• BIST 79.587
  • Altın 125,132
  • Dolar 3,0738
  • Euro 3,3481
  • Gaziantep : 24 °C
  • Adana : 24 °C
  • Ankara : 14 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • İzmir : 20 °C

Arınçtan Rehine Açıklaması: Çok Şükür Hayattalar

Arınçtan Rehine Açıklaması: Çok Şükür Hayattalar
Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Arınç'a IŞİD'ın elindeki rehinelerin durumu soruldu. Ne zaman kurtarılacakları konusunda bilgi vermeyen Arınç, "çok şükür ki hayattalar" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Arınç, IŞİD'in elinde tutulan rehinelerin hayatta ve iyi olduklarını belirterek “Oradan alınıp Türkiye'ye getirilmeleri şu an için mümkün olmamıştır” dedi.

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu baş­kan­lı­ğın­da­ki ilk Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sı yak­la­şık 1 sa­at sür­dü. En kı­sa Ka­bi­ne top­lan­tı­sı­ sonrasında açık­la­ma ya­pan Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç Al­man­ya'nın ar­dın­dan ABD ve İn­gil­te­re'nin Tür­ki­ye'yi din­le­me­si­ne iliş­kin şun­la­rı söy­le­di:

ABD'DEN İZAHAT BEKLİYORUZ

“ABD mas­la­hat­gü­zar bu­gün sa­bah sa­at­le­rin­de Dı­şiş­le­ri­ne çağ­rı­la­rak ken­di­sin­den iza­hat alın­mış­tı­r” de­di. Al­man­ya ve is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri­nin gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı kay­de­den Arınç, “İ­çiş­le­ri ba­kan­lık­la­rı­nın ara­sın­da gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı. Bu ko­nu­da de­tay­lı bir açık­la­ma bel­ki ya­pı­la­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

“RE­Hİ­NE­LER HA­YAT­TA­”

Yak­la­şık 100 gün­dür IŞİD'in elin­de tu­tu­lan re­hi­ne­le­rin du­ru­mu­na iliş­kin so­ru­ya Arınç, “A­cı bir so­ru so­ru­yor­su­nuz. Çok şü­kür ki ha­yat­ta­dır­lar. Bu­lun­duk­la­rı yer­ler bi­lin­mek­te­dir ve ken­di­le­ri ile ir­ti­bat sür­dü­rül­mek­te­dir. An­cak ora­dan alı­nıp Tür­ki­ye'ye ge­ti­ril­me­le­ri şu an için müm­kün ol­ma­mış­tır.” de­di.

Re­hi­ne­le­rin ör­güt elin­de tu­tul­du­ğu­nu be­lir­ten Arınç, “Han­gi ör­güt ile iliş­ki­li ol­duk­la­rı­nı bi­li­yor­su­nuz. Do­la­yı­sıy­la dev­let­ten dev­le­te bir iş­le­min ya­pıl­ma­dı­ğı­nı bir ör­gü­tün elin­den bu yurt­taş­la­rı­mı­zın kur­ta­rıl­ma­sı için ay­rı özel bir ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı­nı tak­dir edi­yor­su­nuz. Yurt­taş­la­rı­mı­zın gü­ven­lik­le­ri­ni teh­li­ke­ye dü­şür­me­mek adı­na bu so­ru­la­rı­mı­zı hem de ce­vap­la­rı­mı­zı bü­yük bir has­sa­si­yet­le kul­lan­ma­lı­yı­z” şeklinde konuştu.

TEK SO­RUM­LU­SU DA­VU­TOĞ­LU

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­yen çö­züm sü­re­ciy­le il­gi­li ye­ni mo­de­li ta­nım­la­yan Arınç, “Çö­züm sü­re­ci ko­or­di­nas­yo­nu­nu bir baş­ba­kan yar­dım­cı­sı­nın uh­de­si­ne ver­mek Sa­yın Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan uy­gun gö­rül­me­di. Bu­nun tek so­rum­lu­su Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu'dur yet­ki­ler onun elin­de top­lan­mış­tı­r” de­di.

SÜ­RE­Cİ TSK HER­KES­TEN DA­HA İYİ Bİ­Lİ­YOR

Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na'da ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Arınç'a, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel'in çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin “Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­miz aşı­lır­sa ge­re­ği­ni ya­pa­rı­z” açık­la­ma­la­rı so­rul­du. Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­la­rın­da ne­ler ya­pıl­dı­ğı­nın özet ola­rak ku­rum­la­ra arz edil­di­ği­ni söy­le­yen Arınç şu ce­va­bı ver­di: “Dev­le­tin il­gi­li ku­rum­la­rı ken­di gö­rev­le­ri­ni en gü­zel şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir­ler. Zan­ne­di­yo­rum bu so­ru­nu­za de­tay­lı ce­va­bı ye­ri ve za­ma­nı gel­di­ğin­de Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız ve­rir­ler. Ama ben Sa­yın Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­mı­zın ve ko­mu­ta ka­de­me­sin­de­ki su­bay­la­rın ken­di gö­rev alan­la­rı içe­ri­sin­de ade­ta bir dev­let pro­je­si ha­lin­de yü­rü­tü­len ve çö­züm sü­re­ci ola­rak ni­te­le­nen bu ola­yın içe­ri­sin­de ne ya­pıl­dı­ğı, ne ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da da he­pi­miz­den da­ha çok bil­gi­ye sa­hip ol­duk­la­rı­nı bi­li­yo­rum.”

Atalay’ın görevleri Arınç’ta

* Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu: Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Em­rul­lah İş­le­r’­e bağ­lı olan Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, doğ­ru­dan Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’na bağ­lan­dı. Bu de­ği­şik­li­ği biz­zat Da­vu­toğ­lu is­te­di. MGK Ge­nel Sek­re­ter­li­ği, MİT, TO­Kİ, Tür­ki­ye Ya­tı­rım Des­tek ve Ta­nı­tım Ajan­sı.

* Bü­lent Arınç: Hü­kü­met söz­cü­lü­ğü, Da­nış­ta­y’­la iliş­ki­ler, Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı, MGK ka­rar­la­rı­nın Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na su­nul­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı­nın ko­or­di­nas­yo­nu, in­san hak­la­rıy­la il­gi­li ku­rum­lar, Kıb­rı­s’­la iliş­ki­ler, Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Tür­ki­ye İn­san Hak­la­rı Ku­ru­mu.

* Ali Ba­ba­can: Eko­no­mi­nin ko­or­di­nas­yo­nu. Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, Mer­kez Ban­ka­sı, ka­mu ban­ka­la­rı, SPK, BDDK ve TMSF.

* Yal­çın Ak­do­ğan: Bü­lent Arın­ç’­a bağ­lı olan TRT, Ana­do­lu Ajan­sı, RTÜ­K’­le iliş­ki­ler ve Ba­sın Ya­yın En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (BYEGM), TBMM ile iliş­ki­ler ve Ka­mu Dip­lo­ma­si­si

* Nu­man Kur­tul­muş: Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı pro­je­si­nin yü­rü­tül­me­si, Ata­türk Kül­tür Dil Ta­rih ve Yük­sek Ku­ru­mu, Tİ­KA, Yurt Dı­şı Türk­ler ve Ak­ra­ba Top­lu­luk­lar Baş­kan­lı­ğı, Afet ve Acil Du­rum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı.

Bugün

Bu haber toplam 368 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim