• BIST 78.739
  • Altın 127,036
  • Dolar 3,1105
  • Euro 3,3880
  • Gaziantep : 16 °C
  • Adana : 20 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • İzmir : 18 °C

Yeni Emniyet 2 Ayda 2 Yıllık Dinleme Yapmış!

Yeni Emniyet 2 Ayda 2 Yıllık Dinleme Yapmış!
17 Ara­lık'tan son­ra ata­nan ye­ni TEM Şu­be eki­bi­nin sa­de­ce 2 ay­lık za­man zar­fın­da 614 ses kay­dı­nı tut­tu­ğu ve eski dosyaları imha kararına uyulmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nin takipsizlik verilen soruşturmalara ait ses kayıtlarını imha etmediği ortaya çıktı. 2008 yılından 2014 yılına kadar bin 405 ses dosyası toplayan TEM Şube’de yeni yönetimin sadece iki ay içinde 614 ses dosyası topladığı belirlendi.

Sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ta­kip­siz­lik ve­ri­len so­ruş­tur­ma­la­ra ait ka­rar­la­rın TEM Şu­be­’ye ulaş­tı­ğı bu­na rağ­men ses­le­rin im­ha edil­me­di­ği tes­pit edil­di.

17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­dan son­ra ata­nan ye­ni TEM Şu­be eki­bi­nin sa­de­ce iki ay­lık za­man zar­fın­da 614 ses kay­dı­nı tut­tu­ğu öğ­re­nil­di. Mü­fet­tiş in­ce­le­me­le­ri so­nu­cun­da el­de edi­len ra­por­la­ra gö­re ise 2008 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar top­lam 2019 ses dos­ya­sın­da in­ce­le­me ya­pıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bin 405 ses dos­ya­sı­nın 2008-2014 dö­ne­mi­ne ait ol­du­ğu sap­tan­dı.

Mü­fet­tiş in­ce­le­me­le­ri­ne gö­re geç­miş ta­rih­ler­de el­de edi­len ka­yıt­lar ta­kip­siz­lik ka­rar­la­rı­na rağ­men im­ha edil­me­miş. CMK’­nın 137 mad­de­si­ne gö­re bir so­ruş­tur­ma hak­kın­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na da­ir ka­rar ve­ril­me­si ya da ha­kim ona­yı­nın alın­ma­ma­sı ha­lin­de so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ta­ki­be der­hal son ve­ri­lir iba­re­si yer alı­yor.

KUM­PAS­LA PO­LİS­LE­Rİ İH­RAÇ ET­MEK İS­Tİ­YOR­LAR

Po­lis­le­re ya­pı­lan 3 ope­ras­yo­nun im­ha edil­me­yen ses ka­yıt­la­rı ve Tib-Net kul­la­nı­mı ne­de­niy­le ger­çek­leş­ti. İm­ha edil­me­yen ses dos­ya­la­rı ve Tib­-Net kul­la­nı­mı için ba­zı po­lis­ler tu­tuk­la­nır­ken ye­ni ata­nan po­lis­le­rin söz­de ay­nı su­çu iş­le­me­le­ri­ne rağ­men gö­rev­le­ri­ne de­vam et­tik­le­ri gö­rü­lü­yor.

Gö­zal­tı­na alı­nan Em­ni­yet Mü­dü­rü M.C. po­lis­le­re uy­gu­la­nan çif­te stan­dart­la il­gi­li ola­rak, “Ya­şa­dık­la­rı­mız­dan gö­rü­yo­ruz ki bir lis­te üze­rin­den be­lir­le­nen per­so­ne­le kum­pas ku­rul­mak is­te­ni­yor. Sa­de­ce be­lir­le­nen ki­şi­ler ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. Amaç­la­rı da­ha ön­ce­den tes­pit edip mes­lek­ten ih­raç et­mek is­te­dik­le­ri isim­le­ri bu tor­ba­ya top­la­yıp ön­ce açı­ğa alıp son­ra ih­raç et­mek is­te­dik­le­ri­ni or­ta­ya ko­yu­yor. Bu so­ruş­turma­lar es­na­sın­da mev­cut yö­ne­tim­den kim­se­nin so­ruş­tur­ma­ya da­hil edil­me­me­si asıl ya­pıl­mak is­te­ne­ni göz­ler önü­ne se­ri­yo­r” de­di.

RES­Mİ YA­ZI­YA RAĞ­MEN SES­LE­R TU­TU­LUYOR

Em­ni­yet Mü­dü­rü M.C. ken­di dö­nem­le­rin­de ses bi­rik­tir­me­le­ri ha­lin­de 2 yüz mil­yon­dan faz­la ses kay­dı ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak­la­rı­na işa­ret ede­rek, “Bi­zim dö­ne­mi­miz­de KCK, PKK, Er­gene­kon ve ör­güt­lü suç­la­rın yo­ğun ol­du­ğu dö­nem­de bi­le yap­ma­dı­ğı­mız din­le­me­yi yap­mış­lar. İki ay­da iki yıl­lık din­le­me yap­mış­lar ve bun­la­rı im­ha et­me­miş­ler. Bi­ze im­ha edil­me­yen ses­le­ri so­ru­yor­lar. Bi­ze hiç­bir res­mi ya­zı gel­me­miş. Ka­fa­mı­za gö­re im­ha ede­me­yiz, la­kin ye­ni yö­ne­ti­me res­mi ya­zı git­me­si­ne rağ­men ses­le­ri im­ha et­me­dik­le­ri gö­rü­lü­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

TEM ŞU­BE DE TİB­-NET KUL­LAN­MIŞ

Em­ni­yet teş­ki­la­tın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­den son­ra ye­ni ge­ti­ri­len TEM şu­be ekip­le­ri­nin mü­fet­tiş in­ce­le­me­le­ri­ne rağ­men im­ha edil­me­si ge­re­ken ses ka­yıt­la­rı­nı im­ha et­me­dik­le­ri gi­bi KOM Şu­be ekip­le­ri­nin de Tib­-Net kul­lan­ma­ya de­vam et­ti­ği gö­rü­lü­yor. İs­tan­bul KOM Şu­be­’nin Ha­zi­ran 2014’te Tib­-Net için sav­cı­lı­ğa ya­zı yaz­dı­ğı da ba­sı­na yan­sı­mış­tı. Bu­nun­la be­ra­ber Mart 2014’te İs­tan­bul TEM Şu­be­’de de Tib­-Net kul­la­nıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

İstanbul TEM Şube’nin imha etmeyerek suç işlediği ses örnekleri

Soruşturma No: 2009/2072

Takipsizlik Karar Tarihi: 29.01.2014
Bürosu: D
Ses: 235

Soruşturma No: 2011/1804

Takipsizlik Karar Tarihi: 09.01.2014
Bürosu: B
Ses: 70

Soruşturma No: 2011/2166

Takipsizlik Karar Tarihi: 09.01.2014
Bürosu: A
Ses: 13

Soruşturma No: 2011/2170

Takipsizlik Karar Tarihi: 09.01.2014
Bürosu: A
Ses: 233

Tib­-Net birçok olayın aydınlatılmasında kullanıldı

TEM ve KOM Şu­be­le­ri’­nin hâ­lâ kul­lan­dı­ğı Tib-­Not ve Tib­-Net ya­zı­lım­la­rı­nın bir­çok ola­yı ay­dın­lat­mak­ta kul­la­nıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Can­lı bom­ba ey­lem­le­ri ve bom­ba­lı sal­dı­rı­la­rın tes­pi­ti ve ön­len­me­sin­de ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alın­ma­sı­nı sağ­la­yan sis­tem ope­ras­yo­nel bi­rim­ler için cid­di bir bil­gi kay­na­ğı.

Tib­-Net ve Tib­-Not ile ay­dın­la­tı­lan olay­lar­dan ba­zı­la­rı:

*TEM Şu­be ekip­le­ri 26.01.2014 ta­ri­hin­de MHP Esen­yurt se­çim ir­ti­bat bü­ro­sun­da vu­ru­lan ga­ze­te­ci Cen­giz Ak­yıl­dız ola­yı­nı Tib-Ne­t’­i kul­la­na­rak çöz­dü.

*TEM Şu­be ekip­le­ri PKK/KCK so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ta­kip edi­len şah­sın şif­re­li ko­nuş­ma­la­rı­nı Tib-Ne­t’­e kay­det­ti. Şif­re­li ko­nuş­ma uz­man ekip­ler­ce çö­zül­dü. Ya­pı­lan ça­lış­ma so­nu­cu 13 kg pat­la­yı­cı bu­lun­du.

*2010 yı­lın­da can­lı bom­ba ey­le­mi ger­çek­leş­ti­ren Ve­dat Aca­r’­ın ki­şi­sel özel­lik­le­ri sis­te­me kay­de­dil­di. Ör­güt­sel ir­ti­bat­la­rın­da şah­sa ey­lem ta­li­ma­tı ve­ril­di. Acar sis­tem­de ka­yıt­lı olan has­ta­lı­ğı­nın özel­lik­le­rin­den tes­pit edil­di.

Bugün Gazetesi

Bu haber toplam 300 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim