• BIST 78.844
  • Altın 125,483
  • Dolar 3,0876
  • Euro 3,3575
  • Gaziantep : 15 °C
  • Adana : 18 °C
  • Ankara : 8 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • İzmir : 16 °C

ÖCALAN'DAN TEHDİT GİBİ ŞARTI

ÖCALAN'DAN TEHDİT GİBİ ŞARTI
Abdullah Öcalan, kamu düzeninin tesis edilebilmesi için istediği yasal değişiklikleri şart koştu. Ayrıca müzakere sürecinin her aşamasının imza ile taahhüt altına alınmasını istedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile önceki gün İmralı’da biraraya gelen HDP Heyeti, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

En faz­la 4-5 ay için­de tüm Or­ta­do­ğu'nun ge­le­ce­ği­ni be­lir­le­ye­cek bü­yük de­mok­ra­tik çö­zü­mün sağ­la­na­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

MU­TA­BA­KAT SAĞ­LAN­DI

Açık­la­ma­da, Öca­lan'ın uzun­ca bir sü­re­dir üze­rin­de ça­lış­tı­ğı 'Ba­rış ve De­mok­ra­tik Mü­za­ke­re Sü­re­ci Tas­la­ğı'nı ge­nel hat­la­rıy­la ol­gun­laş­tır­dı­ğı, dev­let he­ye­tiy­le de­tay­lı bir şe­kil­de üze­rin­de tar­tış­tık­la­rı, ge­li­nen nok­ta iti­ba­rıy­la üze­rin­de mü­za­ke­re yü­rü­tü­le­bi­le­cek bir çer­çe­ve ol­du­ğu ko­nu­sun­da mu­ta­bık kal­dık­la­rı ak­ta­rıl­dı.

YA­SAL GÜ­VEN­CE

Bugün'ün haberine göre; açık­la­ma­da, şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Sü­re­cin bun­dan son­ra­ki tüm aşa­ma­la­rın­da, de­mok­ra­tik çö­zü­mün ya­sal gü­ven­ce­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı­nın el­zem ol­du­ğu ve bu gü­ven­ce­ler sağ­lan­ma­dan ni­ha­i ba­rış ve de­mok­ra­si he­de­fi­ne var­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı, Sa­yın Öca­lan ta­ra­fın­dan net, ıs­rar­lı ve ka­rar­lı bir şe­kil­de vur­gu­lan­mış­tır.”

HA­BUR ÖZE­LEŞ­Tİ­Rİ­Sİ

Ya­pı­lan açık­la­ma­da Öca­la­n’­ın Ha­bur sü­re­ci ve ge­ri çe­kil­me gi­bi çağ­rı­la­rı ya­sal gü­ven­ce sağ­lan­ma­dan yap­tı­ğı için ya­nıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ği ve bun­dan do­la­yı öze­leş­ti­ri ver­di­ği­ni be­lirt­ti­ği kay­de­dil­di.

DAR­BE UYA­RI­SI

Açık­la­ma­da şu ifa­de­ler kul­la­nıl­dı: “Öca­lan, mü­za­ke­re­le­re ge­çil­me­si du­ru­mun­da ateş­ke­si de­net­le­ye­cek bir 'iz­le­me ku­ru­lu' oluş­ma­sı­nın öne­mi­ne de­ği­ne­rek, sü­reç­te bo­zu­cu bir alan ola­rak kar­şı­mı­za çı­ka­rı­lan 'ka­mu dü­ze­ni'nin de an­cak bu şe­kil­de sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­miş­tir.”

Öca­lan, bu cid­di­yet ve ka­rar­lı­lı­ğın gös­te­ril­me­me­si halinde, böl­ge­sel kao­sun de­rin­le­şe­ce­ği ve dar­be me­ka­ni­ği­nin so­nuç ala­bi­le­ce­ği uya­rı­sı­nı yap­tı.

TASLAK KANDİL'E GÖNDERİLDİ

Öca­lan'ın dev­let he­ye­tiy­le mu­ta­bık kal­dık­la­rı­nı söy­le­di­ği ‘mü­za­ke­re tas­la­ğı'nın 4 ana baş­lık­tan oluş­tu­ğu be­lir­til­di.

‘Yön­tem', ‘Gi­riş', ‘Te­mel gün­dem' ve ‘Ey­lem pla­nı' baş­lık­la­rın­dan olu­şan ‘mü­za­ke­re tas­la­ğı' Kan­dil'de­ki PKK yö­ne­ti­ci­le­ri­ne gön­de­ri­lir­di.

İMZA İLE KAYIT ALTINA ALINACAK

HDP'nin İm­ra­lı he­ye­tin­de yer alan İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sır­rı Sü­rey­ya Ön­der, 'Yön­tem' baş­lı­ğı­nın 9 mad­de içer­di­ği­ni be­lirt­ti. Ön­der, şun­la­rı söy­le­di: "Ya­sal te­me­lin net­lik ka­zan­ma­sın­dan tu­tun da te­mel ku­rum, kav­ram ve ku­rum­la­rın doğ­ru ve ye­ter­li ta­nım­lan­ma­sı­na da­ir de­tay­lı çer­çe­ve­len­me­le­ri var. Sü­re­cin tüm aşa­ma­la­rı­nın bel­ge­li ha­le ge­ti­ril­me­si, va­rı­lan mu­ta­ba­kat­la­rın im­za ile ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı gi­bi yön­tem me­se­le­sin­de hiç­bir boş­luk bı­rak­ma­yın bi­rin­ci baş­lı­ğı var. 'Gi­riş' bö­lü­mü 11, 'Te­mel gün­dem' 40'a ya­kın madde içer­mek­te.”

Açıklamada özetle şöyle dendi: “Müzakere taslağı, heyetimizle de paylaşılmış olup en kısa zamanda halklarımızın da bilgi, öneri ve katkılarına sunulacaktır. Heyetimiz, ortaya çıkan sonuçları en kısa süre içerinde Sayın Öcalan’a aktaracaktır. Sürecin bundan sonraki tüm aşamalarında, demokratik çözümün yasal güvencelerinin oluşturulmasının elzem olduğu ve bu güvenceler sağlanmadan nihai barış ve demokrasi hedefine varmanın mümkün olmadığı, Sayın Öcalan tarafından vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, hem Habur sürecinde barış gruplarının ülkeye girişleri ve devamında bu insanların maruz kaldığı kabul edilemez mahkumiyetler değerlendirilmiş, hem de sürecin başlangıcında gerillanın geri çekilme yürüyüşünün anlamlandırılmak yerine bölgeye dönük kalekol ve HES yapımına odaklanılmış olması etraflıca ele alınmıştır. Sayın Öcalan, yasal güvence sağlanmadan yaptığı bu çağrıların da yanılgılı olduğunu ve bu yanılgısından dolayı tüm Türkiye halklarına özeleştiri verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda; devleti ve hükümeti de meseleye özeleştirel temelde yaklaşmaya çağırarak, özellikle yasal düzenlemeler bahsinde, kendi üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet etmiştir.

Tarafların belirtilen hususlarda süreci yürütmesi halinde, en fazla 4-5 ay içinde tüm Ortadoğu’nun geleceğini belirleyecek büyük demokratik çözümün sağlanabileceğini vurgulayan Öcalan, bu ciddiyet ve kararlılığın gösterilmemesi durumunda, bölgesel kaosun derinleşeceği uyarısını yapmıştır. Sayın Öcalan, anlamlı ve yasal tüm boşlukları giderilmiş müzakerelere geçilmesi durumunda tarafların ‘tahkim edilmiş bir ateşkes’ ve bu ateşkesi denetleyecek bir ‘izleme kurulu’ oluşmasının önemine değinerek, süreçte bozucu bir alan olarak karşımıza çıkarılan ‘kamu düzeni’nin de ancak ve kalıcı  olarak bu şekilde sağlanabileceğini belirtmiştir.”

Bugün

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 456 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim