• BIST 78.359
  • Altın 127,103
  • Dolar 3,1174
  • Euro 3,4031
  • Gaziantep : 16 °C
  • Adana : 25 °C
  • Ankara : 12 °C
  • İstanbul : 13 °C
  • İzmir : 17 °C

Fenerbahçeyi Yıkan 3 Büyük Proje!

Fenerbahçeyi Yıkan 3 Büyük Proje!
Fe­ner­bah­çe'de ye­ni se­zon ön­ce­si ku­lü­be ye­ni ma­li kay­nak­lar ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nan 3 pro­je­de hüs­ran ya­şa­nı­yor.

Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın da ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için bü­yük ça­ba sarf et­ti­ği pro­je­ler­den il­ki ve en önem­li­si Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı'nın ya­nın­da­ki Ke­nan Ev­ren Li­se­si ara­zi­si­nin alın­ma­sıy­dı. Ku­lüp yö­ne­ti­mi pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­mek için Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'nın is­te­di­ği tüm şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­miş­ti. Yak­la­şık 50 mil­yon li­ra ma­li­yet­le 3 okul yap­tır­mış, son­ra­sın­da ta­lep edi­len spor sa­lo­nu in­şa­atı­nı da ta­mam­la­ya­rak ba­kan­lı­ğa tes­lim et­miş­ti.

AVM ve rezidans yapılacaktı

Ha­zi­ran ayın­da ku­lü­be dev­re­dil­me­si bek­le­nen okul ara­zi­si o dö­nem­de­ki sı­nav­lar ne­de­niy­le tem­muz ayı­na kal­mış­tı. An­cak ara­dan iki ay geç­me­si­ne rağ­men tes­lim ger­çek­leş­me­di. Bu­nun da öte­sin­de Ke­nan Ev­ren Li­se­si'nde 2014-15 eği­tim se­zo­nu için ha­zır­lık­lar baş­la­dı. Oku­la öğ­ren­ci ka­yıt­la­rı alın­dı. Bir baş­ka de­yiş­le Fe­ner­bah­çe'nin ara­zi­ye sa­hip ol­ma ha­yal­le­ri en az 1 yıl da­ha er­te­len­miş ol­du. Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lüp 26 bin met­re­ka­re in­şa­at ya­pı­la­cak olan ara­zi­ye otel, AVM ve re­zi­dans içe­ren bir komp­leks yap­ma­yı ve bu te­sis­ler­den yıl­da 10 mil­yon do­lar ci­va­rın­da ge­lir el­de et­me­yi he­def­li­yor­du.

Üni­ver­si­te­de KKTC pla­nı

Yö­ne­ti­min ikin­ci bü­yük he­de­fi Fe­ner­bah­çe Üni­ver­si­te­si ha­ya­li­ni bu yıl ger­çe­ğe dö­nüş­tür­mek­ti. Üni­ver­si­te­nin ku­ru­la­ca­ğı Fe­ner­bah­çe Ko­le­ji­’nin de bu­lun­du­ğu Ka­yış­da­ğı ara­zi­si için de ay­lar ön­ce­sin­den Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile an­laş­ma sağ­la­mış­tı.

Yak­la­şık 50 mil­yon li­ra büt­çe ay­rı­lan bu pro­je Yük­sek Öğ­re­tim Ku­ru­mu (YÖK) en­ge­li­ne ta­kıl­dı. Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim geç­ti­ği­miz gün­ler­de üni­ver­si­te pro­je­si için YÖ­K’­e bir su­num yap­tı. Su­nu­mu ye­ter­li bul­ma­yan YÖK pro­je­ye onay ver­me­di. Bu ge­liş­me ile ku­lüp bü­yük mo­ral bo­zuk­lu­ğu ya­şa­sa da üni­ver­si­te ha­ya­lin­den vaz­geç­me­di. Üni­ver­si­te­nin Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nde ku­rul­ma­sı ve Tür­ki­ye'de Kıb­rıs mer­kez­li şu­be­le­rin açıl­ma­sı pla­nı gün­de­me gel­di.

Fir­ma­lar ge­ri çe­kil­di

Ka­nar­ya’nın ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı­ğı bir di­ğer pro­je ise Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nın isim hak­kı­nın spon­sor bir fir­ma­ya dev­re­dil­me­siy­di.

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler bu gi­ri­şi­mi geç­ti­ği­miz ocak ayın­da du­yur­muş­tu. Hat­ta o dö­nem­de bir­çok yer­li ve ya­ban­cı fir­ma tek­lif ver­miş­ti. An­cak bu tek­lif­le­ri tat­min edi­ci bul­ma­yan yö­ne­tim fir­ma ara­yış­la­rı­nı sür­dür­me ka­ra­rı al­mış­tı. Son­ra­sın­da ge­len 2 bü­yük tek­lif ku­lüp ka­na­dın­da olum­lu kar­şı­lan­sa da söz ko­nu­su fir­ma­lar gö­rüş­me­le­ri her­han­gi bir açık­la­ma yap­ma­dan as­kı­ya al­dı.

Bu du­rum Sa­rı-La­ci­vert­li cep­he­de şaş­kın­lık­la kar­şı­lan­dı. Yö­ne­tim ye­ni­den tek­lif al­ma sü­re­ci­ni baş­lat­mak du­ru­mun­da kal­dı.

Bugün

Bu haber toplam 410 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim