• BIST 78.739
  • Altın 127,036
  • Dolar 3,1105
  • Euro 3,3880
  • Gaziantep : 16 °C
  • Adana : 20 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • İzmir : 18 °C

Gönülleri Kırmayın

Gönülleri Kırmayın
Fethullah Gülen Hocaefendi, ‘Yolsuzluk’ başlıklı sohbetindeki sözlerini çarpıtan kara ruhlu kalemlerin bulunduğunu söyledi.

Fet­hul­lah Gü­len Ho­ca­efen­di, “Bed­du­a et­ti­” şek­lin­deki ya­yın­lar üze­ri­ne geç­ti­ği­miz gün­ler­de yaptığı ‘yol­suz­lu­k’ isim­li soh­be­tin­de­ki ifa­de­le­ri­ne açık­lık ge­tir­di. Ho­ca­efen­di­’nin her­kul.or­g’­da ya­yın­la­nan son soh­be­ti şöy­le:

SEVİYESİZ BİR İFTİRA

Bir tav­zih­te da­ha bu­lun­mak is­ti­yo­rum. Siz  şahit­si­niz ben bu­ra­da de­dim ki: “Eğer bi­ri­le­ri, biz de dâ­hi­liz bu­na ve bi­ze nis­bet edi­len in­san­lar da. Eğer on­lar ve biz, bir yan­lış­lık ya­pı­yor­sak, Al­la­h’­ın ah­kâ­mı­na, ada­let-i Ku­r’­ani­ye­’ye, mo­dern hu­ku­kun ada­let sis­te­mi­ne gö­re top­lu­ma hı­ya­net sa­yı­la­cak bir yan­lış­lık ya­pı­yor­sak şa­yet, Al­lah ev­le­ri­mi­ze ateş sal­sın, bi­zi ye­rin di­bi­ne ba­tır­sın. Bir şe­ye gü­ve­ne­rek böy­le de­dim.

İna­nı­yo­rum ki, si­zin içi­niz­de, şu fark­lı ka­te­go­ri­le­re rağ­men, şu gayr-i mü­te­câ­nis top­lu­mun de­ği­şik ka­te­go­ri­ler­de­ki fark­lı renk, de­sen, şe­kil ve şi­ve­le­ri­ne rağ­men, böy­le bir şe­ye su­kût et­miş in­san yok­tur in­şal­lah ve do­la­yı­sıy­la da in­şallah Al­lah on­la­rın ev­le­ri­ne ateş sal­maz. Son­ra da de­dim: Hak­ka ve ha­ki­ka­te kar­şı say­gı­sız­lı­ğı kim ya­pı­yor­sa, ha­râ­mî­li­ği kim ya­pı­yor­sa, hır­sız­lı­ğı kim ya­pı­yor­sa, mil­le­ti­mi­zin ha­lâ­sı adı­na, arın­ma­sı adı­na, ak­lan­ma­sı adı­na, ak­lık pe­şin­de ko­şan­la­rın ak­lan­ma­sı adı­na, Al­lah on­la­rın ev­le­ri­ne ateş sal­sın. Ama gö­rü­yo­rum ki sa­de­ce bu son kıs­mı bir yö­nüy­le İn­ter­net­te twe­et­ler­de, ga­ze­te­ler­de neş­ret­mek su­re­tiy­le me­se­le­yi çar­pıt­ma hı­ya­ne­ti­ni ir­ti­kâb eden, ka­ra ruh­lu, ka­ra dü­şün­ce­li, ka­ra vic­dan­lı, ka­ra ka­lem­li bir sü­rü kap­ka­ra in­san var. Me­se­le­ler böy­le çar­pı­tı­lın­ca, bir ke­si­me de me­se­le­ler öy­le gi­di­yor; top­lu­mun de­ği­şik ke­sim­le­ri bir­bi­rin­den ko­pu­yor ve uzak­la­şı­yor. Tav­zih­te bu­lun­ma lü­zu­mu­nu his­set­tim; çün­kü çir­kin, den­siz, se­vi­ye­siz bir if­ti­ra ve çar­pıt­may­dı.

Kim­se­nin hı­ya­net ve de­nâ­eti­ni de­şif­re et­me gi­bi bir va­zi­fe­miz yok. Fa­kat bi­ri­le­ri onu yap­mış­sa, ele al­mış­sa, üze­ri­ne yü­rü­müş­se, o da bi­zi aşan bir mev­zu. Mü­da­ha­le et­me du­ru­mun­da de­ği­liz. El­li de­fa de­ğiş­tir­me­den son­ra, ope­ras­yon­dan son­ra, hâ­lâ bi­ri­le­ri çı­kıp böy­le ya­pı­yor­sa de­riz ki: “Ne ya­pa­lım de­ğiş­tir­di­niz, ay­nı adam­lar ay­nı şey­le­ri ya­pı­yor­lar. De­ğiş­ti­ri­yor­su­nuz yi­ne ay­nı şey­le­ri ya­pı­yor­lar. Ne ya­pa­lım?”

SOHBETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞAHSİ AYIPLARI SETRETMEK

Şa­hıs­la­rı söz ko­nu­su ede­me­yiz. Şah­sî ayıp­la­rı set­ret­me­yi va­zi­fe bi­li­riz. Ve onun­la Ce­nâb-ı Hak­k’­ın bi­ze lü­tuf­ta bu­lu­na­ca­ğı­na ina­nı­rız. Onu di­ni­miz adı­na bir so­rum­lu­luk bi­li­yo­ruz, di­ni­miz adı­na önem­li bir va­zi­fe bi­li­yo­ruz. Ama bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan ba­zı şey­ler de­şif­re edil­miş­se ve onu ön­le­me bi­zim eli­miz­den gel­mi­yor­sa şa­yet, o mev­zu­da is­nâ­dât kar­şı­sın­da her­hal­de tav­zih adı­na, tas­hih adı­na bir şey söy­le­mek... Ken­di­ni di­ne, ima­na, hiz­me­te vak­fet­miş bu in­san­la­rın iti­ba­rı adı­na, on­la­rın ka­ra­lan­ma­ma­sı adı­na onu da bir ve­ci­be bi­li­yo­ruz.

Aklanmak yenilenmektir

Ben kir­li de­mi­yo­rum, mâşerî vic­danın kir­li di­ye ka­bul et­tiği bazı du­rum­lar ol­muşsa, on­lar­dan arınmanın yo­lu, kur­sak­lar­da­ki, ko­lon­lar­da­ki o şey­le­ri at­mak su­re­tiy­le ak­lan­maktır. Ak­lan­mak su­re­tiy­le iti­barımız bir ke­re da­ha ye­ni­le­mek­tir.

Ca­mi pen­ce­re­le­ri­ni in gi­bi gör­me se­vi­ye­siz­li­ğin ifa­de­si

n Müs­lü­ma­n’a çe­te di­yen, şe­be­ke di­yen, eş­kı­ya di­yen ve on­la­rı in­le­re sı­ğın­mış go­ril­ler gi­bi, may­mun­lar gi­bi gö­ren... Bun­lar par­tal­laş­mış dü­şün­ce­le­rin söz­le­re, ifa­de­le­re ak­se­di­şin­den baş­ka bir şey de­ğil­dir ve bun­lar­la hiç­bir eğ­ri dü­zel­ti­le­mez. İn­san­lı­ğın bek­le­di­ği o ha­ki­kat­ler hiç­bir za­man bun­lar sa­ye­sin­de ka­za­nı­la­maz. Emek­ler du­rur, in­san­lık ve sü­rek­li bek­le­di­ği ümit­le­ri­nin in­ki­sa­rıy­la bir ke­re da­ha asâ gi­bi bü­kü­lür iki bük­lüm olur. Bir ke­re da­ha in­ler, bir ke­re da­ha in­ki­sar ya­şar. Bir ke­re da­ha ateş bö­cek­le­ri­ni Si­rüs yıl­dı­zı gi­bi al­kış­la­mış ol­ma­nın al­dan­mış­lı­ğı için­de hi­cap     du­yar, ba­şı­nı önü­ne eğer, “Af­fet be­ni Al­la­h’­ım” der.

DUA­DAN DÛR ET­ME­YE­CE­ĞİZ

Hak­ka, ha­ki­ka­te hiz­met eden­ler, adan­mış­lar... Ömür­le­ri­ni ba­zı­la­rı iti­ba­rıy­la ca­mi pen­ce­re­le­rin­de -if­fet­le­ri­ne toz kon­dur­ma­mak için- ge­çi­ren in­san­lar... O ca­mi pen­ce­re­le­ri­ni in şek­lin­de gör­me; iki met­re ge­niş­li­ğin­de­ki tah­ta ku­lü­be­le­ri in şek­lin­de gör­me, sırf hal­ka el aç­ma­mak, di­len­me­mek, hak ye­me­mek için ha­yat­la­rı­nı bel­li bir dar­lık için­de o dar­lı­ğa mah­kûm ede­rek ge­çir­mek is­te­yen in­san­la­rın o dar­lık­la­rı­nı in gi­bi gör­me, esa­sen inin ne­den iba­ret ol­du­ğu­nu bil­me­me­nin ifa­de­si­dir. Böy­le di­ye­cek­ler ve si­zi bu tür dü­şün­ce­ler­le mâ­şe­rî vic­dan­da bel­li şey­le­re mah­kûm et­mek is­te­ye­cek­ler ama bun­la­rın hep­si se­vi­ye­siz­li­ğin ifa­de­si­dir. Bi­ri­ne çe­te, bi­ri­ne eş­kı­ya, bi­ri­ne in­de­ki go­ril, may­mun gi­bi ba­kar­sa­nız, gö­nül­ler bu öl­çü­de yı­kı­lır­sa, bun­lar bir yö­nüy­le man­tık ve mas­la­ha­tın ge­re­ği il­ti­zam­la­rı­nı de­vam et­tir­se­ler bi­le kal­ben si­zi dua­dan dûr eder­ler. Ama biz et­me­ye­ce­ğiz, dua­dan dûr et­me­ye­ce­ğiz.

Müslüman’a künde düşüncesi yok

Kim­se­nin bir Müs­lü­ma­n’a kar­şı çel­me­ye ge­tir­me, onu kün­de­ye ge­tir­me gi­bi bir dü­şün­ce­si yok. Tür­ki­ye­’de zir­ve­yi tut­ma­nın dı­şın­da, is­ter­se Av­ru­pa­’da, As­ya­’da, Af­ri­ka­’da da zir­ve­yi tut­sun­lar. Li­ya­kat­le­ri var­sa ve mâ­şe­rî vic­da­nın ka­bu­lü­ne maz­har ise­ler ol­sun­lar. Al­lah pa­ye­le­ri­ni ar­tır­sın, arş-ı ke­ma­la­ta yük­selt­sin on­la­rı.

Ömrüm sürgünde geçiyor

Bir in­sa­nın dün­ya­ya en çok mey­le­de­ce­ği za­man, genç­lik za­ma­nı­dır. Yir­mi-yir­mi beş ya­şın­day­ken o tür­lü şey­ler aya­ğı­mın ucu­na ka­dar gel­di­ği hal­de it­tim, bu­gün­le­ri de gör­me­den it­tim. Al­la­h’­a hamd ede­rim dün­ya­ya kar­şı hiç­bir ta­le­bim ol­ma­dı. Bir ta­ne di­ki­li ta­şım ol­sun, onu bi­le ta­lep et­me­dim. Onun için öm­rüm ca­mi pen­ce­re­sin­de, tah­ta ku­lü­be­de, şim­di de sür­gün­de ge­çi­yor. Ki­ra­sı­nı ve­re­rek bir vak­fın me­ka­nı­nın bir oda­sı­nı kul­la­nı­yo­rum bu­ra­da. Mâ­şe­rî vic­dan da bu­nu böy­le bil­sin. Su-i zan eden­ler su-i zan­la­rın­dan vaz­geç­sin­ler. Ben hak­kı­mı he­lal ede­rim yer­den gö­ğe ka­dar. Fa­kat Al­lah hu­ku­ku­na ta­al­luk den me­se­le­ler­de ahi­ret­te pa­ça­la­rı­nı kur­ta­ra­maz­lar, ya­ka­la­rı­nı kur­ta­ra­maz­lar.

Hiç kimseden hakkımız dışında talepte bulunmadık

Hiç kim­se­ye kar­şı med­yû­ni­ye­ti­miz yok, hiç kim­se­den hak­kı­mı­zın dı­şın­da da bir ta­lep­te bu­lun­ma­dık. An­cak din-iman hiz­me­ti adı­na, mef­kû­re do­na­nı­mı adı­na, gâ­ye-i ha­yâ­li ikâ­me et­me adı­na, in­san­lı­ğın kalb­de, gö­nül­de, ruh­ta, sır­da, his­te, ha­fî­de, ah­fâ­da bir ba­’s u ba­’de­’l-mevt ya­şa­ma­sı adı­na ve­ri­len hiz­me­ti di­na­mit­le­me­ye kar­şı da, bu­nu tas­vip et­me­mek, ama ama efen­di­ce, kim­se­yi kır­ma­dan in­cit­me­den... Bu da Ha­k­k’ın ha­tı­rı­na bir va­zi­fe­dir. Bu­ra­da da dim­dik dur­ma bi­zim va­zi­fe­miz­dir. Mis­yo­nu­mu­zun ge­re­ği­dir.

Allah bizi de sizi de affetsin

Ki­min in­de ol­du­ğu­nu Al­lah gö­rü­yor. Fa­kat siz bu tür­lü şey­ler kar­şı­sın­da, Ku­r’­an’­a gö­nül ver­miş in­san­lar... Her ka­te­go­ri­de, bir mef­ku­re­de, bir ga­ye-i ha­yal­de, bir Ku­r’­anî man­tı­kî­lik­te, bir Din-i Mü­bîn-i İs­la­ma ait mâ­kû­li­yet­te bir ara­ya gel­miş in­san­lar. Bun­lar bir şey ya­pı­yor­lar­dır ve bun­lar bu yap­tık­la­rı şey­ler­den do­la­yı ta­’n u teş­nî­ye ma­ruz ka­la­bi­lir­ler. “İn­ler­de­ki may­mun­lar, go­ril­ler, ayı­lar, sırt­lan­lar, yı­lan­lar, çı­yan­lar” gi­bi. İn de­yin­ce on­lar an­la­şı­lır. Bu tür­lü töh­met­ler, it­ti­ham­lar kar­şı­sın­da ka­la­bi­lir­ler. Fa­kat böy­le­si­ne se­vi­ye­siz­li­ğe, böy­le se­vi­ye­siz­ce mu­ka­be­le­de bu­lun­ma­mak la­zım. “Al­lah bi­zi de si­zi de af­fet­sin, Al­lah kalp­le­ri­mi­zi ıs­lah ey­le­si­n” de­mek­le mu­ka­be­le­de bu­lun­mak la­zım.

iLAHiYATÇI DR. ALi DEMiREL ‘MÜBÂHALE’Yi ANLATTI:  

Efendimiz de mübâhale yapmıştır

Mü­bâ­ha­le ke­li­me an­la­mı iti­ba­riy­le bir me­se­le hak­kın­da her iki ta­ra­fın da hak­lı­lık­la­rı­nı id­di­a et­me­le­ri du­ru­mun­da han­gi ta­raf ya­lan­cı ise Al­la­h’­ın ona la­net et­me­si­ni bü­tün kal­biy­le is­te­mek an­la­mı­na ge­li­yor. Efen­di­miz de mü­bâha­le yap­mış­tır. Hic­rî 9. yıl­da Nec­ran Hı­ris­ti­yan­la­rı­nı tem­sil eden 70 ki­şi­lik he­yet, baş­la­rın­da di­nî ve dün­ye­vî li­der­le­ri de ola­rak Me­di­ne­’ye ge­lip Efen­di­miz ile Hz. İsa Aley­his­se­lam hak­kın­da tar­tış­mış­lar­dı. Ne­ti­ce­de Efen­di­miz “Ar­tık sa­na bu ilim gel­dik­ten son­ra, kim se­nin­le İsa hak­kın­da tar­tış­ma­ya gi­rer­se de ki: ‘Hay­di ge­lin oğul­la­rı­mı­zı ve oğul­la­rı­nı­zı, ha­nım­la­rı­mı­zı ve ha­nım­la­rı­nı­zı ve biz­zat ken­di­mi­zi ve ken­di­ni­zi ça­ğı­rıp, son­ra da gö­nül­den Al­la­h’­a yal­va­ra­lım da bu ko­nu­da kim ya­lan­cı ise Al­la­h’­ın lâ­ne­ti­nin on­la­rın üze­ri­ne in­me­si­ni di­le­ye­lim. (Al-i İm­ran, 3/61) aye­ti­ne da­ya­na­rak, de­lil­den an­la­ma­yan bu in­san­la­ra, mü­bâ­ha­le­yi tek­lif et­ti. Bu­nu ken­di­le­ri için teh­li­ke­li bu­lup ka­bul et­me­dik­le­ri­ni bil­dir­mek üze­re Efen­di­mi­z’­in ya­nı­na gel­dik­le­rin­de bak­tı­lar ki, Re­su­lul­lah Hz. Hü­se­yi­n’­i ku­ca­ğı­na al­mış, Hz. Ha­sa­n’­ın elin­den tut­muş, Hz. Fâ­tı­ma ile Hz. Ali­’yi ar­ka­sı­na al­mış “Ben du­a edin­ce siz de ‘A­mî­n’ der­si­niz di­yor. An­cak Nec­ran­lı­lar bu­na ya­naş­ma­mış­lar­dır.

BUGÜN GAZETESİ

Bu haber toplam 389 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim