• BIST 78.844
  • Altın 125,412
  • Dolar 3,0876
  • Euro 3,3575
  • Gaziantep : 13 °C
  • Adana : 20 °C
  • Ankara : 1 °C
  • İstanbul : 16 °C
  • İzmir : 11 °C

Erkan Mumcu: Tayyip Erdoğan Öfkeyi Temsil Ediyor

Erkan Mumcu: Tayyip Erdoğan Öfkeyi Temsil Ediyor
Uzun süredir sessizliğini koruyan Erkan Mumcu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yorumladı ve 2007 yılında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı.

Bugün gazetesine röportaj veren Erkan Mumcu'nun açıklamaları şöyle;

Siz yurt­dı­şın­da­ki Türk okul­la­rı­nın des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nür­dü­nüz hâ­lâ ay­nı nok­ta­da mı­sı­nız?

Ba­na gö­re yurt­dı­şın­da yay­gın­laş­mış ve ör­güt­len­miş eği­tim ku­rum­la­rı ve işa­da­mı ya­pı­la­rı mil­le­ti­mi­zin ne­re­dey­se 200 yıl­dan bu ya­na ken­di sı­nır­la­rın­dan dı­şa­rı doğ­ru at­tı­ğı en önem­li ve en an­lam­lı adım­dır.

Yan­lış yö­ne­til­di­ği­ni dü­şü­nü­yor ol­sa­nız bi­le bu yar­gı, bu bi­ri­ki­mi, ger­çek­te mil­le­te ait bu ka­pa­si­te­yi yı­kıp yok et­me­ni­zi hak­lı çı­kar­maz. Ak­lı se­lim öf­ke­den ha­yır­lı­dır. Eğer tah­rip edi­lir­se böy­le bir ka­pa­si­te­ye bir kez da­ha eriş­mek en az 50 yıl­lık bir sü­re­ci ve bu­gün öde­nen­den da­ha ağır bir be­de­li ge­rek­ti­rir.

ÖF­KE­Yİ TEM­SİL EDİ­YOR

Tay­yip Er­do­ğan ka­za­nır­sa Tür­ki­ye için ha­yır­lı ola­ca­ğı­na mı ina­nı­yor­su­nuz?

Tay­yip Er­do­ğan, taş­ra­lı, kent­te ve si­ya­sal mer­kez­de is­ten­me­yen, de­ğer­le­ri, kül­tü­rü ve ka­mu­sal alan­da­ki var­lı­ğı ya­dır­ga­nan, 10 mil­yon­lar­ca in­sa­nın öf­ke­si­ni tem­sil edi­yor. Ha­ni şeh­rin va­ro­şun­dan şeh­rin mer­ke­zi­ne doğ­ru el­le­ri­ni ha­va­ya kal­dı­ra­rak "u­lan İs­tan­bul gö­re­cek­sin sen mi ya da ben mi­" di­yen kli­şe ka­ri­ka­tür­ler var­dır ya! O ka­ri­ka­tü­rü bir kli­şe ya­pan, o duy­gu­yu pay­la­şan 10 mil­yon­lar­ca in­sa­nın var­lı­ğı­dır. O öf­ke, Er­do­ğa­n'­ı ve par­ti­si­ni ik­ti­dar­da tu­tu­yor. Şim­di o öf­ke 12 yıl­lık ik­ti­dar sü­re­ci­nin ar­ka­sın­dan gü­ya fet­he­dil­me­miş son ka­le­ye doğ­ru ka­rar­lı­lık­la yü­rü­yor. Bü­yük ola­sı­lık­la he­de­fi­ne va­ra­cak. Ya­ni ar­tık öf­key­le ba­ğır­dı­ğı yer­de ken­di­si yer­le­şe­cek. Ben­ce cum­hu­ri­yet böy­le­ce ken­di er­de­mi­ni ka­nıt­la­mış olu­yor.

BARIŞIN ÖNÜ AÇILABİLİR

Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ka­za­nır­sa­…

İh­sa­noğ­lu­'nun sim­ge­sel kar­şı­lı­ğı­na ba­kıl­dı­ğın­da, İh­sa­noğ­lu, hem ai­le kök­le­ri hem de­ğer­le­ri iti­ba­riy­le "çöl­de kum­da oy­na­ma­ya gön­de­ril­miş"Meh­met Aki­f'­in va­ri­si ola­rak gö­rül­me­li. Ye­ni Tür­ki­ye­'nin ku­rul­ma­sı­na can ver­miş, kan ver­miş, İs­tik­lal Mar­şı­'nın ru­huy­la Ye­ni Tür­ki­ye­'nin te­mel­le­ri­ni at­mış bir ku­şak, mo­der­nist ulus dev­let da­yat­ma­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­da ya de­ğer­le­ri­ni ter­ke­de­cek ya dev­le­ti ile sa­va­şa­cak­tı. Ne de­ğer­le­ri­ni ter­ket­ti ne de dev­le­ti ile sa­vaş­tı. Çö­le hic­ret et­ti.

Tek par­ti ve­sa­yet­çi­li­ği­nin nob­ran­lı­ğı kar­şı­sın­da çe­le­bi­ce sab­ret­ti. Şim­di bir in­ti­ka­mın mo­ti­vas­yo­nu ile de­ğil ma­kul, mu­te­dil ve mü­te­dey­yin bir çö­zü­me ra­zı olan tek par­ti va­ris­le­ri­nin rı­za­sıy­la, top­lum­sal mer­ke­zi ye­ni ve ye­ni­den bir­lik an­la­yı­şı için­de top­la­ma­ya ça­lı­şan­la­rın sem­bo­lü. Eğer İh­sa­noğ­lu se­çi­lir­se öf­ke, ça­tış­ma ve he­ze­yan­dan uzak bir top­lum­sal ba­rı­şın önü açı­la­bi­lir. Bu da cum­hu­ri­ye­tin er­de­mi­ni or­ta­ya ko­ya­cak ve cum­hu­ri­ye­tin bir ka­za­nı­mı ola­cak­tır.

DE­MİR­TAŞ TAÇ­LAN­DI­RIR

Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­a şans ver­mi­yor mu­su­nuz?

Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş'­ın tem­sil et­ti­ği çev­re­ler, yi­ne genç Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­ru­lur­ken ah­de­di­len bir­li­ğin, tek par­ti ve­sa­yet­çi­li­ği ve se­ri dar­be re­jim­le­ri ta­ra­fın­dan bo­zul­du­ğu­na, öte­len­dik­le­ri­ne ve bu bir­li­ğin zen­ci­le­ri du­ru­mu­na dü­şü­rül­dük­le­ri­ne ina­nı­yor­lar. Bü­tü­nüy­le Tür­ki­ye bu ka­dar bü­yük bir adı­mı at­ma­ya ha­zır gö­rün­me­se de De­mir­ta­ş'­ın se­çil­me­si bir si­ya­hi­nin AB­D'­ye baş­kan se­çil­me­sin­den çok da­ha an­lam­lı ve iş­lev­sel ola­cak­tır. Keş­ke Tür­ki­ye De­mir­ta­ş'­ı cum­hur­baş­ka­nı se­çe­bi­le­cek bir ol­gun­luk ve öz­gü­ve­ne şim­di­den sa­hip ola­bil­sey­di. Bu cum­hu­ri­ye­tin en ger­çek, en ni­te­lik­li ka­za­nı­mı olur­du ve cum­hu­ri­ye­tin er­dem­le­ri­ni taç­lan­dır­mış olur­du.

BAYKAL'I KİMİN HATIRI İKNA ETTİ

AK Par­ti­'de kal­say­dı­nız bel­ki bu­gün en güç­lü baş­ba­kan ada­yı ola­cak­tı­nız.

Dik­kat eder­si­niz bi­rey­sel bir da­va­nın pe­şin­de de­ği­lim. Bi­rey­sel ka­ri­ye­rim­le il­gi­li ka­ra­rı­mı 2007 yı­lın­da ver­dim, ola­sı bü­tün so­nuç­la­rı­nı bi­le­rek ve is­te­ye­rek. Hiç şi­kâ­yet­çi de­ği­lim. Kim­se­den da­va­cı de­ği­lim. AK Par­ti­'de ka­la­maz­dım. O gün is­ti­fa et­me ka­ra­rı­mı ba­na al­dı­ran o olay ya­şan­ma­say­dı 3 ay son­ra baş­ka bir şey ya­şa­na­cak­tı.

Bi­zim o kad­ro ile si­ya­se­te, ül­ke­ye ve ik­ti­dar ol­gu­su­nun ken­di­si­ne ba­kı­şı­mız uz­laş­maz bir bi­çim­de ay­rı. İm­kân­sız olan­dan farz-ı mu­hal üre­ti­le­mez. Ben ve ar­ka­daş­la­rım Ana­sol-M Hü­kü­me­ti­'nin ge­tir­di­ği 158, 159 ve 312. Mad­de ta­sa­rı­sı­na di­ren­me­sey­dik da­ha o yı­lar­da ken­di­si­nin, Gü­l'­ün ve pek çok RP'­li­nin si­ya­set yo­lu hiç açıl­ma­ya­cak­tı. Ha­tır­la­ma­sı ge­re­ken bir şey da­ha var, o da ken­di­si­ne mil­let­ve­kil­li­ği ve do­la­yı­sıy­la baş­ba­kan­lık yo­lu­nun na­sıl açıl­dı­ğı. Bu yo­lu açan ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ve ya­sa­la­rın çık­ma­sı­na Bay­ka­l'­ı han­gi me­ka­niz­ma­nın ra­zı et­ti­ği­ni, kim­le­rin ha­tı­rı­nın Bay­ka­l'­ı ik­na et­me­ye yet­ti­ği­ni ha­tır­la­ma­sı ha­yır­lı olur. Bel­ki böy­le­ce da­ha ha­lim se­lim, da­ha arif ve kav­ga­ya de­ğil de ba­rış­çı bir çö­zü­me ya­kın­la­şıla­bi­lir

Bu haber toplam 495 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim