• BIST 73.391
  • Altın 132,849
  • Dolar 3,5219
  • Euro 3,7585
  • Gaziantep : 6 °C
  • Adana : 8 °C
  • Ankara : -5 °C
  • İstanbul : 2 °C
  • İzmir : 10 °C

İnternet haberciliğine büyük darbe

İnternet haberciliğine büyük darbe
İnternet haber sitelerini Basın Kanunu kapsamına alan yasa tasarısı ile TİB soruşturma gerekçesiyle gazetecilerin basın kartını iptal ettirebilecek. Aynı gerekçe ile resmi ilanlar da kestirilebilecek.
  • "Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı’n­ca mev­zu­ata ay­kı­rı­lık tes­pit edil­di­ği tak­dir­de res­mi ilan ve ba­sın kar­tı­na iliş­kin hak­lar or­ta­dan kal­ka­cak"
  • "Masumiyet karinesi ve anayasaya aykırı"
 
Hü­kü­me­tin ha­zır­la­dı­ğı ve Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da gö­rü­şü­le­rek alt ko­mis­yo­na gön­de­ri­len ka­nun ta­sa­rı­sı mu­ha­le­fet ile ga­ze­te­ci­le­ri en­di­şe­len­dir­di. Ta­sa­rı­nın 7. Mad­de­si, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı’n­ca mev­zu­ata ay­kı­rı­lık tes­pit edil­di­ği tak­dir­de res­mi ilan ve ba­sın kar­tı­na iliş­kin hak­lar or­ta­dan kal­ka­cak.
 
Bugün'ün haberine göre, CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Ek­şi, in­ter­net ha­ber si­te­le­ri­ni Ba­sın Ka­nu­nu kap­sa­mı­na alan ya­sa ta­sa­rı­sı ile TİB Baş­ka­nı’­nın so­ruş­tur­ma ge­rek­çe­si kul­la­na­rak ba­sın kar­tı­nı ip­tal et­ti­re­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Bu ge­rek­çe ile res­mi ilan­la­rın da kes­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.
 
MA­SU­Mİ­YET KA­Rİ­NE­Sİ­NE AY­KI­RI
 
CHP Mil­let­ve­ki­li Ek­şi, ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­ni ha­tır­la­ta­rak, “Her­han­gi bir so­ruş­tur­ma baş­la­dı­ğın­da mu­ha­ta­bı suç­lu mu de­ğil mi bel­li de­ğil­ken, res­mi ila­nın bir ka­lem­de ip­tal edil­me­si, in­ter­net ya­yın­cı­lı­ğı ya­pan ga­ze­te­ci­le­ri ek­me­ğe muh­taç ha­le ge­ti­re­bi­li­r” de­di.
 
5187 sa­yı­lı Ba­sın Ya­sa­sı’­nın en önem­li hük­mü­nün ga­ze­te­ci­nin ha­ber kay­na­ğı­nı ko­ru­ma hak­kı ol­du­ğu­na işa­ret eden Ek­şi, “Bu ga­ze­te­ci­nin kut­sa­lı­dır. Bu ge­ti­ri­len ta­sa­rı TİB Baş­ka­nı­’na in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ğin­de ha­ber kay­na­ğı­nı so­rup al­ma hak­kı­nı ve­ri­yor. Ga­ze­te­ci­nin kut­sa­lı­nı ta­ru­mar edi­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
İn­ter­net Med­ya­sı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ha­di Özı­şık ise, ha­ta ya­pan ga­ze­te­ci­nin ve­ya edi­tö­rün sa­rı ba­sın kar­tı­nın ip­tal edil­me­si­nin yan­lış­lı­ğı­na işa­ret et­ti. Özı­şık, “E­ğer biz Ba­sın Ka­nu­nu­’na ta­bii ha­le ge­ti­ri­li­yor isek, ga­ze­te­ler­de, te­le­viz­yon­lar­da ha­ta ya­pan edi­tör­le­rin de ba­sın kar­tı­nın ip­tal edil­me­si ge­re­ki­r” şeklinde konuştu.
 
MESLEK HAYATII SONA ERDİRİR
 
MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mu­rat Ba­şes­ki­oğ­lu da ta­sa­rı­nın ba­sın kar­tı­nın ip­tal edil­me­si gi­bi ce­za­i yap­tı­rı­mı ol­ma­yan, an­cak mes­lek ha­ya­tı­nı bir yar­gı ka­ra­rı­na bağ­la­mak­sı­zın so­na er­di­re­bi­le­cek çok cid­di so­nuç­la­rı ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Res­mi ilan­la­rın ke­sil­me­si­ne iliş­kin dü­zen­le­me­le­rin ise ifa­de hür­ri­ye­ti­ni kı­sıt­la­yı­cı hu­sus­lar ol­du­ğunu kay­det­ti. Ba­şes­ki­oğ­lu şun­la­rı vur­gu­la­dı:
 
“Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tın­da tra­fik bil­gi­le­ri­nin sak­lan­ma zo­run­lu­lu­ğu yok. Av­ru­pa Ada­let Di­va­nı Ni­san ayın­da ip­tal et­ti. Ama bu ya­sa­da, bu ta­sa­rı­da bu dü­zen­le­me­le­rin var ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Ba­sın ha­ya­tı­mız­da ye­ni bir so­luk, ye­ni, öz­gür, ba­ğım­sız bir in­ter­net ha­ber­ci­li­ği için ayak­la­rı ye­re tam ba­san bir dü­zen­le­me yap­mak ge­re­kir.”
 
BASIN KARTINI SİYASET İPTAL EDECEK
 
Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Naz­mi Bil­gin ise TİB gi­bi ta­ma­men si­ya­si bir or­ga­ni­zas­yo­nun ba­sın kart­la­rı­nı ip­tal ede­bi­le­cek ol­ma­sı­na kar­şı ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. Ba­sın kart­la­rı­nın Tür­ki­ye­’de Ba­sın Ya­yın En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’­nün bün­ye­sin­de bu­lu­nan Ba­sın Kart­la­rı Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Bil­gin, kart­la­rın ip­ta­li­nin de bu yön­tem­le ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
 
Res­mi ilan­la­rın ke­sil­me­si ko­nu­sun­da da yet­ki­nin Tİ­B’­de de­ğil Ba­sın İlan Ku­ru­mu­’n­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.
 
ANAYASAYA AYKIRI
 
Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Hu­kuk Da­nış­ma­nı Gök­han Kü­çük, bir ga­ze­te­nin ba­sın ilan ku­ru­mun­dan al­dı­ğı res­mi ilan ke­si­le­me­di­ği gi­bi in­ter­net si­te­le­ri­nin ila­nı­nın ke­sil­me­si­nin de doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
 
Ta­sa­rı­nın ba­sın ka­nu­nu­nun sis­te­ma­ti­ği­ni bo­za­ca­ğı­na işa­ret eden Kü­çük, ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­nin de ih­la­li an­la­mı­na ge­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Ta­sa­rı­nın 7. Mad­de­si­’nin Ana­ya­sa­’nın 10. Mad­de­si­’ne ay­kı­rı ol­du­ğu­na işa­ret et­ti.
 
Ba­sın Kon­se­yi Yük­sek Ku­ru­lu Üye­si Tur­gut Ka­zan, ga­ze­te­ci­nin na­mu­su olan ha­ber kay­na­ğı­na Tİ­B’­in ulaş­ma­sı­nın yo­lu­nun açıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Böy­le­ce, ga­ze­te­ci­nin Tİ­B’­in de­ne­ti­mi al­tı­na gi­re­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Ta­sa­rı ile res­mi ilan ve ba­sın kar­tı hak­la­rı­nı kal­dır­ma yet­ki­si­nin de Tİ­B’­e ve­ril­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ka­zan, Tİ­B’­in çok teh­li­ke­li yet­ki­le­ri eli­ne ge­çir­miş ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. 
Samanyoluhaber
Bu haber toplam 536 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77 | Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim