• BIST 79.398
  • Altın 125,520
  • Dolar 3,0865
  • Euro 3,3676
  • Gaziantep : 10 °C
  • Adana : 13 °C
  • Ankara : 5 °C
  • İstanbul : 15 °C
  • İzmir : 17 °C

Gözaltı da Takipsizlik de Aynı Savcıdan

Gözaltı da Takipsizlik de Aynı Savcıdan
Yolsuzluk soruşturmalarında görev alan polislere operasyon düzenlendiği gün verilen yolsuzluğa takipsizlik kararında tartışmalı noktalar olduğu öğrenildi.

17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında görev alan polislere operasyon düzenlendi. Aynı saatlerde 25 Aralık yolsuzluk soruşturması hakkında takipsizlik kararı verildi.

Polisler için gözaltı talimatı veren İsmail Uçar’ın takipsizlik kararını alan savcılardan biri olması dikkat çekti.

17 ve 25 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rın­da gö­rev alan po­lis­le­re dün ope­ras­yon dü­zen­len­di. 16 il­de ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da 14’ü amir ko­nu­mun­da­ki 33 po­lis gö­zal­tı­na alın­dı. Sav­cı İs­ma­il Uça­r’­ın yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma­da gö­zal­tı­na alı­nan isim­ler ara­sın­da 17 Ara­lı­k’­tan son­ra gö­rev­den alı­nan İs­tan­bul Ma­li Suç­lar Şu­be es­ki Mü­dü­rü Ya­kub Say­gı­lı ve Nar­ko­tik­ten so­rum­lu em­ni­yet mü­dür yar­dım­cı­sı Ma­hir Ça­kal­lı da bu­lu­nu­yor.

Po­lis­le­rin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı sa­at­ler­de İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ara­la­rın­da Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın oğ­lu Nec­met­tin Bi­lal Er­do­ğan'ın da bu­lun­du­ğu rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da­ki 96 şüp­he­li hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­di. 25 Ara­lık yol­suz­luk, rüş­vet ve ka­ra pa­ra ak­la­ma so­ruş­tur­ma­sı sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­tan alın­dık­tan son­ra ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ren sav­cı­lar gö­rev­len­di­ril­di.

Ta­kip­siz­lik ka­ra­rın­da po­lis­le­ri gö­zal­tı­na al­dı­ran sav­cı İs­ma­il Uçar ile İr­fan Fi­dan ve Fu­zu­li Ay­doğ­du­’nun im­za­sı bu­lu­nu­yor. Sav­cı İr­fan Fi­dan po­lis­le­re yö­ne­lik sa­hur ope­ras­yo­nu­nu yü­rü­ten isim­di.  Sa­hur ope­ras­yo­nun­da or­ta­ya çı­kan skan­dal­lar ne­de­niy­le HSYK Fi­dan hak­kın­da in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ver­miş­ti.

HÜ­KÜ­ME­TE DAR­BE

Gö­zal­tı­na alı­nan po­lis­ler hü­kü­me­te dar­be gi­ri­şi­miy­le suç­lan­dı. Po­lis­le­re yö­ne­lik suç­la­ma dos­ya­sın­da "ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı olan ki­şi­le­re ait ile­ti­şim tes­pit­le­ri­nin çö­zü­le­rek me­tin ha­li­ne ge­ti­ril­me­si, suç tas­nif­le­rin­de bu­lu­nul­ma­sı, so­ruş­tur­ma­da usul­süz­lük­le­rin ya­pıl­ma­sı, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma, res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti­ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya ve­ya gö­rev­le­ri­ni yap­ma­sı­nı kıs­men ve­ya ta­ma­men en­gel­le­me­ye te­şeb­büs et­mek ve giz­li­li­ğin ih­la­li" ifa­de­le­ri­nin yer al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Polisten tepki: Suçlama darbe, mağduru Reza Zarrab

Reza Zarrab’ı gözaltına alan Başkomiser Mehmet Akif Üner sağlık kontrolüne götürülürken “Suçlama darbe, mağduru da Reza Zarrab soytarısı” diye bağırdı.

Haram para sıfırlanmaz

Gözaltına alınan bazı polislerin üzerindeki siyah renkli tişörtlerde yazılı olan Türkçe 'Sıfır' ve İngilizce 'Ze-Ro!'  ifadeleri dikkat çekti. Gözaltındaki bir polis, sağlık kontrolünden çıktıktan sonra "Biz zaten sıfırız. Buradayız. Haram para sıfırlanmaz ama" dedi.

HIRSIZDAN KORKSAK POLİS OLMAZDIK

Sağlık kontrolüne götürülen bir emniyet mensubunun, "Hırsızdan korksak polis olmazdık be" diye bağırması dikkat çekti. Emniyet mensubu polis aracına ağzı kapatılarak ve yaka paça bindirildi.

YANLIŞ KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR

Ope­ras­yon­da bü­yük bir skan­dal ya­şan­dı­. Ma­li Şu­be'de gö­rev­li Tek­nik­çi Mu­rat Ka­ya ye­ri­ne Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­ Şu­be­si'nde gö­revli Mu­rat Ka­ya'nın gö­zal­tı­na al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Yan­lış­lı­ğın or­ta­ya çık­ınca Mu­rat Ka­ya apar to­par bı­ra­kıl­dı.

T.T. ad­lı ki­şi­nin de yi­ne isim ben­zerli­ği ne­de­niy­le yan­lış­lık­la gö­zal­tı­na alın­dı­ğı iddia edildi. Bu arada gözaltına alınanlar arasında “Fizan ve Hizan’a sürülen polisler” Ham­za To­sun ve Ma­hir Ça­kal­lı da yer alıyor.

Başsavcıdan skandal operasyon açıklaması

Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, inanılmaz skandallara imza attı. “Dolaylı dinleme” diye bir suç maddesi kanunlarda bulunmamasına karşın Başsavcı Salihoğlu, Başbakan ve Bakanlar hakkında suç örgütü lideri oldukları yönünde evrak düzenlendiğini ileri sürdü. Polisleri terör örgütü El Kaide’nin finansörü olduğu iddia edilen Yasin el Kadı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Haliç Kongre Merkezi’nde yaptıkları görüşmeyi dosyaya koydukları için hükümeti devirmeye çalışmakla suçladı. Polislerin casusluk, sahte evrak düzenleme ve dosyaya ait ses kayıtlarının basına sızdırması suçlarını işlediklerini iddia eden Salihoğlu, bu kapsamda Mali Şube ekiplerine operasyon yaptıklarını duyurdu.

*Gözaltına  alınan İstanbul Mali Şube eski Müdürü Yakub Say­gı­lı başarıları ve ödülleri ile biliniyor. Bü­yük oto­mo­bil ka­çak­çı­lı­ğı, TSE yol­suz­luğu gibi dev operasyonlar yönetti. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır Valisi iken KOM Şube’de görev yapan Saygılı’ya başarıları nedeniyle takdir belgesi vermişti.

25 Aralık soruşturması böyle sıfırlandı

25 Ara­lık yol­suz­luk, rüş­vet ve ka­ra pa­ra ak­la­ma so­ruş­tur­ma­sı hak­kın­da ve­ri­len 141 say­fa­lık ta­kip­siz­lik ka­ra­rın­da­ki çe­liş­ki­li ve hu­kuk­suz ifa­de­ler dik­kat çe­ki­yor. Ka­rar­da 1 nu­ma­ra­lı şüp­he­li ola­rak iş ada­mı Ab­dul­lah Tiv­nik­li yer al­dı.

İşa­dam­la­rı Ce­mal Kal­yon­cu, Mus­ta­fa La­tif Top­baş, Meh­met Cen­giz, Hay­ret­tin Özal­tın, İb­ra­him Çe­çen, Meh­met Fa­tih Sa­raç,  Tur­gay Ci­ner, Ni­hat Öz­de­mir,  Usa­me Ku­tup, Ya­sin El Ka­dı­‘nın ­da ara­la­rın­da ol­du­ğu 96 isim hak­kın­da­ki dos­ya ka­pa­tıl­dı.

TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man, Baş­ba­kan­lık da­nış­ma­nı Mus­ta­fa Va­rank, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın da­ma­dı Be­rat Al­bay­rak ve kar­de­şi Ser­hat Al­bay­ra­k’ hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di.

ÜNLÜ İSİM­LER SON­RA­DAN EK­LEN­Dİ

Dos­ya­da ga­ze­te­ci Ah­met Ha­kan, sa­nat­çı Or­han Gen­ce­bay hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­me­si dik­kat çek­ti. Bu isim­le­rin 25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nı esas sav­cı­sı olan Mu­am­mer Ak­kaş ta­ra­fın­dan şüp­he­li ola­rak dos­ya­ya da­hil edil­me­dik­le­ri hal­de ye­ni sav­cı­lar ta­ra­fın­dan şüp­he­li ya­pıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ta­kip­siz­lik ka­ra­rın­da on­lar­ca çe­liş­ki­li tes­pit yer al­dı.

So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da alı­nan ka­rar­la­rın yet­ki­li mah­ke­me­ler ta­ra­fın­dan alın­ma­sı­na rağ­men yet­ki­siz mah­ke­me­ler­ce çı­ka­rıl­dı­ğı id­di­a edil­di.

Sav­cı­lar hak­la­rın­da hiç­bir din­le­me ka­ra­rı ol­ma­yan ve şüp­he­li­ler­le yap­tık­la­rı te­le­fon gö­rüş­me­le­ri ne­de­niy­le din­le­me­ye ta­kı­lan ki­şi­le­ri din­len­miş gi­bi gös­ter­me­le­ri de dik­kat çek­ti. Din­le­me­ye ta­kı­lıp din­len­miş gi­bi gös­te­ri­len isim­ler ara­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan gi­bi isim­ler de yer bu­lu­nu­yor.

ALAKASIZ İSİMLER EKLENDİ

Dosyada şüphelilerin, tanınmış kişilerle yaptıkları görüşmelerin takibe takılmasına ilişkin dosya ile ilgisi olmayan kişiler takip edilmiş gibi sunuldu. Şüphelilerin bu görüşmelerindeki teknik takipler, sanki görüşme yaptıkları kişiler izlenmiş gibi anlatıldı.

SUÇMUŞ GİBİ SUNDULAR

Sav­cı­lar dos­ya­da ta­nı­nmış ba­zı isim­le­rin gö­rüş­me­le­ri­nin yer al­dı­ğını ve bu ki­şi­le­re her­han­gi bir suç­la­ma yö­nel­til­me­di­ğini be­lir­te­rek bu du­rumu suç­muş gi­bi sun­du. An­cak so­ruş­tur­ma sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­kaş dos­ya­yı ta­mam­la­ma­dan el çek­ti­ril­miş­ti.

EL KADI KANUNSUZ GİRİŞ YAPMIŞ

Kararda Türkiye’ye girmesinin yasak olduğu dönemde yasa dışı yollardan ülkeye giren Yasin El Kadı’ya ilişkin verilen takipsizlik gerekçesi oldukça tartışmalı. Yasin El Kadı’nın mahkeme kararı ile takip edildiği dönemde yurda girmesinin yasak olduğu kabul edilerek bu yasağın daha sonra kaldırıldığı, bu nedenle geçmişe yönelik suçlanamayacağı savunuldu.

Bugün Gazetesi

Bu haber toplam 442 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim