• BIST 73.391
 • Altın 133,104
 • Dolar 3,5219
 • Euro 3,7585
 • Gaziantep : 4 °C
 • Adana : 10 °C
 • Ankara : -7 °C
 • İstanbul : 2 °C
 • İzmir : 9 °C

Soner Yalçın: CHP'yi yeniden dizayn ediyorlar

Soner Yalçın: CHP'yi yeniden dizayn ediyorlar
Soner Yalçın, DSP’­yi, ANA­P’­ı ve DYP’­yi bi­ti­renlerin şimdi de CHP'yi yeniden dizayn ettiklerine dair yazısında, bunun nasıl gerçekleştirildiğini anlattı.

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Ecevit’in sağ kolu Hüsamettin Özkan’ın Beykoz Konakları’ndaki evinde Mustafa Koç, Aydın Doğan, Koç'un damadı İnan Kıraç ve Mustafa Sarıgül’ün buluşarak CHP'yi yeniden dizayn etmelerini yazdı.

BEYKOZ KONAKLARI CHP'DEN ELİNİ ÇEK

Ye­ter ar­tık!.. Kim­se CHP’­li seç­me­ni ap­tal ye­ri­ne koy­ma­sın. “Bey­koz Ko­nak­la­rı­” CHP’­den eli­ni çek­sin! DSP’­yi, ANA­P’­ı, DYP’­yi bi­ti­ren bu ah­bap ça­vuş/tav­la­cı ekip, o “çok bil­miş po­li­tik akıl­la­rıy­la­” CHP’­yi bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.

DSP'DE YAPAMADIKLARI DARBEYİ CHP'DE BAŞARMAK İSTİYORLAR

Cum­hu­ri­yet çı­na­rı CHP, es­ki­miş kur­naz po­li­ti­ka­cı­la­rın tav­la par­ti­le­ri­nin me­ze­si yapı­la­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin! Rah­met­li Bü­lent Ece­vi­t’­e dar­be­ye kal­kı­şa­rak AK­P’­ye ik­ti­dar su­nan bu si­ya­si ce­ha­let, şim­di de CHP’­yi tü­müy­le ele ge­çir­mek is­ti­yor. 2001’de DSP’­de ya­pa­ma­dık­la­rı dar­be­yi şim­di CHP’­de ba­şar­mak is­ti­yor­lar. Dev­rim­ci CHP, bu tür hi­zip­le­re/ayak oyun­la­rı­na kan­maz. Kan­dı­rı­la­maz. Çe­kin eli­ni­zi…

'BECEREMEDİĞİNİZ BU SEÇİMLERDE ORTAYA ÇIKTI'

“Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­dan si­ya­se­ti di­zayn ede­mez­si­niz. Si­zi bi­li­yo­ruz… Siz, dü­şün in­sa­nı için en bü­yük ek­sik­lik olan di­ren­me gü­cün­den ha­ya­tı­nız bo­yun­ca yok­sun ol­du­nuz. Hiç­bir mü­ca­de­le için­de ol­ma­dı­nız. Siz, hiç be­del öde­me­di­niz. Ne yok­sul hal­kı ta­nı­dı­nız ne so­ka­ğı bil­di­niz. Bu ne­den­le si­ya­se­ti ma­sa­ba­şı stra­te­ji­siy­le kur­gu­la­ya­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz. Ya­pa­ma­dı­ğı­nız, be­ce­re­me­di­ği­niz bu se­çim­ler­de or­ta­ya çık­tı. Bil­mi­yor mu­yuz…

PENSİLVANYA BELASINI SİZ SOKTUNUZ BU PARTİYE

Pen­sil­van­ya be­la­sı­nı siz ge­ti­rip sok­tu­nuz bu par­ti­nin içi­ne. Ka­set­ler­le-ta­pe­ler­le AK­P’­nin yı­kı­la­ca­ğı gi­bi sığ pro­pa­gan­da me­tot­la­rı­nı siz CHP’­ye da­yat­tı­nız. Fi­kir des­pot­la­rı­nın- zih­ni­yet zor­ba­la­rı­nın ka­le­si ge­ri­ci/yo­baz ga­ze­te­ler­den-te­le­viz­yon­lar­dan ça­re um­du­nuz.

CHP'Yİ KOMPLOCU POLİSLERE, SAVCILARA KOL GERDİRDİNİZ

Ce­ma­at’­in tez­gah­lar­la in­san­la­rı hap­se sok­ma­sı­na kar­şı çı­kıp hu­kuk mü­ca­de­le­si ve­ren CHP’­yi, Pen­sil­van­ya­’nın ya­la­nı­na or­tak et­ti­niz. Par­ti­yi utanç ve­ri­ci bir ha­le ge­ti­rip, Ce­ma­at’­i sa­vu­nur yap­tı­nız. Böy­le­ce, her se­çim­de bir kor­ku in­şa ede­rek oy top­la­yan Er­do­ğa­n’­ın kay­bet­me­me­sin­de baş­ro­lü oy­na­dı­nız. Dü­rüst idea­list CHP li­de­ri­ni, gü­ve­nil­mez du­ru­ma dü­şür­dü­nüz. Komp­lo­cu-if­ti­ra­cı po­lis­le­re, sav­cı­la­ra, ha­kim­le­re kol ka­nat ge­rer ha­le ge­tir­di­niz. CHP’­yi ce­ha­le­tin kuy­ru­ğu­na tak­tı­nız. Ye­ter ar­tık!

GİDİN TAVLANIZI OYNAYIN!..

Si­ya­se­ti; sa­da­kat­siz­lik üze­ri­ne ku­ra­rak çü­rüt­tü­nüz. Dü­şün­sel kir­li­li­ği­niz­le par­ti­yi kü­çült­tü­nüz. Ca­hil­si­niz ve hi­le­kar­lı­ğı­nız­la her­ke­si al­da­ta­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz. Bu köh­ne­miş po­li­tik an­la­yış bi­te­cek­tir. Bit­me­li­dir. Yü­rek­le­ri kor gi­bi ya­nan genç­ler/ev­lat­la­rı­mız; si­zin bit­mez tü­ken­mez ik­ti­dar he­ve­si­niz için can­la­rı­nı ver­me­di; kör ol­ma­dı, iş­siz kal­ma­dı, hap­se düş­me­di. Had­di­ni­zi bi­lin!.. Gi­din tav­la­nı­zı oy­na­yın.

NE YAPTILAR? NASIL YAPTILAR?

Ma­ne­vi ve ah­la­kı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı le­ke­siz ko­ru­yan CHP’­li­ler! Dev­rim­ci­ler. De­mok­rat­lar. Va­tan­se­ver­ler. Na­mus­lu­lar. Bi­li­niz ki, her yer­de olan hiç­bir yer­de ola­maz. Bu “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”nın si­ya­si yö­nü yok­tur. Dü­şün­sel de­ğer­le­ri yok­tur. Bun­lar pro­fes­yo­nel po­li­ti­ka­cı. Ma­ka­mın-kol­tu­ğun si­ya­si ih­ti­ra­sın kö­le­si. Ru­hun­da za­ra­fet ta­şı­yan CHP’­li­ler! Bun­la­rın bi­lin. Bun­lar…

KEMALİST DEVRİM İDEOLOJİSİ KURBAN VERİLDİ

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ema­ne­ti CHP ge­nel mer­ke­zi­ne şey­ta­ni hi­le­kar­lık­la sız­dı… Ki­mi ör­güt­le­ri-be­le­di­ye­le­ri zap­tet­ti… Ki­mi yan­daş­la­rı­nı mil­let­ve­ki­li ya­pıp Mec­li­s’­e; ki­mi yan­daş­la­rı­nı Par­ti Mec­li­si­’ne sok­tu… Mü­ca­de­le­ci yi­ğit par­ti­li­le­ri at­tı/kov­du; mo­ral­le­ri boz­du… Par­ti­de dost­lu­ğu, yar­dım­laş­ma­yı, gü­ve­ni, dü­rüst­lü­ğü yok et­ti… Ve en önem­li­si… Ke­ma­list Dev­rim ide­olo­ji­si­ni, prag­ma­tiz­me-de­mo­go­ji­ye kur­ban ver­di. Ba­kı­nız…

Bu­gün Kürt so­ru­nu­nu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m‘­le çö­ze­bi­lir­si­niz. Bu­gün kar­deş­li­ği tek­rar Ke­ma­list Dev­ri­m’­le in­şa ede­bi­lir­si­niz. Bu­gün ül­ke­de­ki yok­sul­lu­ğu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m’­le yok ede­bi­lir­si­niz. Bu­gün Or­ta­çağ ka­ran­lı­ğı­nı sa­de­ce Ke­ma­list Dev­ri­m’le ay­dın­la­ta­bi­lir­si­niz. Bu­gün tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye­’yi Ke­ma­list Dev­ri­m’­le ye­ni­den ku­ra­bi­lir­si­niz. CHP’­nin “si­nir mer­kez­le­ri­ni­” ele ge­çi­re­rek par­ti­yi esir alan bu ölüm­cül kö­tü vi­rüs bun­la­rı bil­mi­yor. Ve en acık­lı­sı, bil­me­di­ği­ni de bil­mi­yor. İl­köğ­re­tim dü­ze­yi bil­gi­siy­le Ata­tür­k’­ü ta­nı­yor. Ta­ri­hi­ne ya­ban­cı ka­lı­yor.

Bu ne­den­le kur­tu­lu­şu hâ­lâ At­lan­tik öte­si­’n­de arı­yor. Hal­kı­na gü­ven­mi­yor. Bı­rak­sa­nız; Ame­ri­kan Wil­son Pren­sip­le­ri Ce­mi­ye­ti ya da İn­gi­liz Mu­hip­ler Ce­mi­ye­ti­‘ni tek­rar ku­ra­cak! Bi­li­yo­ruz ki; ira­de­si baş­ka­sı­nın elin­de olan­lar an­cak kul­luk ya­pa­bi­lir. Yurt­se­ver CHP’­li­ler bu­nu yut­maz; kö­le­li­ği ka­bul et­mez. Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri için ba­ğım­sız­lık ve hay­si­yet vaz­ge­çil­mez­dir.

ÇOK ALDANIRSINIZ

Bi­ri­le­ri… Bu na­sıl sert ya­zı­dır, di­ye­bi­lir. Bu ya­zı­la­ra na­sıl izin ve­ri­li­yor, di­ye­bi­lir. Ba­kı­nız… Bil­di­ği­niz, ez­ber­le­di­ği­niz ga­ze­te­ci­le­re ben pek ben­ze­mem. Kur­naz­lı­ğı ve uy­sal­lı­ğı be­ce­re­mem. Ne dü­şü­nü­yor­sam, ne his­se­di­yor­sam ve ne gö­rü­yor­sam hep yaz­dım/ya­za­rım. Her tür­lü acı­ma­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da dur­dum/du­ru­rum. Ya­zıl­ma­sı ge­re­ke­ni yaz­mak ho­şa git­mek de­ğil­dir, iyi bi­li­rim… İn­ci­ti­rim, bel­ki kı­ra­rım ama ben sa­de­ce ha­ki­ka­tin gü­cü­ne ina­nı­rım. İş ger­çe­ğe ge­lip da­ya­nır­sa ken­di­me bi­le acı­mam. “De­li­li­ğe Öv­gü­”de ne di­yor

AKP'NİN 11 YILLIK ZORBALIĞI SÖKMEDİ, ŞİMDİ DE SİZ!..

Eras­mus: “Ya­şam­da an­cak de­li­li­ğe ya­ka­lan­mış ola­na ger­çek an­lam­da in­san de­ne­bi­lir.” Siz! An­cak ağ­zıy­la ko­nu­şan­la­rı sus­tu­ra­bi­lir­si­niz, yü­rek­ten ge­len se­si kim­se kı­sa­maz. Bu­ra­sı SÖZ­CÜ­‘dür. Di­ğer ga­ze­te­ler­le ka­rış­tır­ma­yın. İş­te tüm bu ne­den­le… “Bey­koz Ko­nak­la­rı­” si­ze ses­le­ni­yo­rum! Uya­rı­yo­rum… CHP’­li­le­ri kü­çüm­se­me­yin. CHP’­nin ge­ne­ti­ğin­de Ku­vay-ı Mil­li­ye­’nin mü­ca­de­le ru­hu var­dır. CHP’­yi 12 Mar­t’­lar 12 Ey­lü­l’­ler; as­ke­ri dar­be­ler yı­ka­ma­dı. Gla­di­o’­nun fa­şist kur­şun­la­rı dur­du­ra­ma­dı o ce­sur par­ti­li­le­ri. İş­ken­ce tez­gah­la­rı, ha­pis­ler sus­tu­ra­ma­dı o onur­lu par­ti­li­le­ri. AK­P’­nin 11 yıl­lık zor­ba­lı­ğı sök­me­di. Ve şim­di siz! Ken­di­ni bil­mez­ler… Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kül­le­rin­den Cum­hu­ri­yet kur­muş bu dev­rim­ci par­ti­yi, pa­ray­la-pul­la sa­tın ala­ca­ğı­nı­zı mı sa­nı­yor­su­nuz? Şı­rın­ga et­ti­ği­niz inanç­sız­lık­la içi­ni bo­şal­ta­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­su­nuz? Çok al­da­nır­sı­nız.

CHP BU MÜHENDİSLERLE İŞİNİ KESERSE YENİDEN  KURTULUŞUN PARTİSİ OLACAK

Çün­kü… Bi­li­yo­rum ki… CHP, ge­le­ce­ğin yo­lu­nu tek­rar in­şa et­mek için “Sa­rı­şın Kur­t” Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ye­ni­den keş­fe­de­cek­tir. Ata­tür­k’­ün ön­cü­lü­ğün­de ha­zır­la­nan CHP prog­ra­mı­nı, bu kör çık­maz­lar­da yi­ne ken­di­ne kı­la­vuz ya­pa­cak­tır. Ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı­na ge­rek yok­tur; se­çe­nek bu’­dur. CHP, Tür­ki­ye­’nin ye­ni­den kur­tu­lu­şu­nun par­ti­si ola­cak ise, bu­nu yo­lu; “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­da­ki “si­ya­set mü­hen­dis­le­riy­le­” iliş­ki­si­ni ke­sip, ül­ke­nin yok­sul­la­rıy­la ku­cak­laş­ma­sı­dır. CHP 1919’da­ki kök­le­ri­ne-ru­hu­na dön­me­li­dir. CHP, ken­di dev­ri­min­den kork­ma­ma­lı­dır, utan­ma­ma­lı­dır. İş­te o za­man… Bu­gü­nün ye­nil­miş­le­ri ya­rı­nın ye­nen­le­ri ola­cak­tır. Ve Tür­ki­ye ka­za­na­cak­tır…

YAZININ KAYNAĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Bu haber toplam 660 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Eğlence çıkışı vahşet!29 Kasım 2016 Salı 13:46
 • Bütün şehir sular altında kaldı29 Kasım 2016 Salı 13:43
 • FETÖ Nijerya'yı bakın nasıl dolandırdı29 Kasım 2016 Salı 13:42
 • Sibirya kışı dünyayı vuracak29 Kasım 2016 Salı 13:39
 • 3940 hakim ve savcının ataması yapıldı29 Kasım 2016 Salı 13:39
 • Kalleşliğin şifresi29 Kasım 2016 Salı 13:38
 • Tüm Türkiye'yi kar kaplıyor28 Kasım 2016 Pazartesi 14:49
 • Kılıçdaroğlu'na kızıp CHP binasını kundaklamış28 Kasım 2016 Pazartesi 14:48
 • Haini mezarından çıkartıp götürdüler28 Kasım 2016 Pazartesi 14:45
 • KCK'nın Türkiye sorumlusu yakalandı28 Kasım 2016 Pazartesi 14:44
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77 | Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim