• BIST 79.366
  • Altın 126,236
  • Dolar 3,0883
  • Euro 3,3729
  • Gaziantep : 22 °C
  • Adana : 28 °C
  • Ankara : 15 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • İzmir : 22 °C

IŞİD TÜRK TIRLARINI HARACA BAĞLAMIŞ

IŞİD TÜRK TIRLARINI HARACA BAĞLAMIŞ
IŞİD terörü Irak ve Suriye ticaretine büyük darbe vurdu. Türk işadamları iflas ederken IŞİD, TIR’ları haraca bağlamış.

 

IŞİD te­rö­rü Tür­ki­ye­’yi sa­de­ce mül­te­ci akın­la­rı ve gü­ven­lik nok­ta­sın­da et­ki­le­me­di.

Ku­zey Irak ve Su­ri­ye ile olan sı­nır ti­ca­re­ti­ne de bü­yük sek­te vur­du.

Böl­ge­de bi­rey­sel if­las­lar had saf­ha­da, göz­ler­den uzak ki­şi­sel dram­lar ya­şa­nı­yor.

Adı Re­ca­i Yıl­maz. An­tep­li. Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD), ye­ni adıy­la İs­lam Dev­le­ti (İD) te­rö­rün­den en çok et­ki­le­nen Türk işa­dam­la­rın­dan.

En bü­yü­ğü 15 ya­şın­da, do­kuz ço­cu­ğu var.

Se­ne­ler­dir Ira­k’­la ti­ca­ret ya­pa­rak ge­çi­ni­yor. Bu se­ne Mu­su­l’­dan 1 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de ham de­ri sa­tın alı­yor ve yi­ne Mu­su­l’­da­ki de­po­sun­da ku­rut­ma­ya bı­ra­kı­yor.

“Bir­den IŞİD te­rör ör­gü­tü çık­tı, bi­zi teh­dit et­me­ye baş­la­dı­” di­ye an­lat­tı te­le­fon­da ağ­la­mak­lı. Baş­ta cid­di­ye al­ma­mış­lar, “Te­rör­dür, ge­çer. Kos­ko­ca dev­lete te­rör ör­gü­tü ne ya­pa­bi­li­r” de­miş­ler.

Üç gün, beş gün der­ken IŞİD Mu­su­l’­a da­ya­nın­ca pa­nik baş­la­mış kent­te ve her­kes gi­bi on­lar da ça­re­yi Er­bi­l’­e kaç­mak­ta bul­muş­.

De­po­da­ki mal­la­rı ar­ka­la­rın­da bı­ra­ka­rak. Ha­la te­rör teh­di­di­nin ge­çi­ci ola­ca­ğı­nı umut edi­yor­muş Yıl­maz.

“Duy­duk ki Türk kon­so­los­lu­ğu­nu ba­sıp her­ke­si re­hin al­mış­lar, o za­man an­la­dık işin cid­di­ye­ti­ni­” di­yor.

IŞİD Er­bi­l’­e doğ­ru iler­le­yin­ce de An­te­p’­e dön­mek zo­run­da kal­mış.

DE­PO­SU BOM­BA­LAN­DI

Ortağı 15 gün ön­ce Mu­su­l’­a git­miş. Mal­lar git­miş, de­po bom­ba­lan­mış.

Yıl­ma­z’­a ait 1 mil­yon do­lar­lık de­ri­ ile di­ğer Türk tüc­car­la­rın mal­la­rı­na IŞİD el koy­muş.

Or­ta­ğı man­za­ra­yı gö­rün­ce kalp kri­zi ge­çir­miş.

Re­ca­i Yıl­maz ise 1 mil­yon do­la­rı na­sıl öde­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.

Mu­su­l’­da si­gor­ta yok, kar­şı­la­rın­da mu­ha­tap yok, IŞİD ne­de­niy­le böl­ge­de bir oto­ri­te yok.

Türk ma­kam­la­rı­na baş­vur­muş, eli boş dön­müş.

Evi­ni ve ara­ba­sı­nı sat­mış, bor­cu­nun 300 bin do­lar­ını öde­miş ama hâlâ 700 bin do­lar bor­cu var. “Bir de­po­da ışık­la­rı sön­dü­rüp otu­ru­yo­rum, ço­cuk­la­rın ya­nı­na gi­de­mi­yo­rum, ala­cak­lı­lar ka­pı­da, kim­se­nin yü­zü­ne ba­ka­mı­yo­ru­m” di­yor.

“Üç gün­dür ağ­zı­ma lok­ma koy­ma­dım üzün­tü­den, ça­rem kal­ma­dı, ken­di­me kı­ya­ca­ğı­m” şeklinde konuşuyor.

İHRACATTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Böl­ge­den ge­len ha­ber­le­re gö­re, Ku­zey Ira­k’­a gi­den bü­tün tır­la­rı ha­ra­ca bağ­la­mış IŞİD.

Böl­gey­le ti­ca­ret ya­pan 2 bin Türk şir­ke­ti IŞİD te­rö­rün­den olum­suz et­ki­len­di.

Er­bi­l’­de 200 bin Türk va­tan­da­şı ti­ca­ri fa­ali­yet için­de.

2013’te 12 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de­ki Ira­k’­a ih­ra­ca­tı­mız, bu se­ne­ ilk 7 ay­da 6,6 mil­yar do­lar oldu.

2 ay­da ya­rım mil­yar do­lar­lık dü­şüş ya­şan­dı.

Ma­yıs 2014’te 1 mil­yar do­la­rın üze­rin­de­ki ih­ra­ca­tı­mız, IŞİD et­ki­siy­le Tem­muz 2014’te 590 mil­yon do­la­ra düş­tü.

Su­ri­ye iç sa­va­şı baş­la­ma­dan ön­ce 2010’da 2 mil­yar do­la­ra yak­la­şan ih­ra­ca­tı­mız, 2012’de 500 mil­yon do­la­ra düş­tü.

Son iki se­ne to­par­lan­arak 1 mil­yar do­lar se­vi­ye­si­ne yük­sel­di.

An­cak bu tiüccarların ya­ra­la­rı­nı sa­ra­cak se­vi­ye­de de­ğil.

Re­ca­i Yıl­ma­z’­ın çığ­lı­ğı, böl­ge­deki bü­tün işa­dam­la­rı­nın çığ­lı­ğı.

Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Nu­ret­tin Ca­nik­li­’nin ön­lem ola­rak uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu TIR şo­för­le­ri­nin cep nu­ma­ra­la­rı­nı al­mak­la ge­çiş­ti­ri­le­cek bir çığ­lık de­ğil.

Bugün

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 660 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim