• BIST 78.844
  • Altın 125,483
  • Dolar 3,0876
  • Euro 3,3575
  • Gaziantep : 18 °C
  • Adana : 22 °C
  • Ankara : 13 °C
  • İstanbul : 18 °C
  • İzmir : 20 °C

İZMİR EMNİYET'E OPERASYONUN 2 HEDEFİ!

İZMİR EMNİYET'E OPERASYONUN 2 HEDEFİ!
Yüzlerce bürokratı fişleyip devlet güvenliğine dair binlerce bilgi ve belgeyi ele geçiren casusluk çetesini deşifre eden emniyetçilere yapılan operasyon 'Kuyruk acısı' olarak nitelendirildi.

İzmir’de yürütülen askeri casusluk ve liman yolsuzluğu soruşturmalarında görev alan polislere operasyon düzenlendi. 13 ilde 32 adrese düzenlenen baskınların hedefinde istihbaratçılar vardı.

Liman ve casusluk soruşturmasında görev alan polislere yapılan operasyonda iki iddia ortaya atıldı: "Binali Yıldırım, bacanakla yıpratılacak; bürokratları yakacak belgeler karartılacak."

İs­tan­bul'da 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da gö­rev ya­pan em­ni­yet men­sup­la­rı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­la­rın ar­dın­dan İz­mir'de de gö­zal­tı­lar baş­la­dı. İz­mir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri dün sa­bah sa­at­le­rin­de, ye­ni ku­ru­lan sulh ce­za ha­kim­li­ğin­den alı­nan ara­ma ve gö­zal­tı ka­ra­rıy­la ope­ras­yon baş­lat­tı.

32 KİŞİLİK LİSTE

As­ke­ri ca­sus­luk da­va­sı ve li­man iş­let­me mü­dür­lü­ğün­de­ki rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li din­le­me­ler­de gö­rev yap­tı­ğı id­di­a edi­len po­lis­ler gö­zal­tı lis­te­sin­de yar al­dı.

2010-2013 yıl­la­rı ara­sın­da İz­mi­r’­de gö­rev ya­pan em­ni­yet men­sup­la­rı­na iliş­kin ope­ras­yon 13 il­de eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Ya­sa­dı­şı din­le­me id­di­ala­rıy­la il­gi­li hak­la­rın­da gö­zal­tı ka­ra­rı çı­kar­tı­lan ço­ğu geç­miş­te is­tih­ba­rat şu­be­de gö­rev yap­mış ara­la­rın­da bi­rin­ci sı­nıf em­ni­yet mü­dü­rü, em­ni­yet ami­ri ve po­lis­le­rin bu­lun­du­ğu 32 ki­şi­den 28’i gö­zal­tı­na alın­dı.   

KUY­RUK ACI­SI

Gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li­ler­den Ko­mi­ser Rem­zi B. ile Edip Ç’­nin avu­ka­tı İs­ma­il Hak­kı Kü­çük, ope­ras­yo­nun as­ke­ri ca­sus­luk ve TCDD li­man ope­ras­yo­nu­nun rö­van­şı ol­du­ğu­nu öne sü­re­rek, ya­şa­nan­la­rın kuy­ruk acı­sı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Kü­çük, şun­la­rı kay­det­ti: "Mü­vek­ki­lim yap­tık­la­rı­nın ta­ma­men ya­sal çer­çe­ve­de ya­pı­lan ka­mu gö­re­vi ol­du­ğu­nu, suç ola­rak ad­de­dil­me­si­nin hu­kuk­suz ve key­fi ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rın ta­ma­men ha­kim ka­ra­rıy­la ol­du­ğu, ön­le­me din­le­me­si ol­du­ğu, te­rör ör­güt­le­ri­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ol­du­ğu, birçok uyuş­tu­ru­cu ya­ka­la­dık­la­rı­nı, can­la baş­la gö­rev­le­ri­ni yap­tık­la­rı, kar­şı­lı­ğı­nın bu ol­ma­sı­na çok üzül­dük­le­ri­ni söy­lü­yor. Bu ope­ras­yo­nun ken­di­le­ri­ni yıp­rat­mak sin­dir­mek amaç­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor."

İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, em­ni­yet­te de­vam eden ope­ras­yon­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da ope­ras­yon ge­rek­çe­si­ni med­ya­da çı­kan ha­ber­le­re da­yan­dır­dı.  Açık­la­ma­da “u­lu­sal med­ya­da yer alan ha­ber­le­rin ih­bar ka­bul edil­me­si üze­ri­ne­” ope­ras­yon dü­zen­len­di­ği kay­de­dil­di.

İran ajanları

Po­lis­le­rin avu­ka­tı Ali Ak­soy, "Da­ha ön­ce­den İz­mir'de İran ajan­la­rı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len bir ope­ras­yon var­mış, bu ope­ras­yo­nu ta­kip eden per­so­nel­le il­gi­li alı­nan ar­ka­daş­lar" de­di. Ak­soy İz­mir İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü'nün ken­di im­za­sıy­la yap­tı­ğı ope­ras­yon­da, ken­di­si de­ğil al­tın­da­ki bir per­so­ne­li­ni gö­zal­tı­na al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ak­soy, “Mü­vek­ki­li­miz iki gün ön­ce bu ope­ras­yo­nu yü­rü­ten Sav­cı Okan Ba­tu Be­y’e, biz­zat yü­rüt­mek­te ol­du­ğu El Kai­de dos­ya­sı ile il­gi­li ra­por ver­miş bir in­san. Siz sav­cı ola­rak bir­kaç gün ön­ce El Kai­de dos­ya­sın­dan bil­gi al­dı­ğı­nız bir şah­sa şim­di bu­gün ope­ras­yon ya­pı­yor­su­nuz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Operasyonun 2 hedefi

Operasyonun başbakanlık ve AK Parti genel başkanlığı için adı geçen Binali Yıldırım’ı hedef aldığı iddia ediliyor.

İz­mi­r’­de Li­man İş­let­me­le­ri­’n­de rüş­vet ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ile As­ke­ri Ca­sus­luk ope­ras­yon­la­rı­nı ya­pan po­lis­le­re yö­ne­lik bas­kı­nın za­man­la­ma­sı tar­tış­ma­ya ne­den ol­du. Po­lis­le­rin gö­zal­tı­na alın­ma­sı, AK Par­ti­’de Baş­ba­kan ada­yı­nın be­lir­le­ne­ce­ği dö­nem­de en güç­lü aday Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı­nın adı­nın geç­ti­ği so­ruş­tur­ma­nın ye­ni­den gün­de­me gel­me­si­ne yol aç­tı.

Ope­ras­yon­la bir­lik­te tar­tı­şı­la­cak olan Yıl­dı­rı­m’­ın AK Par­ti Kon­gre sü­re­cin­de önü­nün ke­sil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı id­di­a edi­lir­ken, yüz­ler­ce bü­rok­ra­ta iliş­kin şok fiş­le­me­le­rin yer al­dı­ğı As­ke­ri Ca­sus­luk so­ruş­tur­ma­sın­da­ki de­lil­le­rin iti­bar­sız­laş­tı­rıl­ma­sı da bir baş­ka ope­ras­yon ge­rek­çe­si ola­rak öne çık­tı.

KONGRE ÖNCESİ

Geç­ti­ği­miz ocak ayın­da İz­mir Li­man İş­let­me­le­ri­’ne yö­ne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len rüş­vet ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ope­ras­yo­nu­na Ulaş­tır­ma es­ki Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı C.H’­nin de adı ka­rış­mış­tı. Ope­ras­yon­dan ha­ber­dar edi­le­rek kaç­tı­ğı öne sü­rü­len C.H’­nin med­ya­ya sı­zan rüş­vet ta­pe­le­ri bü­yük tar­tış­ma çı­ka­rır­ken bu ge­liş­me­ler İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı için ya­rı­şan Yıl­dı­rı­m’­ın se­çim­ler­de bek­len­ti­le­rin al­tın­da bir so­nuç al­ma­sı­na ne­den ol­muş­tu.

27 Ağus­to­s’­ta Ge­nel Baş­kan ve do­la­yı­sıy­la baş­ba­ka­nın be­lir­le­ne­ce­ği AK Par­ti Kon­gre­si yak­la­şır­ken ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yo­nun da Yıl­dı­rı­m’­ın önü­nü kes­me­ye yö­ne­lik ol­du­ğu id­di­a edil­di. Gö­zal­tı­na alı­nan po­lis­ler­le bir­lik­te sü­rek­li tar­tı­şı­la­cak olan Li­man ope­ras­yo­nu ve ‘ba­ca­na­k’ ha­ber­le­ri­nin Baş­ba­kan­lı­ğın en güç­lü aday­la­rın­dan Yıl­dı­rı­m’­a kar­şı ra­kip­le­ri­nin eli­ni güç­len­di­re­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

Ope­ras­yon­da bir baş­ka he­de­fin de As­ke­ri Ca­sus­luk so­ruş­tur­ma­sın­da si­vil bü­rok­rat­lar­la il­gi­li ele ge­çi­ri­len bel al­tı gö­rün­tü­le­ri­nin ve kri­tik bil­gi­le­rin iti­ba­rı­nın sars­ma gi­ri­şi­mi ol­du­ğu öne sü­rül­dü. Baş­ba­kan­lık, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, İş­çiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı gi­bi çok sa­yı­da ku­rum­da kri­tik gö­rev­le­ri ya­pan, ara­la­rın­da dai­re baş­kan­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, uz­man­lar, mü­fet­tiş­le­rin ol­du­ğu bir­çok bü­rok­ra­ta iliş­kin fiş­le­me not­la­rı As­ke­ri Ca­sus­luk Çe­te­si­’nin ele ge­çi­ril­di.

BELGELER DOSYADA

Es­kort kız­lar ara­cı­lı­ğı çe­te­nin tut­tu­ğu fiş­le­me not­la­rın­da da bü­rok­rat­lar­dan sız­dı­rı­lan çok önem­li res­mi bel­ge­ler tek tek be­lir­til­di. İd­di­ana­me ka­bul edi­le­rek da­va baş­lı­ğı için bu bel­ge­le­rin ta­ma­mı ad­li ema­ne­te alı­na­rak dev­le­tin ka­sa­sı­na gir­di. Çe­te­’nin lis­te­sin­de­ki bü­rok­rat­lar­la il­gi­li şok bel­ge­le­ri ele ge­çi­ren po­lis­le­re yö­ne­lik ope­ras­yon­la el­de­ki de­lil­le­rin iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı öne sü­rül­dü.

“İZMİR’E UYUŞTURUCU GİRMESİN DİYE SOKAKTA YATTIK”

Sağlık raporunun ardından camları siyah otomobillerle Bozyaka’daki Emniyet binasına getirilen polislerden biri, basın mensuplarına dönerek ‘İzmir’e uyuşturucu girmesin diye günlerce sokakta yattık” diye bağırdı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevlerini yapan, 2011 yılı Temmuz ayında Batman İl Emniyet Müdürü olarak atanan, 17 Aralık sürecinden sonra görevden alınan Hasan Ali Okan, İzmir eski İstihbarat Şube Müdürü Ramazan Karakaya ile İzmir Emniyeti KOM Şube’de 2010-2012 yıllarında görev yapan Taner Aydın da gözaltında.

Yüzlerce fişleme binlerce belge

He­def­te­ki po­lis­le­rin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı İz­mir mer­kez­li ca­sus­luk ola­yın­da Tür­ki­ye­’nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ve gü­ven­li­ği­ni il­gi­len­di­ren çok ha­ya­ti bil­gi­le­re ula­şıl­mış­tı. Skan­da­lın ar­dın­dan 316’sı mu­vaz­zaf ve emek­li as­ker 357 sa­nık ha­kim kar­şı­sı­na çık­tı. ‘Dev­le­tin gü­ven­li­ği­ne iliş­kin bil­gi­le­ri te­min et­mek ve ki­şi­sel ve­ri­le­rin ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı­na yö­ne­lik ca­sus­luk so­ruş­tur­ma­da' açı­lan da­va­nın de­lil kla­sör­le­rin­den üst dü­zey bü­rok­rat­la­ra ait fiş­le­me­ler çık­tı. Ör­gü­tün fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li med­ya­da çok sa­yı­da ha­ber ve bel­ge ya­yın­lan­dı.

İş­te müt­hiş de­tay­la­rın yer al­dı­ğı o ha­ber­ler­den ba­zı­la­rı:

ODA TV

Başbakan ve bakanlar

Ca­sus­luk çe­te­sin­de ele ge­çi­ri­len ve da­va dos­ya­sı­na gi­ren 4 bel­ge ODA TV ad­lı in­ter­net si­te­si ta­ra­fın­dan ya­yın­lan­dı. Ha­ber­de da­va kla­sör­le­rin­de Baş­ba­kan Er­do­ğan ile ba­kan­lar Ali Ba­ba­can ve Bü­lent Arın­ç’­ın ya­nı sı­ra çok ya­kın ça­lış­tık­la­rı isim­le­re iliş­kin fiş­le­me­ler yer al­dı.

AKİT GAZETESİ

Tüyocu kaymakam

TSK’­ya ait giz­li bel­ge­le­ri te­min et­ti­ği id­di­asıy­la yar­gı­la­nan kı­zı S.K’­yi “Kı­zım o ka­dar güç­lüy­se be­ni ne­den va­li yap­ma­dı­” di­ye sa­vu­nan Ak­şe­hir Kay­ma­ka­mı Ka­mil K. Çe­tey­le ir­ti­bat­lı çık­tı. Hak­kın­da ele ge­çi­ri­len bel­ge­de, “Çı­kar­ma fi­lo­su ko­mu­ta­nı­nın za­af­la­rı­nı gü­zel tes­pit et­mi­ş”, “Ver­di­ği tü­yo­lar­la pa­zar pa­yı­mı­zı bü­yü­te­bi­li­ri­z”, “Pa­ra­ya ta­pı­yo­r” şek­lin­de ifa­de­ler bu­lu­nu­yor.

AKİT GAZETESİ

Gizli kodlar Yunanistan’a

As­ke­ri Ca­sus­luk ve Şan­taj Da­va­sı’n­da va­ta­na iha­net bel­ge­len­di. İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, TSK’­ya ait giz­li bel­ge­le­rin İs­ra­il ve Yu­na­nis­tan baş­ta ol­mak üze­re 6 ül­ke­ye sa­tıl­dı­ğı­nı or­ta­ya ko­yan skan­dal de­lil­le­ri mah­ke­me­ye tes­lim et­ti. Türk sa­vaş ge­mi­le­ri­nin ge­ce harp ka­bi­li­ye­ti­ni, ola­sı bir Yu­nan sal­dı­rı­sın­da Türk jet­le­ri­nin uy­gu­la­ma­ya so­ka­ca­ğı pla­nı, sa­vun­ma ve ta­ar­ruz­da gö­rev ala­cak sa­vaş pi­lot­la­rı­nın kod isim­le­ri, tel­siz şif­re­le­ri ile ha­va ra­dar sis­tem­le­ri­mi­zin ko­or­di­nat­la­rı­na ait çok giz­li bel­ge­le­rin iha­net çe­te­si ta­ra­fın­dan sa­tıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

AKİT GAZETESİ

Yabancı ajanlara koordinasyon

Soruşturma kapsamında ele geçirilen “Koordinasyon toplantısı” başlıklı belge üzerinde yapılan incelemede, sanıkların yabancı ajanlarla temas kurduğu, İsrail başta olmak üzere Türkiye’den rahatsızlık duyan birçok ülkeyle irtibatlı olunduğu vurgulandı.”

AKİT GAZETESİ

Almanlar’la irtibat

Şüp­he­li Al­bay İb­ra­him A. ta­ra­fın­dan te­min edil­di­ği be­lir­le­nen “D/A pro­je­si­” isim­li bel­ge­de “Al­man­lar, Fran­sız­lar ve İs­ra­il­li­ler ta­ra­fın­dan D/A pro­je­si­nin ge­li­şi­mi ile il­gi­li ta­lep edi­len bil­gi­ler için kul­la­nı­la­cak­tır. Al­man­lar­la ir­ti­ba­ta ge­çil­sin. An­laş­ma met­ni­nin is­tek­le­ri­mi­ze uy­gun dü­zen­len­di­ği­ni gös­te­ren bir bel­ge la­zım. Alı­nan dos­ya­ya Yu­nan­lı­lar iyi öde­me ya­pa­r” ya­zıl­dı­ğı ifa­de edil­di.

117’Sİ DEVLET SIRRI

Ge­nel­kur­ma­y’­ın sav­cı­lı­ğa gön­der­di­ği ra­por­da, şüp­he­li­ler­den ele ge­çi­ri­len bel­ge­ler­den 117’si­nin as­ke­rî sır ol­du­ğu tes­pit edil­di. Bel­ge­ler, sa­vaş ha­zır­lık­la­rı­nı ve­ya as­ke­rî ha­re­ket­le­ri teh­li­ke­ye dü­şü­re­cek ni­te­lik­te.

Belge 1 (ODA TV)

Bülent Arınç’ın ailesi

Arınç ai­le­siy­le il­gi­li fiş­le­me bel­ge­sin­de “Ab­dul­ka­dir K. kay­ma­kam, Bü­lent Arınç'ın ai­le­siy­le il­gi­li de­ğer­li bil­gi­ler ge­tir­di­” ifa­de­si yer al­dı. Ka­ra­taş, da­va bel­ge­le­rin­de Arın­ç’­ın ai­le­siy­le il­gi­li is­tih­ba­rat top­la­mak­la ve bu­nu pay­laş­mak­la suç­lan­dı.

Belge 2 (ODA TV)

Bülent Arınç’ın adımları

Pandora veri tabanında İbrahim A. hakkında “Sayesinde Bülent Arınç'ın adımından haberimiz oluyor” şeklinde bilgilerin yer aldığı tespit edildi. Mülkiye Başmüfettişi olan İbrahim A, Arınç’ın danışmanlığını da yaptı.

Belge 3 (ODA TV)

Ali Babacan’ın ailesi

Suç ör­gü­tü­nün za­ma­nın Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can ve ai­le­si­nin kim­lik bil­gi­le­ri­ni ve pa­sa­port nu­ma­ra­la­rı­nı kay­det­ti­ği Pan­do­ra­’da­ki “PAN­DO­RA v.12Ve­ri2_Ek­mu­ra­tak­yo­l” dos­ya yo­lu ile ula­şı­lan kla­sör­de “ba­kan ve ai­le­si.xls” isim­li bel­ge yer al­dı. Ba­ba­ca­n’­ın kız­la­rı­nın pa­sa­port nu­ma­ra­la­rı da­hi bu­lun­du.

Belge 4 (ODA TV)

Başbakan ofisi

Baş­ba­kan Er­do­ğan ile il­gi­li: “Ke­mal C: Bo­yu kü­çük işi bü­yük. Baş­ba­ka­n’ın ofi­sin­de dö­nen her şe­yi bi­li­yor. Ata­ma ka­rar­na­me­le­ri­ni ve ka­nun ta­sa­rı­la­rı­nı ön­ce­den te­min ede­bi­li­yor.”

AKSİYON DERGİSİ

PKK’ya bilgi

‘Pan­do­ra­’ ad­lı bel­ge­de “Ö­nem­li bil­gi içe­ri­yor. PKK’­ya ak­tar­mak mak­sa­dıy­la kul­la­nı­la­bi­li­r” şek­lin­de not­lar yaz­dı­ğı gö­rü­lü­yor.

TARAF GAZETESİ

Kapatma davası Pandora’da

Pan­do­ra­’da “AKP Ka­pat­ma Da­va Sü­re­ci­” ad­lı not­la iliş­ki­li ola­rak Ge­nel­kur­may Ad­li Mü­şa­vir­li­ği­’n­ce Ge­nel­kur­may 2’n­ci Baş­ka­nı­’na su­nul­mak üze­re ka­pat­ma da­va­sı­nın hu­ku­ki sü­re­ci­nin mev­zu­ata gö­re açık­la­ma­la­rı ih­ti­va eden Hü­se­yin Çe­ken Hâ­kim Bin­ba­şı Na­to Huk. İşl. Ş. Md. adıy­la ha­zır­lan­mış bel­ge­le­rin gö­rün­tü­sü bu­lun­du.

AKŞAM GAZETESİ

Fuhuş görüntüleri

‘As­ke­ri ca­sus­luk' dos­ya­sın­da ör­güt üye­le­rin­den ele ge­çi­ri­len ‘Pan­do­ra' ad­lı dos­ya­da fu­huş ya­pan ka­dın­la­rın bü­rok­rat­lar­la il­gi­li tut­tuk­la­rı ra­por­la­rın ol­du­ğu gö­rül­dü. Çe­te­nin tut­tu­ğu bel­ge­ler­de es­kort ka­dın­la­rın iliş­ki­ye gir­dik­le­ri ve bu es­na­da gö­rün­tü­le­di­ği id­di­a edi­len ara­la­rın­da SGK, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, BDDK gi­bi ku­rum­lar­da bü­rok­rat olan gö­rev­li­ler­den şan­taj­la dev­le­tin giz­li bil­gi­le­ri­ni na­sıl sız­dır­dı­ğı, bu ki­şi­le­rin cin­sel za­af­la­rı yer al­dı.

HÜRRİYET GAZETESİ

Bağlantı noktamız!

As­ke­ri Ca­sus­luk da­va­sı­nın id­di­ana­me­si­ne gö­re, Baş­ba­kan­lık Gü­ven­lik İş­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Ke­mal C. de fiş­le­me­ye ma­ruz kal­dı. İd­di­ana­me­de C’­nin adı ne müş­te­ki ne de mağ­dur ola­rak yer al­ma­dı. Ke­mal C. hak­kın­da­ki ki­şi­sel bil­gi­ler, çe­te­nin ko­or­di­na­tör­le­rin­den ol­du­ğu be­lir­ti­len ve es­kort ka­dın ola­rak ça­lış­tı­ğı öne sü­rü­len Na­rin Kork­ma­z’­dan ele ge­çi­ri­len di­ji­tal ve­ri­ler­de yer al­dı. Ay­nı lis­te­de Ke­mal C. is­mi, hak­kın­da fiş­le­me ya­pıl­mış Ufuk Y’­nin bil­gi­le­ri ara­sın­da da şöy­le geç­ti: “Yar­dım­cı hiz­met­li. Ke­mal C. ile bağ­lan­tı nok­ta­mız. Ha­kan A’­yı da o ge­tir­di. İh­ti­yaç­la­rı kar­şı­lan­ma­lı.”

AKSİYON DERGİSİ

Çete lideri Özkaynak

İd­di­ana­me­de suç ör­gü­tü li­de­ri ola­rak işa­da­mı Bil­gin Öz­kay­na­k’­ın is­mi geç­ti. Öz­kay­na­k’­tan ele ge­çi­ri­len ‘Pan­do­ra­’ isim­li di­ji­tal ve­ri içe­ri­sin­de yer alan kla­sör­ler­de çok önem­li bil­gi­le­re ula­şıl­dı. Pan­do­ra­’da fiş­le­me­ler, as­ke­rî bil­gi ve bel­ge­ler, giz­li çe­kil­miş yüz­ler­ce gö­rün­tü ve fo­toğ­raf ele ge­çi­ril­di.

SABAH GAZETESİ

Tesislere giriş kartı

Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si olan ve as­ke­ri te­sis­le­re gi­riş kar­tı olan 25 ya­şın­da­ki N.K'nin li­de­ri ol­du­ğu çe­te­nin ya­ban­cı uy­ruk­lu ka­dın­la­ra zor­la fu­huş yap­tır­dı­ğı be­lir­len­di. N.K'nin evin­de çok sa­yı­da as­ke­ri bel­ge bu­lun­du. Çe­te­nin ka­dın­lar ara­cı­lı­ğıy­la as­ker­le­rin uy­gun­suz gö­rün­tü­le­ri­ni çe­kip, şan­taj yap­tı­ğı ve as­ke­ri bil­gi­le­re ulaş­tı­ğı id­di­a be­lir­til­di.

İMBAT SORUŞTURMASI ADIM ADIM KAPATILDI

İzmir’deki operasyonun hedefindeki polislerin görev aldığı İmbat soruşturması 17 Aralık süreci sonrası adım adım kapatılan dosyalardan biri oldu. Soruşturmada rüşvet pazarlıkları ve usulsüz ihale dağıtılmasına yönelik teknik ve fiziki takip görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İz­mir Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rın­dan Ali Çe­li­k’­in yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da Dev­let De­mir­yol­la­rı (TCDD) Li­man İş­tet­me­le­ri­’nin iha­le­le­rin­de dö­nen rüş­vet ve yol­suz­luk çar­kı de­şif­re edil­di. So­ruş­tur­ma­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 6 Oca­k’­ta ope­ras­yon dü­zen­len­di. An­ka­ra ve İz­mi­r’­de­ki üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri, me­mur­lar, işa­dam­la­rı­nın bu­lun­du­ğu 24 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ara­la­rın­da, Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı C.H’nin de bu­lun­du­ğu 10 ki­şi ise ya­ka­la­na­ma­dı.

BAKANDAN TELEFON

Ope­ras­yo­nun baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan so­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le edil­di. Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın ope­ras­yon­la­rı ve so­ruş­tur­ma­yı en­gel­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı gös­te­ren te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı or­ta­yı çık­tı. İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı Özel So­ruş­tur­ma Bü­ro­su ta­ra­fın­dan Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ hak­kın­da ba­ğım­sız yar­gı­yı et­ki­le­me suç­la­ma­sıy­la fez­le­ke dü­zen­len­di. Fez­le­ke­de, Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın ba­kan­lık gö­re­vi­ne gel­di­ğin­de ilk işi­nin İz­mir so­ruş­tur­ma­sı ne­de­niy­le dö­ne­min İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Ba­ş’­ı ara­ya­rak so­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le et­ti­ği, ‘So­ruş­tur­ma­yı sav­cı­dan al, sen ta­kip et' de­di­ği ve bu se­bep­le yar­gı gö­re­vi­ni et­ki­le­me­ye te­şeb­büs su­çu sa­yı­la­bi­le­cek fii­li iş­le­di­ği­ne iliş­kin id­di­alar yer al­dı. Bu gö­rüş­me­le­re da­ir ses ka­yıt­la­rı da fez­le­ke­ye ek­len­di.

‘SONU KÖTÜ OLUR’

Ada­let Ba­ka­nı Müs­te­şa­rı Ke­nan İpe­k’­in so­ruş­tur­ma­yı en­gel­le­mek için yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­sin­de İz­mir Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Ba­ş’­ı “Sav­cı­la­rı de­ğiş­tir­mez­sen so­nu kö­tü olu­r” teh­di­di yer al­dı.

İz­mir Va­li­si Mus­ta­fa Top­ra­k’­ın ma­li suç­lar şu­be mü­dü­rü Bo­ra Köp­rü­lü­’ye ope­ras­yo­nu dur­dur­ma­sı için bas­kı ku­rar­ken “An­ka­ra­’nın ke­sin ta­li­ma­tı­” ifa­de­si de ka­yıt­la­ra gir­di.

FEZLEKEDE 100 RÜŞVET GÖRÜNTÜSÜ VAR

İmbat operasyonu olarak bilinen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında polisin teknik ve fiziki takip sırasında çektiği yaklaşık 100 kadar rüşvet görüntüsü fezlekede yer alıyor. Tutanaklara göre bir şirket yetkilisi M.T.U. ile bir TCDD yetkilisi bir alışveriş  merkezinin özürlüler tuvaletinde rüşvet alışverişi yapıyor.

Bir diğer görüntüde ise İzmir Liman İşletme Müdür Yrd. B.B. kendi odasında ile bir firma yetkilisi olan K. ile görüşüyor. Soruşturmada dosyasındaki delillere göre tespit edilen ihalelerde 60 milyon TL’lik usulsüzlük yapıldığı belirtiyor. Yaklaşık 73 sayfayı bulan tape kayıtlarının bir bölümünde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Binali Yıldırım’ın operasyon yapıldığı gün firar eden bacanağı C.H’nin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’la da telefon görüşmesi yaptığı saptandı. Bu görüşmelerde Binali Yıldırım’ın bacanağı C.H ile samimiyeti dikkat çeken Karaman’ın telefon konuşmalarında ‘Cemo’ diye hitap ettiği de öğrenildi.

JAMMER'LI TEDBİR

Yol-suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sın­da şüp­he­li ola­rak tek­nik ve fi­zi­ki ta­ki­be alı­nan ki­şi­le­rin iz­len­me­si sı­ra­sın­da da il­ginç gö­rün­tü­ler or­ta­ya çık­mış­tı. Özel­lik­le şüp­he­li­le­rin rüş­vet alış­ve­ri­şi sı­ra­sın­da te­le­fon ta­ki­bin­den kur­tul­mak için sin­yal ke­si­ci cep ti­pi jam­mer ci­haz­la­rı kul­lan­dık­la­rı­nın gö­rün­tü­le­ri de or­ta­ya çık­mış­tı.

İhale öncesi buluşma kayıtları dosyada

So­ruş­tur­ma­nın mer­ke­zin­de ise İn­deks Hol­ding'in sa­hi­bi Mah­mut Can Ba­yoğ­lu bu­lu­nu­yor. Tek­nik ta­kip gö­rün­tü­le­rin­de Ba­yoğ­lu, TCDD Li­man­lar Da­ire­si Baş­ka­nı Muh­sin Yıl­maz, C.H ve İn­deks Şir­ke­ti'nden Tay­fur Uzun'la ay­nı ka­re­de gö­rü­nü­yor. Tay­fur Uzun'un sağ ar­ka ce­bin­de ga­ze­te ka­ğı­dı­na ve şef­faf dos­ya­ya sa­rı­lı bir pa­ket dik­kat çe­ki­yor. Fotoğraflar İz­mir li­ma­nı­na alı­na­cak MHC vinç iha­le­si­nin ya­pıl­ma­sın­dan bir gün ön­ce, 6 Ma­yıs 2012'de çe­kil­di­ği öğ­re­nil­di.

BA­CA­NAK TAH­Lİ­YE OL­DU

Yol­suz­luk ope­ras­yo­nu sü­rer­ken İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Baş gö­re­vin­den alın­dı. Da­ha son­ra so­ruş­tur­ma sav­cı­sı Ali Çe­lik de­ğiş­ti­ril­di. Sav­cı­lar gö­rev­den alın­dık­tan son­ra Bi­na­li Yıl­dı­rım'ın ba­ca­na­ğı C.H'nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu sa­nık­lar ser­best bı­ra­kıl­dı.

‘Kahramanlara takip kararı’

İstanbul’da terör ve yolsuzluk operasyonlarında görevli polislere yönelik yakalama kararı kapsamında Başkomiser Mehmet Işık ve Erkan Ünal adliyeye gelip teslim oldu. Ünal tutuklanırken, serbest bırakılan Işık, “Ne acıdır ki esas casusluk yapanlara takipsizlik kararı, casusluğu ortaya çıkaran kahramanlara takip kararı çıktı” dedi.

Belgeler ahlaksızlığın daniskası

As­ke­ri ca­sus­luk da­va­sı­nı or­ta­ya çı­ka­ran po­lis­le­re ope­ras­yon ya­pıl­ma­sı Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç'ın açık­la­ma­la­rı­nı akıl­la­ra ge­tir­di. Arınç, As­ke­ri ca­sus­luk da­va­sıy­la il­gi­li id­di­ana­me­yi oku­du­ğu­nu, bu­nun bir re­za­let ve ah­lak­sız­lı­ğın da­nis­ka­sı ol­du­ğu­nu ve id­di­ana­me­yi okur­ken yü­zü­nün kı­zar­dı­ğı­nı ve so­ruş­tur­ma­ya kat­kı sağ­la­yan­la­ra Tür­ki­ye'nin te­şek­kür et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­miş­ti.

Polis yakınları umut nöbetinde

Ope­ras­yon kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan em­ni­yet men­su­bu ai­le­le­ri, em­ni­yet bi­na­sı önün­de el­le­rin­de hü­kü­me­ti eleş­ti­ren dö­viz­ler­le sor­gu­da­ki ya­kın­la­rı­na des­tek ol­du. An­ne­siy­le bir­lik­te ba­ba­sı­nın gö­zal­tın­da bu­lun­du­ğu em­ni­yet bi­na­sı önü­ne ge­len 1,5 ya­şın­da­ki Kay­ra Mert, gö­ren­le­ri duy­gu­lan­dır­dı. Nu­ray Mert, “O­nu­ru­muz­la ya­şa­dık, ba­şı­mız dik" di­ye­rek eşi­ne olan gü­ve­ni­ni di­le ge­tir­di. Sa­de­ce ada­let is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten po­lis ya­kın­la­rı, el­le­rin­de, "Re­za Zar­rab ta­til­de, po­lis içe­ri­de, hır­sız ta­til­de, po­lis içe­ri­de, ada­let ara­nı­yor" dö­viz­le­ri ta­şı­dı.

Yaralı bacağım ve şerefimle geldim

Ope­ras­yon kap­sa­mın­da hak­kın­da gö­zal­tı ka­ra­rı bu­lu­nan Van Em­ni­ye­ti­’n­de gö­rev­li ko­mi­ser Tal­ha Ül­kü­men, “gün­dem de­ğiş­tir­mek için biz­le­ri kul­la­nı­yor­lar.  Bu­gün Li­ce­’de Va­n’­da PKK sal­dı­rı­la­rı var, ka­ra­yol­la­rı haf­ta­lar­ca ka­pa­tıl­dı, ka­mu bi­na­la­rı­na bom­ba­lı sal­dı­rı­lar ol­du. Dev­let, gü­cü­nü bu so­run­lar için kul­lan­sın. Gö­zal­tın­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mı yıl­lar­dır ta­nı­yo­rum, hep­si­ne ke­fi­lim. Bu­gün bi­zi em­ni­yet­ten kov­sa­lar ka­ça­ca­ğı­mız tek yer yi­ne em­ni­yet bi­na­sı­dır. İz­mir İs­tih­ba­rat Şu­be­’de 8 yıl şe­re­fim­le ça­lış­tım. 3 ay­dır Va­n’­da gö­rev ya­pı­yo­rum.  Dün­ya­ya bir kez da­ha gel­sem yi­ne ay­nı ta­raf­ta olu­rum. Bu­gün bu­ra­da ol­mak­tan gu­rur du­yu­yo­rum. Kay­ma­kam­lık bi­na­sı­na dü­zen­le­nen PKK sal­dı­rı­sın­da aya­ğım­dan vu­rul­dum. Kaç­ma­dım, ya­ra­lı ba­ca­ğım­la şe­re­fim­le gel­di­m” de­di.

BUGÜN GAZETESİ

Bu haber toplam 523 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim