12. maddesinin,
7- 20. maddesiyle 4954
sayılı Kanun’a eklenen geçici 12.
maddenin,
8- 22. maddesiyle
değiştirilen, 11.12.2010 günlü,
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Kanunu’nun 4.
maddesinin (1) numaralı
fıkrasının (ç) bendinin,
9- 23. maddesiyle, 6087
sayılı Kanun’un 6. maddesinin;
a- Değiştirilen (2)
numaralı fıkrasının (ç) bendinin,
b- (ç) bendinden sonra
gelmek üzere eklenen (d) ve (e)
Esas 6524 sayılı Kanun’un;
A- Tümünün yok hükmünde olduğunun
saptanması isteminin REDDİNE
B- Tümünün şekil bakımından Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
C- 1- 1. maddesiyle, 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 49. maddesinin;
a- Birinci fıkrasında yer alan “aşmamak
üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen
“Bakanlıkça” ibaresinin,
b- İkinci fıkrasının yürürlükten
kaldırılmasının,
c- Dördüncü fıkrasında yer alan
“ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
veya” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının;
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal
istemlerinin REDDİNE,
2- 2. maddesiyle değiştirilen 2802 sayılı
Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
3- 3. maddesiyle değiştirilen 2802 sayılı
Kanun’un 119. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına
ve iptal isteminin REDDİNE,
4- 7. maddesiyle, 23.7.2003 günlü, 4954
sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu’nun 9.
maddesinin;
a- Değiştirilen birinci fıkrasının,
b- İkinci fıkrasında yer alan “Yönetim
Kurulunca” ibaresinin “Başkan tarafından” şeklinde
değiştirilmesinin,
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve
iptal istemlerinin REDDİNE,
5- 8. maddesiyle, 4954 sayılı Kanun’un
başlığıyla birlikte değiştirilen 11. maddesinin dördüncü
fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin
REDDİNE,
6- 9. maddesiyle değiştirilen 4954 sayılı
Kanun’un 12. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına
ve iptal isteminin REDDİNE,
7- 20. maddesiyle, 4954 sayılı Kanun’a
eklenen geçici 12. maddenin Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
8- 22. maddesiyle değiştirilen, 11.12.2010
günlü, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç)
bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin
REDDİNE,
9- 23. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 6.
maddesinin;
a- (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (ç)
bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin
REDDİNE,
b- (2) numaralı fıkrasına (ç) bendinden
sonra gelmek üzere eklenen (d) bendinde yer alan;
ba- “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş
Kurulu başkan yardımcılarını ve…” ibaresinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün,
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216
sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası
gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
bb- “…genel sekreter yardımcılarını
atamak.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE,
c- (2) numaralı fıkrasına eklenen (e)
bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin bentlerinin,
c- Mevcut (d) bendinin
(f) bendi olarak teselsül
ettirilmesinin,
10- 24. maddesiyle 6087
sayılı Kanun’un 7. maddesinin (2)
numaralı fıkrasının;
a- (d) bendinin
yürürlükten kaldırılmasının,
b- Değiştirilen (e) ve (ı)
bentlerinin,
c- (h) bendinde yer alan
“Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş
Kurulu başkan yardımcılarını,
genel sekreter yardımcılarını,”
ibaresinin madde metninden
çıkarılmasının,
11- 25. maddesiyle
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un
8. maddesinin (2) numaralı
fıkrasının ve (3) numaralı
fıkrasının birinci ve ikinci
cümlelerinin,
12- 28. maddesiyle 6087
sayılı Kanun’un 11. maddesinin;
a- (1) numaralı
fıkrasının değiştirilen ikinci
cümlesinin,
b- (4) Numaralı
fıkrasında yer alan “Genel Kurul”
ibaresinin “Başkan” şeklinde
değiştirilmesinin,
c- (5) numaralı
fıkrasının değiştirilen (a)
bendinin ve (c) bendindeki
“İlgisine göre daire başkanı ve”
ibaresinin madde metninden
çıkarılmasının,
13- 29. maddesiyle
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un
12. maddesinin (2) numaralı
fıkrasının,
14- 30. maddesiyle
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un
13. maddesinin (2) ve (3)
numaralı fıkralarının,
15- 31. maddesiyle, 6087
sayılı Kanun’un 14. maddesinin;
a- (1) numaralı
fıkrasında yer alan “iki”
ibaresinin “üç”,
b- (2) numaralı
fıkrasında yer alan “Üçüncü
Daire Başkanının” ibaresinin
“Başkanın”,
c- (3) numaralı
fıkrasında yer alan “Kurula”
ibaresinin “Başkana”,
d- (4) numaralı
fıkrasının (c) bendinde yer alan
“Kurul” ibaresinin “Başkan”,
şeklinde
değiştirilmesinin,
16- 32. maddesiyle
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un
15. maddesinin,
REDDİNE,
10- 24. maddesiyle 6087 sayılı Kanun’un 7.
maddesinin (2) numaralı fıkrasının;
a- (d) bendinin yürürlükten
kaldırılmasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE,
b- Değiştirilen (e) ve (ı) bentlerinin
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin
REDDİNE,
c- (h) bendinde yer alan;
ca- “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş
Kurulu başkan yardımcılarını…”, ibaresinin madde
metninden çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE,
cb- “…genel sekreter
yardımcılarını,…” ibaresinin madde metninden
çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE,
11- 25. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı
Kanun’un 8. maddesinin;
a- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- (3) numaralı fıkrasının birinci ve
ikinci cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve
İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153.
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66.
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
12- 28. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 11.
maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının değiştirilen;
aa- İkinci cümlesinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
ab- Üçüncü ve dördüncü
cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve
İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153.
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66.
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
b- (4) Numaralı fıkrasında yer alan
“Genel Kurul” ibaresinin “Başkan” şeklinde
değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE,
c- (5) numaralı fıkrasının;
ca- Değiştirilen (a) bendinin,
cb- (c) bendindeki “İlgisine göre
daire başkanı ve” ibaresinin madde metninden
çıkarılmasının;
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve
iptal istemlerinin REDDİNE,
13- 29. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı
Kanun’un 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
14- 30. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı
Kanun’un 13. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin
REDDİNE,
15- 31. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 14.
maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “iki”
ibaresinin “üç” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
b- (2) numaralı fıkrasında yer alan
“Üçüncü Daire Başkanının” ibaresinin “Başkanın”
şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına
ve iptal isteminin REDDİNE,
c- (3) numaralı fıkrasında yer alan
“Kurula” ibaresinin “Başkana” şeklinde değiştirilmesinin
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal
hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası
ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı

17- 33. maddesiyle, 6087
sayılı Kanun’un 16. maddesinin;
a- (1) numaralı
fıkrasının (e) bendinde yer alan
“ilgili daire başkanı” ibaresinin
“Başkan” şeklinde
değiştirilmesinin,
b- Eklenen (3) numaralı
fıkrasının,
18- 34. maddesiyle, 6087
sayılı Kanun’un 19. maddesinin
(2) numaralı fıkrasında yer alan;
a- “her üye,”
ibaresinden sonra gelmek üzere
eklenen “ancak bir aday için;”
ibaresinin,
b- “oy kullanabilir;”
ibaresinin “oy kullanabilir.
Belirtilenden” şeklinde
değiştirilmesinin,
19- 35. maddesiyle
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un
29. maddesinin,
20- 37. maddesiyle 6087
sayılı Kanun’un 36. maddesinin;
a- Değiştirilen (1), (3)
ve (6) numaralı fıkralarının,
b- (5) numaralı
fıkrasında yer alan “Genel
Kurula” ibaresinin “Başkana”
şeklinde değiştirilmesinin,
c- (10) numaralı
fıkrasında yer alan “Kurul
tarafından” ibaresinin “yukarıda
belirtilen usule göre Başkan ve
Genel Kurul tarafından” şeklinde
değiştirilmesinin,
21- 38. maddesiyle
değiştirilen, 6087 sayılı Kanun’un
38. maddesinin (1), (3), (5) ve (10)
numaralı fıkralarının,
22- 39. maddesiyle, 6087
sayılı Kanun’a eklenen geçici 4.
ve geçici 5. maddelerin,
iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına
karar verilmesi istemi.
fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
d- (4) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer
alan “Kurul” ibaresinin “Başkan” şeklinde
değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3)
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
16- 32. maddesiyle değiştirilen 6087 sayılı
Kanun’un 15. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının;
aa- (a) bendinin Anayasa’ya aykırı
olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153.
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66.
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
ab- Kalan bölümünün Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
b- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
c- (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
17- 33. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 16.
maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer
alan “ilgili daire başkanı” ibaresinin “Başkan” şeklinde
değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3)
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
b- Eklenen (3) numaralı fıkrasının
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
18- 34. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’un 19.
maddesinin;
a- (2) numaralı fıkrasında yer alan “her
üye,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ancak bir
aday için;” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve
iptal isteminin REDDİNE,
b- (2) numaralı fıkrasının değiştirilen
“oy kullanabilir. Belirtilenden” ibaresinde yer alan;
ba- “oy kullanabilir.” sözcüklerinin
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal
hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası
ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı
fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
bb- “Belirtilenden” sözcüğünün
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
19- 35. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı
Kanun’un 29. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
b- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün,
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216
sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası
gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
c- (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin
REDDİNE,
20- 37. maddesiyle 6087 sayılı Kanun’un 36.
maddesinin;
a- Değiştirilen (1) ve (3) numaralı
fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153.
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66.
maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
b- Değiştirilen (6) numaralı fıkrasının
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
c- (5) numaralı fıkrasında yer alan “Genel
Kurula” ibaresinin “Başkana” şeklinde değiştirilmesinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
d- (10) numaralı fıkrasının değiştirilen
“yukarıda belirtilen usule göre Başkan ve Genel Kurul
tarafından” ibaresinde yer alan;
da- “yukarıda belirtilen usule göre
Başkan ve…” söcüklerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3)
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
db- “…Genel Kurul tarafından”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE,
21- 38. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı
Kanun’un 38. maddesinin;
a- (1) ve (3) numaralı fıkralarının
Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal
hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü
fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3)
numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
b- (5) ve (10) numaralı fıkralarının
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin
REDDİNE,
22- 39. maddesiyle, 6087 sayılı Kanun’a
eklenen;
a- Geçici 4. maddenin;
aa- (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı
fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve
İPTALLERİNE,
ab- (6) ve (7) numaralı fıkralarının
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin
REDDİNE,
ac- (8) numaralı fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün,
Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216
sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası
gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
b- Geçici 5. maddenin Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 

23- a- 25. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı
Kanun’un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,
b- 29. maddesiyle değiştirilen, 6087 sayılı
Kanun’un 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci
cümlesinin “…ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için
Birinci Daire tarafından teklif edilen iki katı aday
içinden…” ibaresi ile ikinci cümlesinin,
c- 32. maddesiyle değiştirilen 6087 sayılı
Kanun’un 15. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci
cümlesinin “…ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için
Birinci Daire tarafından teklif edilen iki katı aday
içinden…” ibaresi ile ikinci cümlesinin,
yürürlüklerinin durdurulmasına,
24- Dava konusu diğer hükümlerinin
yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 352 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim