• BIST 79.875
  • Altın 125,277
  • Dolar 3,0766
  • Euro 3,3522
  • Gaziantep : 26 °C
  • Adana : 27 °C
  • Ankara : 16 °C
  • İstanbul : 18 °C
  • İzmir : 24 °C

Dozer Gibi Ezerim, PKKdan Farkınız Yok

Dozer Gibi Ezerim, PKKdan Farkınız Yok
Gözaltına alınan polislerin sorgusunda skandal ifadeler kullanıldığı ortaya çıktı.

HSYK’ya verilen şikayet dilekçesinde Savcı İsmail Uçar’ın “Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş gözaltına alınacak. Bana kalsa dozer gibi ezip geçerim” dediği iddia edildi.

17/25 Ara­lık yol­suz­luk, rüş­vet ve ka­ra pa­ra so­ruş­tur­ma­sın­da gö­zal­tı­na alı­nan po­lis­le­rin sor­gu­la­rı sı­ra­sın­da kar­şı­laş­tık­la­rı hu­kuk­suz­luk­lar HSYK’­ya ta­şın­dı. 1 Ey­lü­l’­de gö­zal­tı­na alı­nan po­lis­ler, hak­la­rın­da gö­zal­tı ve tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ren ha­kim­ler ile so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Sav­cı İs­ma­il Uçar hak­kın­da “giz­li­li­ği ih­la­l” , “gö­re­vi su­is­ti­ma­l” ve “giz­li bil­gi­le­ri yet­ki­siz bir şe­kil­de te­mi­n” ve “ta­raf­sız­lık­la­rı­nı yi­tir­dik­le­ri” ge­rek­çe­siy­le şi­ka­yetçi ol­du.

Ara­la­rın­da İs­tan­bul Ma­li Şu­be es­ki mü­dü­rü Ya­kub Say­gı­lı, amir­ler Ka­zım Ak­soy ve Hü­se­yin Kork­ma­z’­ın da bu­lun­du­ğu em­ni­yet men­sup­la­rı­nın ver­di­ği di­lek­çe­de sav­cı­nın po­lis­le­re yö­ne­lik ha­ka­ret ve it­ham ifa­de­le­ri ile gir­di­ği di­ya­log­lar da yer al­dı.

Gö­zal­tı­na alın­dık­tan son­ra ser­best bı­ra­kı­lan Mu­rat Ka­ya ver­di­ği di­lek­çe­de Sav­cı İs­ma­il Uça­r’­ın sor­gu sı­ra­sın­da so­ruş­tur­ma ile il­gi­li ol­ma­yan bir­çok so­ru sor­du­ğu­nu ve töh­met al­tın­da bı­ra­ka­cak ön yar­gı­lı ifa­de­ler kul­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Ka­ya şun­la­rı anlattı: “İs­ma­il Uçar isim­li sav­cı­ya sor­gu es­na­sın­da; ‘Biz­ler po­lis ola­rak sa­de­ce sav­cı ta­li­mat­la­rı ve ha­kim ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­dı­ğı­mı­zı söy­le­ye­rek, bu­ra­da si­zin id­di­a et­ti­ği­niz gi­bi bir suç var ise, sav­cı­lar ve ha­kim­ler de bu­na iş­ti­rak et­miş­tir. Bu se­bep­le bir­lik­te yar­gı­lan­ma­lı­yız. Hat­ta HSYK Ka­nu­nu­na gö­re bi­zim hak­kı­mız­da da HSYK’­dan izin is­te­me­niz ge­rek­mek­te­dir’ de­dim. Bu­nun üze­ri­ne sav­cı İs­ma­il Uçar, ‘Ba­na bı­ra­kıl­sa do­zer gi­bi ge­çer­dim. An­cak on­lar­la il­gi­li ay­rı so­ruş­tur­ma ve izin usul­le­ri­miz va­r’ şek­lin­de be­yan­da bu­lun­muş­tur. Ze­ke­ri­ya Öz hak­kın­da ve Mu­am­mer Ak­kaş hak­kın­da da bir­çok if­ti­ra­ya va­ran söz­ler kul­lan­mış ve on­la­rın da bir gün gö­zal­tı­na alı­na­rak he­sap ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­miş­tir.”

PKK’­DAN FAR­KI­NIZ YOK

Di­lek­çe­de, Sav­cı Uça­r’­ın so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da her­ke­si söz­de “pa­ra­lel ya­pı­”nın ele­ma­nı ola­rak gös­ter­di­ği­ne ve bu te­mel üze­ri­ne so­ruş­tur­ma­yı yü­rüt­tü­ğü­ne dik­kat çe­kil­di. Sor­gu es­na­sın­da so­ruş­tur­ma ile il­gi­li hiç­bir so­ru so­rul­ma­yıp sü­rek­li bir Ce­ma­at’­le il­gi­li yo­rum ve suç­la­ma­lar­da bu­lu­nul­du­ğu be­lir­til­di. Di­lek­çe­de yer alan şu ifa­de­ler ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci: “’DHKP-C te­rör ör­gü­tü ve PKK ile hiç­bir far­kı­nız yo­k’ şek­lin­de te­mel­siz, de­lil­siz ve ta­ma­men if­ti­ra içe­ren bu sö­zü söy­le­miş­tir.”

DAR­BE DE­ĞİL YOL­SUZ­LUK

Gö­zal­tı ka­ra­rın­da­ki “ca­sus­lu­k” ve “dar­be­” su­çu­na atıf­ta bu­lu­nul­muş­tu. Dar­be suç­la­ma­sı­na yö­ne­lik hiç­bir ey­le­min ger­çek­leş­me­di­ği, 17-25 Ara­lı­k’­ın bir yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ol­du­ğu, HSYK’­nın mü­fet­tiş gö­rev­len­dir­me­si ha­lin­de bu suç­la­ma­la­ra yö­ne­lik dos­ya­da de­lil ol­ma­dı­ğı­nın an­la­şı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Bu nedenlerle so­ruş­tur­ma sav­cı­sı­nın ta­raf­sız­lı­ğı­nı yi­tir­di­ği sa­vu­nul­du.

HSYK’dan savcılara inceleme izni

HSYK, 22 Tem­mu­z’­da po­lis­le­re yö­ne­lik ope­ras­yon­da ya­şa­nan hu­kuk­suz­luk­lar­la il­gi­li Baş­sav­cı Ve­ki­li Or­han Ka­pı­cı, Sav­cı­lar İr­fan Fi­dan, İs­ma­il Uçar, Okan Öz­soy ve Hâ­kim İs­lam Çi­çek hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni ver­di.

Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın İz­mir es­ki Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Baş hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni ver­me­siy­le il­gi­li de em­sal bir ka­ra­ra im­za at­tı. Ku­rul AYM ka­ra­rı­na atıf­ta bu­lu­na­rak ba­ka­nın in­ce­le­me iz­ni ver­me­si­ni “yok hük­mün­de­” say­dı.

Bugün Gazetesi

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 519 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim