• BIST 79.366
 • Altın 126,236
 • Dolar 3,0883
 • Euro 3,3729
 • Gaziantep : 22 °C
 • Adana : 28 °C
 • Ankara : 15 °C
 • İstanbul : 17 °C
 • İzmir : 22 °C

İşte torba kanunla gelen müthiş yenilikler

İşte torba kanunla gelen müthiş yenilikler
Hükümetin hazırladığı torba yasada günlük hayatımızı ilgilendiren çok sayıda değişiklik var.. O değişiklikler TBMM'den geçti

Kanuna göre, korumalı iş yerlerinde istihdam edilen zihinsel ve ruhsal engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100'ü tutarında iş yeri indirimi yapılacak
Engelli istihdamı teşvik edilecek

Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da bir üye bulunacak
Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesine karşılık olarak kanun kapsamında ödeme yapılabileceği gibi koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilecek

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Kanuna göre, Türk Standartları Enstitüsü'nün en üst organı olan Genel  Kurul'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da temsil edilecek.
Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı'ndan da bir üye bulunacak.
Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da özel iletişim  vergisine tabi olacak. Ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan  yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmet  tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilecek.
Yüzde 25 ve yüzde 15 vergi oranlarını yüzde 5'e, yüzde 5 oranını ise  sıfıra kadar indirmeye ve artırmaya Bakanlar Kurulu; ön ödemeli hatlara yapılan  yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde fazla tahsil  edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye Maliye  Bakanlığı yetkili olacak.
Kabul edilen bölümde, Anadolu Ajansı'nın (AA) tespit edilemeyen  hissedarlarına ait hisselerin şirket tüzel kişiliği tarafından geriye  alınabilmesine imkan tanıyan hukuki altyapı hazırlanıyor. Düzenleme ile AA'nın  mevcut hukuki statüsünün ve özerkliğinin devamının sağlanması amaçlanıyor.

Engelli istihdamı teşvik edilecek
Engelli istihdamını teşvik amacıyla, korumalı iş yerlerinde istihdam  edilen, iş gücü piyasasına kazandırılması güç olan zihinsel ve ruhsal engelli  çalışanlar için diğer kişi ve kuruluşlar tarafından karşılanan tutar dahil,  yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100'ü oranında iş yeri  indirimi yapılacak. İndirim her bir engelli çalışan için 5 yıl süreyle  uygulanacak.
Korumalı iş yerlerinde çalışan engellilerin işsizlik sigortası işveren  payı, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
Yıllık indirilecek tutar, her engelli çalışan için asgari ücretin  yıllık brüt tutarının yüzde 150'sini aşamayacak. Bu bentte yer alan oranı,  engellilik derecelerine göre yüzde 150'ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni  oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları  belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik  bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkili olacak.
Korumalı iş yerleri, çevre temizlik vergisinden muaf olacak.
Maliye Bakanlığı, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini  belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve  sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod,  hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına  ilişkin zorunluluk getirmeye; mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür,  damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye  Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin  belge arama zorunluluğu getirmeye yetkili olacak.
Bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket  ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi  hizmetlerinin, süresi 5 yılı geçmemek üzere yetkilendirilecek gerçek veya tüzel  kişiler tarafından yerine getirilmesine de yetkili olacak.
Tahkim yargılamasında karar ve ilam harcına göre hesaplanan harç yüzde  50 oranında uygulanacak.
 
Yer değiştirme talepleri için düzenleme yapılacak
Verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı  bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik  durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler  yapılacak.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nun eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet  ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olduğunu vurgulayan maddesine,  ayrımcılık yapılamayacak hususlar arasına "engellilik" ibaresi de eklendi.
"Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi", "Çocuk Evleri  Sitesi" ve "Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri" tanımlanıyor. Buna göre, Ev Tipi  Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi, "İl müdürlüğü bünyesinde  oluşturulan ev tipi sosyal hizmet birimlerinin bağlı olduğu merkezi"; Çocuk  Evleri Sitesi "Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı  yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan  kuruluşu"; Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri "Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile  bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki  yatılı sosyal hizmet birimlerini" şeklinde tanımlanıyor.
Bakım elemanlarının kısa zaman aralığında değişmesinin sakıncalarının  ortadan kaldırılması amacıyla ev tipi sosyal hizmet birimlerindeki hizmetler, 24  saat esasına göre kesintisiz verilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na  bağlı döner sermaye işletmesi  kurulacak.
Sosyal hizmet kuruluşlarının, kendisine teslim edilen çocuk hakkında  yapacağı inceleme sonucu hazırlayacağı raporda, çocuğun derhal korunma altına  alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine teslim edilmesinde herhangi  bir sakınca bulunmadığı kanaatine varması halinde mülki idare amirinin onayıyla  çocuk ailesine teslim edilebilecek.
Koruyucu aileye, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve  yetiştirilmesine karşılık olarak kanun kapsamında ödeme yapılabileceği gibi  koruyucu aile bu işi gönüllü olarak da üstlenebilecek.
Darüşşafaka Cemiyeti hariç olmak üzere özel sosyal hizmet  kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde 3'ü, Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı'nca tespit edilecek kişilerin ücretsiz yararlanması için ayrılacak.
Kanunlar uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış  olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil 2 yıldan az olmamak üzere  bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih  itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmelerinde  değişiklik yapılıyor.

"Muhtaç" değil "ihtiyacı olan"
Sosyal Hizmetler Kanunu'ndaki "muhtaç" ibareleri, "ihtiyacı olan" olan  şeklinde değiştirilecek.
Her ne ad altında olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak  suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 yaşından  büyükler için her yıl belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının  2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmi veya özel bakım  merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına  destek verilmesi sağlanacak. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli  bulunması halinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının  hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma  ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılacak.
65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü  gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama  aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin  aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına, Kamu İhale Kanunu'nun  tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilecek.
Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alanlar ile uzun  vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir  işte çalışanlar" hariç olmak kaydıyla; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın  sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya  ilişkin koşulları taşıyan yaşlılar ile engelli bireylere, hiçbir kesinti  yapılmaksızın aylık net harçlık verilecek.
1 Temmuz 2014 tarihine kadar özel bakım merkezlerinde veya  ikametgahında bakım hizmeti verilenlerin gelir değişikliklerinin, bu hizmetlerden  yararlanmak için başvurmuş olanların ise gelir durumunun tespitinde bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümler uygulanmaya devam edecek.
Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü'nce işletmelere verilen borçlar,  maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir defaya mahsus olmak kaydıyla  ödenmeyecek ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü hesabına gider kaydedilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı'na danışmanlık hizmeti  vermek üzere ihtiyaç halinde görevlendirilebilecek başkanlık müşaviri sayısı en  fazla 25 olacak.
Yılda en fazla 400 yabancı hastanın ve refakatçilerinin  masrafları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nda,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da temsil edilecek.
Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik  faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;  kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devri veya satışı  neticesinde elde edilen kazançların, Türkiye'de seri üretime tabi tutularak  pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, Türkiye'de gerçekleştirilen  üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen  kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde  50'si kurumlar vergisinden müstesna olacak.
Sosyal Yardım Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ya da ilgili  kamu idaresinin görüşü alınarak, vakıf gelirleri ya da İşsizlik Sigortası Fonu  kaynakları kullanılarak yurt ya da pansiyon yapılabilecek.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar tarafından, Sosyal  Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak Hazine'ye ait  taşınmazların üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak üzere inşa edilen ve  kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme  gerek kalmaksızın Hazine'ye intikal edecek. Bu taşınmazlar ve üzerindeki bina,  yapı ve tesisler, ihtiyacı olan kamu idarelerinin talebi üzerine, yapılış amacı,  kullanım durumu ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığı'nca ilgili  kamu idarelerine tahsis edilebilecek.
Ancak, bunlardan Vakıflar tarafından sözleşme veya protokol yapılmak  suretiyle üçüncü kişilerin kullanımına bırakılanlar, sözleşme veya protokolde  belirtilen koşullarla, süresi sonuna kadar bu kişiler tarafından kullanılmaya  devam edilebilecek.
Türkiye'de tedavi talebinde bulunan ve bu talepleri Dışişleri  Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen yılda en fazla 400  yabancı hastanın; ilgili kanun uyarınca karşılanması mümkün olan giderleri ile  hastaların kendileri ve refakatçilerinin her biri için belirlenecek konaklama  giderleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından karşılanacak. Hastanın  yanında en fazla iki refakatçi bulunabilecek. Bu tedavinin Sağlık Bakanlığı'na  bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması  şartı aranacak.
Otoyol Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi ile ilgili  kanunla bağlantılı ihale aşamasında, Kamu İhale Kanunu'nun ceza ve yasaklama  hükümleri, sözleşmenin uygulanması aşamasında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun  ceza, yasaklama ve sözleşmenin feshi hükümleri uygulanacak.
Korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları  güç olan zihinsel ve ruhsal engellilerinin işsizlik sigortası işveren payı  Hazine'den karşılanacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile en çok engelliyi temsil eden  üst kuruluş temsilcisi, Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu'nda yer alacak.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu  kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden  isteyebilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi  teşebbüslerinin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri  yapım işleri ile yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik  sanayi katılımı/off-set uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları, Kamu İhale  Kanunu kapsamı dışında tutuluyor.
Kamu İhale Kurumu, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi  ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve  sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin sonuçlandırılabilmesine, yaklaşık  maliyeti eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri  ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin reddedilmesine ilişkin  düzenlemeler yapmaya yetkili olacak.
Kamu İhale Kurumu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin sınır  değerin altında olması halinde, bu istekliden yaklaşık maliyetin yüzde 6'sından  az ve yüzde 15'inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin  düzenlemeler yapabilecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek  teknoloji sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl Ocak ayında ilan edilen  listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine  yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu olacak.
Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal  ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin tek bir ihale  yapılabilecek.
Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilan edilen veya yazılı  olarak duyurulan ihaleler hakkında, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte  yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.
Bu düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde; kamu  ihale uzmanlığına, kurumlarının muvafakati alınmak ve meslek personeli kadro  sayısının yüzde 5'ini geçmemek kaydıyla görevlendirme yapılabilecek. Bu şekilde  görevlendirilenler, meslek personeli sınavına giriş için aranan öğrenim şartını  taşımak ve sınava alındığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla,  yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kamu ihale uzmanı kadrosuna  atanabilecek.
Korumalı iş yerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına  kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engellilere işverenlerce zamanında  ödenen ücretler Hazine tarafından işverene ödenecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, tekerlekli sandalye ya da sedye  kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için ÖTV indirimi  yapılacak. Söz konusu engelli kişiler tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı  zorunluluğunu sağlık raporu ile belgeleyecek.
İş ilişkisinde, "eşit davranma ilkesi" kapsamında, engellilik  nedeniyle ayrım yapılamayacak. Buna göre, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet,  siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerin yanı sıra renk  ve engelliliğe göre de ayırım yapılamayacak.
Korumalı iş yerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına  kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engellilere işverenlerce zamanında  ödenen ücretler, bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerinin tam ve zamanında  karşılanmış olması kaydıyla, İşsizlik Sigortası Fonu yerine Hazine tarafından  işverene ödenecek.
İşverenler, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu  aracılığı ile sağlayacak. Bu kapsamda çalıştırılacak engelli işçilerin  nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların iş yerlerinde genel  hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri,  mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Her türlü ayrımcılık yasak
Engelliler Hakkında Kanun'un amacı, "Engellilerin temel hak ve  özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları  onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam  ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması  için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır" şeklinde değiştiriliyor.
Engelliler Kanunu'na " Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dahil olmak  üzere engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır. Eşitliği sağlamak ve  ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere yönelik makul düzenlemelerin  yapılması için gerekli tedbirler alınır. Engellilerin hak ve özgürlüklerden tam  ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak özel tedbirler  ayrımcılık olarak değerlendirilemez" ile "Engellilerin toplumdan tecrit  edilmeleri ve ayrı tutulmaları önlenir. Engellilerin diğer bireylerle eşit  koşullarda bağımsız olarak toplum içinde yaşamaları esas olup, özel bir yaşama  düzenine zorlanamazlar. Engellilerin topluma dahil olmaları ve toplum içinde  yaşamaları amacıyla bireysel destek hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç  duydukları toplum temelli destek hizmetlerine erişimleri sağlanır" maddeleri  ekleniyor.
Engellilikle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve  tanımlamalarda uluslararası temel ölçütler esas alınacak, engellilik durumunun  tespiti ve uygulama esaslarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli  Eğitim Bakanlığının görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenecek.
Engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri  için durumlarına uygun olarak gerekli psikososyal destek ve bakım hizmetleri  sunulacak. Destek ve bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel,  psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate  alınacak. Destek ve bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve  yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığınca yürütülecek.
Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için  planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde  erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanacak. Özel ve kamu toplu taşıma  sistemleri ile sürücü koltuğu hariç sekiz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve  kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunlu  olacak.
Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin  engelliler için erişilebilir olması sağlanacak.

Engellilere rehabilitasyon hizmetleri
Toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde engellilere habilitasyon  ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek. Habilitasyon ve rehabilitasyon kararının  alınması, planlanması, yürütülmesi ve sonlandırılması dahil her aşamasında  engelli ve ailesinin aktif ve etkin katılımı sağlanacak. Habilitasyon ve  rehabilitasyon hizmetlerinin mümkün olan en erken evrede başlaması ve engellinin  yerleşim yerine en yakın yerde verilmesi esas olacak. Habilitasyon ve  rehabilitasyon hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik  eğitim programları geliştirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan iş ve meslek  analizleri doğrultusunda engelliler için Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mesleki habilitasyon, rehabilitasyon ve eğitim  programları geliştirilecek. Engellilerin mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon  hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve diğer gerçek veya tüzel  kişiler tarafından da gerçekleştirilebilecek.
Engellilerin işgücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir  istihdamı için kendi işini kurmaya rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin  geliştirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınacak.
İşe başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve şartları ile  istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları  dahil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe dayalı ayrımcı  uygulamalarda bulunulamayacak. Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak  şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamayacak.
Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemeyecek
Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği  engel ve güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin  alınması ve engellilerin çalıştığı iş yerlerinde makul düzenlemelerin, bu konuda  görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işverenler tarafından  yapılması zorunlu olacak. Engellilik durumları sebebiyle iş gücü piyasasına  kazandırılmaları güç olan engellilerin istihdam edildiği korumalı iş yerlerinin  statüsü ve bu iş yerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca  müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.
Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemeyecek.  Engellilere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede  bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu eğitim imkanından  ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılacak. Genel eğitim sistemi içinde  engellilerin her seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici planlamalara  yer verilecek. Örgün eğitim programlarına farklı nedenlerle geç başlamış  engellilerin bu eğitime dahil edilmesi için gerekli tedbirler alınacak.  Üniversite öğrencilerinden engelli olanların öğrenime etkin katılımlarını  sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları  bünyesinde, engellilere uygun araç gereç ve ders materyallerinin, uygun eğitim,  araştırma ve barınma ortamlarının temini ile eğitim süreçlerinde yaşadıkları  sorunların çözümü gibi konularda çalışma yapmak üzere Engelliler Danışma ve  Koordinasyon Merkezleri kurulacak.

Türk işaret dili sistemi oluşturulacak
İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk  işaret dili sistemi oluşturulacak. Bu sistemin oluşturulmasına, geliştirilmesine  ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu  Başkanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Engellilerin, her  türlü eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma yazılı,  sesli, elektronik kitap, altyazılı, işaret dili tercümeli ve sesli betimlemeli  film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler Milli Eğitim  Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.
Bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirilmesi ile  ilgili iş ve işlemler rehberlik ve araştırma merkezi bünyesinde oluşturulan özel  eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılacak. Bu sürecin her aşamasında aile  bilgilendirilerek görüşü alınacak ve sürece katılımı sağlanacak. Eğitsel  değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen  bireyler için özel eğitim değerlendirme kurulunca rapor hazırlanacak ve eğitim  planı geliştirilecek. Bu planlama her yıl revize edilecek.

Toplu taşıma engellilerin erişilebilirliğine uygun olacak
Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince  sunulan ya da denetimlerinde olan, sürücü koltuğu hariç 9 veya daha fazla koltuğu  bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin  erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alacak.
Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu düzenlemenin yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde; sürücü koltuğu hariç dokuz ila on  altı oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu  şehirlerarası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar, 7  Temmuz 2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilecek.
Karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirlerarası toplu taşıma  hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, 7 Temmuz 2018 tarihine kadar, engelli  bireyin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami  yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlü olacak. Servis taşımacılığı yapan  gerçek ve tüzel kişiler, 7 Temmuz 2018 tarihine kadar engelli personel veya  öğrenciye erişilebilir taşıma hizmetini sağlayacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık süreden  sonra üretilen, sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan  araçlardan erişilebilir olmayanlara, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma  hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmeyecek.

Türkiye'de ortaya çıkarılan buluşların kullanımı teşvik edilecek
Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik  faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;  kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, devri veya satışı  neticesinde elde edilen kazançların, Türkiye'de seri üretime tabi tutularak  pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların, Türkiye'de gerçekleştirilen  üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen  kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde  50'si kurumlar vergisinden müstesna olacak.
İstisnanın uygulanabilmesi için; buluşun, Patent Haklarının Korunması  Hakkında KHK kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına  alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile  patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması şartı  aranacak.
Kurumlar Vergisi'nde, Engelliler Hakkında Kanun'a göre kurulan  korumalı iş yerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç  olan zihinsel ve ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca  karşılanan tutar dahil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde  100'ü oranında korumalı iş yeri indirimi yapılacak.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel  hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekominikasyon  İletişim Başkanlığına (TİB) başvurarak doğrudan, içeriğe erişimin engellenmesini  tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. İçeriğe erişimin engellenmesi kararı, en  geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, internette yer sağlayıcı, yer sağladığı  hukuka aykırı içeriği, haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü  olacak. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir  yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar  saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla  yükümlü olacak.
Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu düzenlemedeki  yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcıhakkında TİB tarafından 10 bin  TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak
Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili  olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Birliğin merkezi Ankara  olacak. Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm  internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer  işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak.
Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette  bulunamayacak.

İnternet kafeler de tedbir almakla yükümlü olacak
Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu  kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve  kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle  belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Bu düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla  toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre uyarma, bin Türk  lirasından 15 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar  ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli  mülki amir yetkili olacak.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının  ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan  sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek.  Hakim, erişimin engellenmesine karar verebilecek.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının  ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, yer sağlayıcı tarafından en geç  24 saat içerisinde cevaplandıracak.
Hakim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım,  bölüm ile ilgili olarak (URL, v.b şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi  yöntemiyle kararını verecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının  tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek. Hakim, bu madde  kapsamında yapılan başvuruyu, en geç 24 saat içinde, duruşma yapmaksızın karara  bağlayacak.

Karar, en geç 4 saat içinde yerine getirilecek
Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, erişim sağlayıcıya gönderdiği,  içeriğe erişimin engellenmesi kararı en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı  tarafından yerine getirilecek.
Sulh ceza mahkemesinin kararını süresinde yerine getirmeyen sorumlu  kişi, 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın  gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, TİB'e başvurarak doğrudan,  içeriğe erişimin engellenmesini tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. TİB,  kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine  bildirecek. Birlik, tedbir talebini en geç 4 saat içinde yerine getirecek. Talep  daha sonra sulh ceza hakiminin kararına sunulacak. Hakim vereceği kararı en geç  48 saat içinde açıklayacak. Aksi halde, erişimin engellenmesi kararı  kendiliğinden kalkacak.

TİB başkanı doğrudan erişimin engellenmesine karar verebilecek
Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca  bulunan hallerde, doğrudan TİB başkanının emri üzerine erişim engellenebilecek.  Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının, hakim ve  savcılar ise kendi muvafakati ile geçici olarak TİB emrinde  görevlendirilebilecek.
TİB personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken  görevin niteliğinden doğan ya da görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan  suçlardan dolayı haklarında cezai soruşturma yapılması, Telekominikasyon İletişim  başkanı için ilişkili bakanın, diğer personel için ise kurum başkanının iznine  bağlı olacak.
Özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda TİB sözleşömeli personel  çalıştırabilecek.
İnternet üzerinden faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından  yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve  benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer  iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek.
Özel öğretim kurumlarında, harp ve vazife malulü sayılanların ilk ve  ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım ve barınma kararı  verilen çocuklara öncelik tanınacak.
Siber güvenlikle ilgili olarak alınacak önlemleri  belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak  ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, kişinin bilgisi ve rızası dışında  işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından cep telefonu abonelik işlemi  ya da elektronik kimlik bilgisine haiz cihazların kayıt işlemi yapılamayacak ve  yaptırılamayacak; bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemeyecek, evrakta  değişiklik yapılamayacak ve bunlar kullanılamayacak.
Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve  tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program,  rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve  koordinasyonunu sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak. Kurulda yer  alacak bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşları, üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar  Kurulu'nca belirlenecek.
Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve  raporları onaylamakla görevli; Başbakan veya görevlendireceği Başbakan  Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri  Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık  Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanı, Kalkınma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan oluşan Afet ve Acil Durum  Yüksek Kurulu kurulacak. Bunun dışında ayrıca Başbakanlık Müsteşarı'nın  başkanlığında; ilgili bakanlıklar ve STK temsilcilerinden oluşan Afet ve Acil  Durum Koordinasyon Kurulu da kurulacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teknik hizmetler sınıfına ait  kadrolara, KPSS (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel,  alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 3 katına kadar çağrılacak  adaylar arasından sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.
Otoyolların işletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı altında  kurulacak bir şirkete devredilecek ve halka arz edilecek.
Kanun çerçevesinde hisse satışı yönteminin uygulanmasına karar  verilmesi durumunda; otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme  tesisleri ve varlıkların işletme hakları, imzalanacak işletme hakkı verilmesi  sözleşmesi ile hiçbir bedel alınmaksızın, işletme hakkı verilmesi sözleşmesi  yürürlük tarihinden itibaren yıl süre ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca kurulacak, anonim şirkete verilecek. Ayni  sermaye konulması açısından, verilen işletme hakkı 1 milyar lira olarak  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca kurulacak olan şirketin sermayesine ilave  edilecek. İşletme hakkının ilgili şirkete devrine ilişkin düzenlenecek  sözleşmeler damga, veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak.
Kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir  kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda  sağlayan uygulamaların izlenmesine yönelik yönetmelikler Hazine Müsteşarlığı'nca  3 ay içinde; devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin  yönetmelikler ise Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu'nca 31 Aralık  2014 tarihine kadar yürürlüğe konulacak.

2 bin 302 kadro ihdas edilecek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, yurtdışı ve merkez  teşkilatlarında kullanılmak üzere 2 bin 302 kadro ihdas edilecek. Sosyal Güvenlik  Kurumu'na da 20 kadro verilecek.
Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından AA'ya yapılan ödemeler,  Hazine'nin veya AA'nın ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması halinde,  öncelikle bu taahhütler için kullanılacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki 3 müsteşar yardımcısı  sayısı 4'e çıkarılacak. Bakanlık yutdışı teşkilatı kurabilecek. Bakanlık, veri  tabanında tutulan bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra, mahalli  idareler ve Türkiye Kızılay Derneği'ne de açabilecek. Bakanlığın taşra  teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları; Bakanlar Kurulu kararıyla il  özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına  devredilebilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı'na ait hastaneler, Türkiye Kamu Hastaneleri  Kurumu'na devredilecek. Talepte bulunan tabipler ve diş tabipleri, çalıştıkları  ildeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun sağlık kurum ve kuruluşlarına memur  olarak atanacak. Diğer personel ise sağlık kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli  personel statüsüne geçirilecek. Personele, memur ve sözleşmeli personel statüsüne  geçirilmeleri sebebiyle, kurum ve vakıf tarafından ödeme yapılmayacak.
TBMM Başkanlığı'na, 8'i aşçıbaşı, 7'si de şef garson olmak üzere 15  kadro ihdas edilecek.
Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü  taşra teşkilatı tarafından 14 Haziran 1997 tarihinde yapılan personel alım sınavı  sonucunda asil listede yer alan, ancak sınavın iptal edilmesi nedeniyle devlet  memurluğuna atanamayan ya da devlet memurluğuna atanıp göreve başlatılmayan  kişiler yeniden devlet memurluğuna atanabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 838 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Kılıçdaroğlu: Atatürk Osmanlı paşasıydı22 Ekim 2016 Cumartesi 06:27
 • Baykal'dan 'başkanlık' değerlendirmesi22 Ekim 2016 Cumartesi 06:21
 • Vekillerin Maaşına Müthiş zam21 Ekim 2016 Cuma 16:55
 • Gökçek'e FETÖ'den suç duyurusu21 Ekim 2016 Cuma 16:38
 • Oğan'dan Ümit Özdağ'a Ülkücü desteği21 Ekim 2016 Cuma 14:46
 • ihraç girişimine Akşener’den sert tepki21 Ekim 2016 Cuma 14:23
 • CHP'li Eren Erdem'den Bahçeli'ye olay öneri20 Ekim 2016 Perşembe 17:50
 • Kurtulmuş'un sözleri dünyayı korkuttu!20 Ekim 2016 Perşembe 17:45
 • CHP'den 29 Ekim kararı20 Ekim 2016 Perşembe 17:35
 • 14 yıllım hayalim gerçekleşti!20 Ekim 2016 Perşembe 14:58
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
  türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
  | Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim