• BIST 79.431
  • Altın 126,432
  • Dolar 3,0980
  • Euro 3,3824
  • Gaziantep : 19 °C
  • Adana : 26 °C
  • Ankara : 9 °C
  • İstanbul : 15 °C
  • İzmir : 18 °C

Yeni yargı paketine göre genel başkanlar bile tutuklanabilir

Yeni yargı paketine göre genel başkanlar bile tutuklanabilir
CHP Milletvekili Ali Özgündüz, yeni yargı paketini eleştirdi. Teklifin sade vatandaşların yanı sıra dokunulmazlığı olan milletvekilleri ve muhalefet liderleri için de tehdit ve risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Es­ki Cum­hu­riyet Sav­cı­sı ve CHP Mil­let­ve­ki­li Ali Öz­gün­düz, mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı­nı dü­zen­le­yen Ana­ya­sa­’nın 83. Mad­de­si’n­de atıf­ta bulunu­lan 14. Mad­de­’nin ana­ya­sal dü­ze­ne ve dev­le­te kar­şı iş­le­nen suç­la­rı dü­zen­le­di­ği­ne dik­kat çek­ti.

Öz­gün­düz, “Mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı, bu mad­de­de iş­le­mi­yor. Ye­ni yar­gı pa­ke­tin­de ‘a­na­ya­sal dü­ze­ne ve dev­le­te kar­şı iş­le­nen suç­la­r’ madde­si, bu ne­den­le mil­let­ve­kil­le­ri­ne, par­ti ge­nel baş­kan­la­rı­na kar­şı da uy­gu­la­na­bi­lir.

Sa­de­ce va­tan­da­şın ya­nı sı­ra mu­ha­lif bü­tün ke­sim, grup, ki­şi her­kes tu­tuk­la­na­bi­lir, mal var­lık­la­rı­na el ko­na­bi­lir. Bu­na sulh ha­kim­le­ri ka­rar verecek. Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­kan, so­kak olay­la­rın­da CHP, MHP, HDP’­li­le­ri va­tan hai­ni ilan et­ti. Hü­kü­me­tin ata­dı­ğı bir sav­cı, so­ruş­tur­ma baş­la­tır ha­kim de bu­nu ka­bul eder­se mil­let­ve­ki­li­ne 'Si­zi yar­gı­lı­yo­ruz, do­ku­nul­maz­lık bu­ra­da iş­le­mez' de­ne­bi­li­r” dedi.

İSTEDİĞİ KARARI ÇIKARTIR

Pa­ke­tin med­ya­yı da sus­tur­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­na da işa­ret eden Öz­gün­düz, “Dar­be ve ana­ya­sal dü­ze­ne kar­şı gel­mek­le suç­la­nan ki­şi, grup ve ke­sim­ler­le bağ­lan­tı­lı med­ya grup­la­rı­na el ko­nu­la­bi­lir. Ya da ey­lem­ci­le­rin gös­te­ri­le­ri­ne ve ha­ber­le­ri­ne yer ve­ri­len med­ya grup­la­rı­na el konula­bi­lir.

Mu­ha­lif med­ya sus­tu­ru­lur, bü­tün mal var­lı­ğı­na el ko­nu­lur. Ge­ri ka­lan med­ya da ar­tık ha­ber ya­pa­maz. HSYK’­nın ya­pı­sı de­ğiş­ti, is­te­di­ği hakimi ata, is­te­di­ği ka­ra­rı çı­kar­tır. İs­te­di­ği ki­şi­le­ri tu­tuk­la­tır, mal var­lı­ğı­na el ko­yar. Teh­li­ke­li gi­di­şa­t” diye konuştu.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI

Ye­ni yar­gı pa­ke­ti­nin Tür­ki­ye'nin im­za­la­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­le­re de ay­kı­rı ol­du­ğu­nu kay­de­den Öz­gün­düz, po­li­sin yet­ki­si­ni ar­tı­ran dü­zen­le­me­le­rin ‘Al­man­ya mo­de­li­’ ola­rak yan­sı­tıl­ma­sı­nı şöy­le eleş­tir­di:

“Al­man­ya fe­de­ral yö­ne­tim. Fe­de­ral sis­tem mi ge­ti­ri­li­yor? Onun ha­zır­lık­la­rı mı var? Ya da Gü­ney­do­ğu­’da, di­ğer il ve böl­ge­ler­de sü­rek­li ola­ğa­nüs­tü hal mi ilan edi­le­cek? Böl­ge­le­re gö­re fark­lı gü­ven­lik mad­de­le­ri mi iş­le­ti­le­cek? Adı kon­ma­mış fe­de­ras­yo­na gi­di­şin baş­lan­gı­cı ola­bi­lir.”
Al­man va­tan­daş­la­rın da uy­gu­la­ma­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­nu kay­de­den Öz­gün­düz, "Bir­çok ki­şi­nin gö­rüş­me­le­ri kay­de­di­li­yor. Po­lis mah­ke­me kararı­nı bek­le­me­den ara­ma ya­pa­bi­li­yor" de­di.

'VEKİLLERİN EVLERİ ARANIR, TELEFONLARI DİNLENİR'

Adalet eski Bakanı Türk, yeni yargı paketiyle milletvekillerinin muhalif açıklama öncesi tutuklanabileceğini söyledi. Herkesin suçlu kapsamına alınacağını vurguladı.

Ada­let es­ki Ba­ka­nı Hik­met Sa­mi Türk, 35 mad­de­lik ye­ni yar­gı pa­ke­ti için; “Hü­kü­met bir şey­ler­den çe­ki­ni­yor ki ıs­rar­la yar­gı pa­ke­tin­de değişikliğe gi­di­yo­r” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı. Hak ve öz­gür­lük­ler­den dö­nül­dü­ğü­nü, iyi­ye gi­diş ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

MU­HA­LE­FET SUS­TU­RU­LA­CAK

“Bu pa­ket de tor­ba ya­sa­dı­r” di­yen Türk, mil­let­ve­kil­le­ri­nin, ‘A­na­ya­sal dü­ze­ne ve dev­le­te kar­şı iş­le­nen suç­la­r’ kap­sa­mı­na alı­na­rak ev­le­ri­nin arana­ca­ğı­na, te­le­fon­la­rı­nın din­le­ne­ce­ği­ne hat­ta tu­tuk­la­na­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti. Türk şun­la­rı kay­det­ti: “Ve­kil­ler el­le­rin­de­ki bir bel­ge se­be­biy­le 'ma­kul şüp­he' kap­sa­mı­na alı­na­rak ara­na­bi­lir, bel­ge­le­ri­ne el ko­na­bi­lir. Mec­lis'te mu­ha­lif açık­la­ma ya­pa­bi­le­cek bir ve­kil, açık­la­ma ön­ce­sin­de tu­tuk­la­na­bi­lir. Mu­ha­le­fe­tin sus­tu­rul­ma­sı sağ­la­na­cak.”

‘Dar­be ha­zır­lı­ğı ya­pı­yor ve ana­ya­sal dü­ze­ne kar­şı ge­li­yo­r’ id­di­asıy­la suç­la­nan ki­şi ve grup­la­rın ça­lış­tı­ğı ve­ya iliş­ki­si ol­du­ğu med­ya grup­la­rı­na da el ko­nu­la­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Türk, “Bu de­mok­ra­si ve hu­ku­kun an­la­mı­nı yi­tir­di­ği­nin gös­ter­ge­si­dir. Mu­ha­lif med­ya bu yol­la sus­tu­ru­la­cak. Suç şah­si­dir. Ku­rum ve­ya şir­ket­ler bu kap­sa­ma alı­na­ma­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘MAKUL ŞÜPHE' MAKUL DEĞİL

Türk, 'ma­kul şüp­he' kav­ra­mı­nın öl­çü­sü­nü be­lir­le­me­nin çok zor ol­du­ğu­nu kay­det­ti.  İn­san­la­rın is­ten­di­ği gi­bi tu­tuk­la­na­ca­ğı­nı ak­ta­ran Ada­let es­ki Ba­ka­nı Türk, “Ör­güt ku­rul­du de­ni­le­rek tu­tuk­la­ma­lar ya­pı­la­ca­k” di­ye ko­nuş­tu. De­mok­ra­tik re­jim­de iyi­ye gi­di­şin ön­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

'2014'TEKİ İYLEŞTİRMELERDEN GERİYE GİDİŞ VAR'

AK Par­ti­’ye ana­ya­sa tas­la­ğı ha­zır­la­yan Prof. Dr. Er­gun Öz­bu­dun, hü­kü­me­tin Mec­li­s’­e sun­du­ğu yar­gı pa­ke­ti­nin, te­mel hak ve hür­ri­yet­ler­den ge­ri­ye dö­nüş an­la­mı ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. “Sa­vun­ma te­mel bir hak­tı­r” di­yen Öz­bu­dun, ye­ni pa­ket­le sa­vun­ma hak­kı­nın çok açık bir şe­kil­de ih­lal edil­di­ği­ni be­lirt­ti.

SAVUNMA HAKKI İHLALİ

35 mad­de­lik ye­ni yar­gı pa­ke­tiy­le il­gi­li ko­nu­şan Ana­ya­sa Pro­fe­sö­rü Er­gun Öz­bu­dun şöy­le de­vam et­ti: “Her mad­de­si­nin ay­rı in­ce­len­me­si, tah­lil edil­me­si ge­re­kir. Hür­ri­ye­ti il­gi­len­di­ren 7 çe­şit­li hü­küm var. Bir ta­ne­si çok ba­riz; avu­ka­tın dos­ya­yı in­ce­le­me hak­kı­na sı­nır­la­ma ge­tir­me du­ru­mu. Bu sa­vun­ma hak­kı­nın çok açık şe­kil­de ih­la­li­di­r.”

Ezelhan ÜSTÜNKAYA- BUGÜN GAZETESİ

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 600 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim