• BIST 78.739
  • Altın 127,004
  • Dolar 3,1105
  • Euro 3,3880
  • Gaziantep : 18 °C
  • Adana : 22 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İstanbul : 14 °C
  • İzmir : 15 °C

GALATASARAY'A PAHALIYA PATLAYABİLİR

GALATASARAY'A PAHALIYA PATLAYABİLİR
Ga­la­ta­sa­ra­y’­da bek­le­nen ol­du. Üst üs­te alı­nan ba­şa­rı­sız so­nuç­la­rın ar­dın­dan İtal­yan ho­ca ile yol­lar ay­rıl­dı. Tec­rü­be­li hocanın bi­le­ti­ni An­der­lecht ye­nil­gi­si son­ra­sı Bel­çi­ka­’da ke­sen Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim

Ga­la­ta­sa­ray'da 8 Tem­muz 2014 ta­ri­hin­de baş­la­yan Ce­sa­re Pran­del­li dö­ne­mi dün fii­len so­na er­di. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim üst üs­te alı­nan kö­tü so­nuç­la­rın ar­dın­dan İtal­yan tek­nik adam­la yol­la­rı­nı ayır­ma ka­ra­rı al­dı. Ya­rın­ki Ga­zi­an­tep ma­çın­da ka­le­ci an­tre­nö­rü Cla­udi­o Taf­fa­rel'in ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çı­ka­ca­ğı bil­di­ril­di.

Pran­del­li'nin bi­le­ti­nin ke­sil­me­siy­le so­nuç­la­nan sü­reç ön­ce­ki ge­ce An­der­lecht dep­las­ma­nın­da alı­nan 2-0’lık ye­nil­gi son­ra­sı Bel­çi­ka'da baş­la­dı. Kar­şı­laş­ma için Brük­sel'de bu­lu­nan yö­ne­ti­ci­ler mağ­lu­bi­yet son­ra­sı ola­ğa­nüs­tü bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Söz ko­nu­su zir­ve­de Baş­kan Duy­gun Yar­su­vat'ın da ona­yı­na su­nul­mak üze­re Ce­sa­re Pran­del­li'nin yol­lan­ma­sı fik­rin­de uz­la­şıl­dı.

YARSUVAT TELEFONLA KATILDI

İs­tan­bul'a dön­dük­ten son­ra ise ta­kım Flor­ya­’ya ha­re­ket eder­ken yö­ne­tim Gay­ret­te­pe­’de bir otel­de top­lan­dı. Ab­dur­ra­him Al­bay­rak, Ali Dü­rüst, Eb­ru Kök­sal ve Cem Kı­nay gi­bi isim­le­rin ka­tıl­dı­ğı zir­ve­ye Baş­kan Yar­su­vat ise te­le­fon­la iş­ti­rak et­ti. Yak­la­şık 3 sa­at sü­ren mü­za­ke­re­ler­de Yarsu­vat ma­li açı­dan çe­kin­ce- le­ri­ni or­ta­ya ko­yar­ken Pran­del­li kar­şı­tı yö­ne­ti­ci­le­rin “Ge­le­cek ye­ni ho­ca ile el­de ede­ce­ği­miz ga­li­bi­yet­le­rin primle­ri sayesinde Pran­del­li­’nin ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­rı­z” fik­ri­ni sa­vun­du­ğu öğ­re­nil­di. Ar­dın­dan ya­pı­lan oyla­ma­da Pran­del­li'nin gön­de­ril­me­si kararlaş­tı­rıl­dı. Bu ge­liş­me­nin ar­dın­dan yö­ne­ti­ci Al­bay­rak ka­ra­rı res­mi ağız­dan ka­mu­oyuy­la pay­la­şan ilk isim ol­du. Pran­de­lli’­nin söz­leş­me feshi­nin ise İtal­yan tek­nik adam­la ma­li ko­nu­lar­da ya­pı­la­cak pa­zar­lık­la­rın ar­dın­dan net­le­şe­ce­ği bil­di­ril­di.

ÇARPICI ‘FATiH TERiM’ iDDiASI

Pran­del­li'nin gi­di­şi son­ra­sı Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kım­da gö­re­ve ki­min ge­ti­re­le­ce­ği ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Sı­zan ilk bil­gi­le­re gö­re yer­li ho­ca­lar­dan Mus­ta­fa De­niz­li, Hik­met Ka­ra­man, Tu­gay Ke­ri­moğ­lu ya­ban­cı­lar­dan ise Saf­fet Su­siç ve Ha­gi isim­le­ri gün­dem­de. Öte yan­dan Sarı-Kırmızılı yönetici Ab­dur­ra­him Al­bay­rak'ın Fa­tih Te­rim'den tav­si­ye­ is­te­ye­ce­ği belirtiliyor. Daha önce 3 dönem Cimbom’u çalıştıran Terim’in sürpriz bir isim önerebileceği belirtiliyor.

GİDİŞİ CEP YAKABİLİR

Cim­bom, Pran­del­li­’nin söz­leş­me­si­ni bu yıl­ki ala­ca­ğı olan 1,2 mil­yon eu­ro­yu öde­ye­rek fes­het­mek is­ti­yor. İtal­yan ho­ca ise ge­le­cek yıl­ki alacağıy­la bir­lik­te 3,4 mil­yon eu­ro is­ti­yor. İş FI­FA­’lık olur­sa ma­li­ye­tin 7 mil­yon eu­ro­yu bul­ma ris­ki de var.

Pran­del­li'nin gö­re­vi­ne son ve­ren Ga­la­ta­sa­ray bir yan­dan da İtal­yan ho­ca­nın gi­diş ma­li­ye­ti­ni dü­şün­me­ye baş­la­dı. Man­ci­ni'nin gö­rev­den ayrılma­sı­nın ar­dın­dan gö­re­ve ge­ti­ri­len Pran­del­li; 2,3 mil­yon eu­ro­dan 2 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­mış­tı. İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı bu se­zon için şu ana dek 1,1 mil­yon eu­ro­yu ce­bi­ne koy­muş­tu.

TAKIIM ÇALIŞTIRMAYABİLİR

İlk plan, Pran­del­li­’nin bu se­zon­ki ala­ca­ğı 1,2 mil­yon eu­ro­yu da öde­ye­rek söz­leş­me­yi fes­het­mek. Bu­na kar­şın Pran­del­li ise ge­le­cek yıl­ki alacağıy­la bir­lik­te Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ku­lüp­ten 3,4 mil­yon eu­ro ta­lep edi­yor. Ga­la­ta­sa­ray bu ta­le­bi ka­bul eder­se Cesare Pran­del­li, bu yıl ve ge­le­cek sezon bir ta­kım ça­lış­tı­ra­ma­ya­cak. An­cak tec­rü­be­li ho­ca, bir ta­kım ça­lış­tır­mak is­ter­se As­la­n’­dan ala­ca­ğı ücret sa­de­ce 1,2 mil­yon eu­ro ola­cak.

TAZMİNAT VE FAİZ TEHDİDİ

Ta­raf­la­rın uz­la­şa­ma­ma­sı ise Cim­bom için bü­yük risk de­mek. Ni­te­kim Pran­del­li­’nin ala­ca­ğı­nı FI­FA yo­luy­la tah­sil et­me şan­sı var. Bu du­rumda işin içi­ne fai­z ve taz­mi­nat da gi­re­cek. Yar­dım­cı ho­ca­la­rın ala­cak­la­rı da ek­len­di­ğin­de Pran­del­li­’nin gön­de­ri­liş ma­li­ye­ti­nin 7 mil­yon eu­ro­yu bulabi­le­ce­ği ifa­de edi­li­yor.

WENGER'DEN İLGİNÇ SÖZLER

Ga­la­ta­sa­ray’ın Dev­ler Li­gi grup son ma­çın­da 9 Ara­lık’ta kar­şı­la­şa­ca­ğı Ar­se­nal’de me­na­jer Ar­se­ne Wen­ger il­ginç söz­le­re im­za at­tı. Fran­sız çalış­tı­rı­cı Dort­mund’u 2-0 yen­dik­le­ri ma­çın ar­dın­dan grup­tan çı­ka­ma­ma ih­ti­mal­le­riy­le il­gi­li “An­der­lecht, Dort­mund’u ye­ner ve biz de Galatasaray’a kay­be­der­sek ken­di­mi­zi ap­tal gi­bi his­se­de­riz an­cak bu böy­le ol­ma­ya­cak” de­di. Arsene Wen­ger’in bu söz­le­ri da­ha ön­ce Be­şik­taş hak­kın­da yap­tı­ğı an­cak da­ha son­ra ya­lan­la­dı­ğı “Böy­le ta­kım­lar Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne alın­ma­ma­lı” açık­la­ma­sı­nı ak­la ge­tir­di.

Bugün

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 536 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim